Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest odpowiedzialny za kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska i monitoring jakości środowiska w województwie wielkopolskim.
   Od kwietnia do grudnia 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu korzystał ze wsparcia udzielonego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Projektu PL0455 "Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową".
   Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska w wyniku lepszego przestrzegania prawa, a celem bezpośrednim – monitorowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska i kontrola podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do środowiska.
 

Za przekazane środki finansowe WIOŚ w Poznaniu zakupił 9 sztuk zaawansowanego technologicznie wyposażenia kontrolno-pomiarowego, pozwalającego na pełną realizację zadań statutowych. Zakupione wyposażenie wzmocniło potencjał badawczy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Laboratoriów Delegatur zlokalizowanych w Kaliszu, Koninie i Pile.

   W ramach projekt przeprowadzono również specjalistyczne szkolenia dla pracowników Laboratorium WIOŚ. Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap tzw. szkolenie instalacyjne obejmowało poznanie budowy, zasady działania i prawidłowej obsługi zakupionej aparatury. Drugi etap szkolenia obejmował wykonywanie analiz próbek środowiskowych i obsługę programów sterujących.


Wartość dofinansowania wyniosła 684 619 € , a współfinansowanie krajowe – 120 815 € .
   Planowany termin zakończenia projektu planowany był na grudzień 2009 roku, jednakże w związku z powstałymi oszczędnościami wystąpiono o wydłużenie terminu zakończenia projektu do września 2010 roku oraz realokację wolnych środków dofinansowania wraz z proporcjonalnym współfinansowaniem na dodatkowe zadania, tj. zakupy aparatury laboratoryjnej, aparatury do poboru próbek i pomiarów terenowych. Do końca września 2010 r. w/w sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany w laboratoriach Inspektoratu.
   Dzięki realizacji projektu PL0455 poprawie uległo techniczne wyposażenie laboratoriów WIOŚ w nowoczesny sprzęt, do wykonywania analiz związków organicznych i nieorganicznych w różnych komponentach środowiska tj. w wodzie, glebie, powietrzu. Aparatura ta częściowo zastąpiła wyeksploatowane urządzenia, w związku z czym poszerzone zostały możliwości (liczba próbek analizowana w jednostce czasu) oraz zakres działania (liczba monitorowanych wskaźników zanieczyszczeń) laboratoriów. Wymiernym efektem będzie poprawa jakości wykonywanych badań monitoringowych oraz badań kontrolnych podmiotów wprowadzających zanieczyszczenia do środowiska i pełniejsza diagnoza stanu środowiska.