Admin_wios

About Hubert Kozenski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Hubert Kozenski has created 52 blog entries.

Zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego, sugerującymi brak reakcji ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zgłoszenia interwencyjne, poniżej przedstawiamy rzetelną informację na temat działań, jakie podejmował dotychczas Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Pierwsze zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia Samicy Pamiątkowskiej, tj. dopływu do Jeziora Kierskiego od strony Jeziora Pamiątkowskiego, wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2021 r.

Dnia 19.05.2021 r. upoważniony inspektor przeprowadził oględziny w terenie. Podczas oględzin stwierdzono występowanie wizualnego zanieczyszczenia wody w Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu, dopływie do Samicy Pamiątkowskiej (rowie SK-63) płynącym od strony Kokoszczyna, Kanale Przybrodzkim w Przybrodzie, Kokoszczynie i Górze.

W dniach od 08.06.2021 r. do 23.07.2021 r. upoważniony inspektor tut. Inspektoratu przeprowadził pozaplanową kontrolę działalności prowadzonej przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., obejmującą oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Podczas tej kontroli stwierdzono, że Spółka ta przyczyniła się do zanieczyszczenia Kanału Przybrodzkiego, rowu SK-63 i Samicy Pamiątkowskiej w wyniku odprowadzania z oczyszczalni nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Dopływ tych zanieczyszczeń na teren gminy Rokietnica był możliwy ze względu na utrudniony przepływ wody w Kanale Przybrodzkim za Kokoszczynem. Woda, zamiast płynąć w kierunku północnym do rzeki Samy w Szamotułach, odpływała w kierunku południowym rowem SK-63 do Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, podjął działania pokontrolne, w tym dyscyplinujące, wynikające z obowiązujących przepisów i adekwatne do rangi naruszeń. W wyniku tych działań Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w styczniu 2022 r. uznał przedstawiciela Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. winnym popełnienia wykroczeń z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) i wymierzył mu karę grzywny.

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do Prezesa Zarządu Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości, a także przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informację o ustaleniach kontroli, wraz z wnioskiem o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Decyzją z dnia 18.03.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu odmówił jednak cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. W uzasadnieniu organ ten wskazał, że „nie dochodziło do rażących, mogących mieć szkodliwe skutki dla środowiska wodnego przekroczeń ilości, jak również jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika – wód Kanału Przybrodzkiego”, a stwierdzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska naruszenia w toku kontroli w ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie były rażące.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i złożył odwołanie.

W dniach 22.02.2022 r., 23.02.2022 r. i 25.03.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęły kolejne wnioski o interwencje w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego.

Dnia 03.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny w terenie, a pracownicy poznańskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali do badań fizykochemicznych próby wody i ścieków. Również dnia 25.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny brzegu Jeziora Kierskiego, a także pobrał do badań próbkę wody, ze względu na podejrzenie wystąpienia zakwitu sinic.

Dalsze czynności kontrolne po zgłoszeniach z 2022 r. zostaną podjęte przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska możliwie niezwłocznie. Podkreślić jednak należy, że według naszej wiedzy trwają już działania, mające na celu ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Jeziora Kierskiego, podejmowane przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., we współpracy z administratorami Kanału Przybrodzkiego i rowu SK-63, a dalsze działania kontrolne i pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wpłyną na ich przyspieszenie.

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie są jedynymi organami kontrolnymi, które mogą podjąć działania i zareagować na zgłoszenia zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego. Znacznie szersze uprawnienia kontrolne ustawodawca przyznał organom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które na poziomie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej są kompetentne do podejmowania kontroli gospodarowania wodami na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 14 oraz art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przy okazji zachęcamy również osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu do śledzenia aktualnych ofert pracy. Potrzebne aktualnie wzmocnienie kadrowe Wydziału Inspekcji powinno przyczynić się w przyszłości do jeszcze skuteczniejszego podejmowania działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

2022-04-06T15:03:12+02:006 kwietnia,2022|Aktualności|

Zmiany w sprawozdawczości do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Z dniem 25 lutego 2022 r. oraz 11 marca 2022 r. weszły w życie akty prawne, zmieniające przepisy w zakresie w sprawozdawczości dotyczącej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, tj.:

  • ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2021 r. poz. 2127),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2022 poz. 455),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. 2022 poz. 606).

Powyższe przepisy obowiązują począwszy od roku sprawozdawczego 2021, w związku z czym informujemy o powinnościach z nich wynikających.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L33 z 04.02.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – zobowiązani są do przekazania w terminie do dnia 31 marca następującego po roku, w którym rozpoczęli eksploatację instalacji, danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja (obowiązuje, jeśli dane takie nie zostały jeszcze przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska). Przekazanie danych następuje poprzez dokonanie rejestracji zakładu w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia (WE) nr 166/2006, w sprawozdaniu za rok 2021 powinni uwzględnić obowiązkową informację dotyczącą wielkości produkcji. W przypadku przedłożenia sprawozdania nieuwzględniającego tej informacji, należy złożyć korektę sprawozdania za 2021 r., która uwzględni brakujące dane.

2022-03-25T09:08:42+01:0025 marca,2022|Aktualności|

PRZEWÓZ ODPADÓW – OBOWIĄZEK REJESTRACJI W SENT

Każdy przywóz odpadów do Polski oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem kołowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Od dnia 22.02.2022r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.), polegające m.in. na objęciu systemem SENT przewozów wybranych rodzajów odpadów (przywóz do kraju oraz przewóz przez terytorium Polski). Powyższa zmiana przepisów powoduje, że każdy transport odpadów z zagranicy do Polski, jak również przewóz (tranzyt) odpadów przez terytorium Polski podlega rejestracji w SENT. Obowiązek ten dotyczy odpadów także z tzw. „zielonej listy odpadów”, który nie wymaga zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Powyższe nakłada na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.
Podmioty, które zobowiązane są do dokonania zgłoszenia, muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów.
Jedynym zwolnieniem z rejestru SENT jest przewóz odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 w ilości do 20 kg.
Szczegóły dot. zgłaszania przewozu towaru można znaleźć na stronie https://www-2.puesc.gov.pl w zakładce ”SENT – przewozy krajowe”

Informacje na stronie GIOŚ:
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/827-system-sent-juz-dziala?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/824-od-22-lutego-odpady-przywozone-do-polski-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/23-miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/823-zasady-rejestracji-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/813-import-odpadow-pod-kontrola?highlight=WyJzZW50Il0=

2022-03-22T11:37:32+01:0022 marca,2022|Aktualności|

Powołanie Pana Leszka Kurka na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Powołanie Pana Leszka Kurka

W dniu 25 lutego 2021 r. Pan Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, powołał Pana Leszka Kurka na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

2022-03-02T00:13:48+01:002 marca,2022|Aktualności|

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879,905,957,1013, 1054,1116,1125,1145,1262 ,1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149 i 210) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia  28 lutego 2022 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu w następującym zakresie:

WIOŚ w Poznaniu przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2022-02-01T22:46:39+01:001 lutego,2022|Komunikaty|

24 grudnia urząd będzie nieczynny

W związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia pierwszym dniem Bożego Narodzenia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 24 grudnia 2021 r. – dniem wolnym od pracy w urzędzie.

2021-12-10T23:24:24+01:0010 grudnia,2021|Aktualności|

Niepodległa do Hymnu!

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu delegatura w Lesznie wspólnie z kolegami i koleżankami z Nadleśnictwa Karczma Borowa w dniu 10 listopada 2021 roku zaśpiewali hymn Polski.

Link do wideo: https://youtu.be/RVmP12p_0Tg

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018 roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy przenieść tę nową tradycję na kolejne stulecie i dać wszystkim możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, wszystkimi Polakami. Uczcijmy najważniejsze święto, pokażmy że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną i świętujemy razem jedno z najpiękniejszych polskich świąt.

Zasady akcji znajdują się na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/

2021-11-15T22:13:00+01:0015 listopada,2021|Aktualności|

Z głębokim bólem zawiadamiamy

swieczka

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 03 listopada 2021 roku zmarła
Pani Teresa Jasińska, pracownik naszego laboratorium od 1992r. Pogrzeb
odbędzie się 10 listopada 2021 roku o godz. 12.00 na cmentarzu na
Górczynie. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. W smutku
pogrążeni Kierownictwo i Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu.

 

2021-11-04T21:32:05+01:004 listopada,2021|Aktualności|

Nielegalne Odpady 2021 – Wielkopolska. Podsumowanie z dnia 08.09.2021 r.

Tylko jednego dnia na terenie Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu skontrolował 110 pojazdów, w tym 49 przewożących odpady, z których 2 okazały się transportami nielegalnymi. To bilans prowadzonej także w województwie wielkopolskim w dniu 8 września ogólnopolskiej akcji prewencyjnej NIELEGALNE ODPADY 2021.

Celem działań zainaugurowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest walka z nielegalnym transportem odpadów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym także z udziałem regionalnych Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, przy współpracy z funkcjonariuszami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu jednego dnia przeprowadzili w 6 punktach kontrolnych rozstawionych w różnych częściach województwa zmasowaną kontrolę transportów pojazdami w ruchu drogowym.

Wykryto 2 nielegalne transporty odpadów, które odbywały się w trybie transgranicznego przemieszczania odpadów. Ujawnione nielegalne transporty międzynarodowe dotyczyły przemieszczania odpadów w postaci zużytych opon z Niemiec do Polski, do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami oraz przemieszczania odpadów w postaci zmieszanych odpadów butów, torebek, pasków, odzieży ze Szwecji do Polski, także do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami. Obydwa transporty zostały skierowane na parking specjalnie wyznaczony do tego celu.

Ponadto w jednym ze skontrolowanych krajowych transportów odpadów stwierdzono naruszenie krajowych przepisów dotyczących przewozu odpadów w zakresie błędnie wypełnionej dokumentacji dołączonej do transportu.

W następstwie prowadzonych działań dotyczących zatrzymanych transportów przekazano informacje do właściwego starosty oraz podjęto dalsze czynności kontrolne powiązanych podmiotów. Dalsze postępowania w sprawie zatrzymanych transportów odpadów prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Warto podkreślić, że w koordynowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową, które będą systematycznie kontynuowane, biorą udział przedstawiciele: Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.

Skoordynowane działanie polskich służb zmierza do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady w celu zweryfikowania ich pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

„Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele służb bierze w niej swój aktywny udział.” – przekazał podczas konferencji prasowej przy jednym z punktów kontrolnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. Minister oprócz potrzeby zwiększania wykrywalności wskazał także na istotność konsekwencji ponoszonych za nielegalne działania, czemu mają służyć zwiększone kary dla przestępców środowiskowych.

Równocześnie Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ Krzysztof Gołębiewski wskazał na wzrastającą świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów, ponieważ pojazdy w większości były poprawnie oznakowane, a wymagane dokumenty transportowe nie budziły wątpliwości. Mimo tego zdarzają się nielegalne transporty, w tym w ruchu międzynarodowym.

Jak zapowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski prowadzone działania będą kontynuowane, również w porach nocnych, aby poprzez skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów zmniejszyć skalę w miejscach ich porzucenia.

Zdjęcia wykonane dnia 08.09.2021 r. w czasie akcji NIELEGALNE ODPADY 2021 w punktach kontrolnych na terenie Wielkopolski:

Kontrola transportu odpadów – ładunek złomu na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – ładunek sypkich odpadów na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdza zawartość naczepy zatrzymanego pojazdu.

Kontrola transportu odpadów – zatrzymany do kontroli pojazd.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przystępuje do kontroli.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – inspektor Inspekcji Transportu Drogowego monitoruje ruch ciężarowy, typując pojazdy do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Służba Celno–Skarbowa przystępują do kontroli zatrzymanego pojazdu.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

2021-09-15T21:27:01+02:0015 września,2021|Aktualności|
Go to Top