Admin_wios

O Hubert Kozenski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Hubert Kozenski has created 53 blog entries.

Leszek Kurek powołany do Zespołu doradczego ds. środowiska przy Wojewodzie Wielkopolskim

23 maja br., na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Kurek – został powołany w skład Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska.

Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących ochrony środowiska w Wielkopolsce.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Kurek - powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego do składu Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska w Wielkopolsce

Przemowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Leszka Kurka w związku z przyjęciem do Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska w Wielkopolsce.

2022-06-07T21:45:39+02:007 czerwca,2022|Aktualności|

Zanieczyszczenie Jeziora Kierskiego

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego, sugerującymi brak reakcji ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zgłoszenia interwencyjne, poniżej przedstawiamy rzetelną informację na temat działań, jakie podejmował dotychczas Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Pierwsze zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia Samicy Pamiątkowskiej, tj. dopływu do Jeziora Kierskiego od strony Jeziora Pamiątkowskiego, wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2021 r.

Dnia 19.05.2021 r. upoważniony inspektor przeprowadził oględziny w terenie. Podczas oględzin stwierdzono występowanie wizualnego zanieczyszczenia wody w Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu, dopływie do Samicy Pamiątkowskiej (rowie SK-63) płynącym od strony Kokoszczyna, Kanale Przybrodzkim w Przybrodzie, Kokoszczynie i Górze.

W dniach od 08.06.2021 r. do 23.07.2021 r. upoważniony inspektor tut. Inspektoratu przeprowadził pozaplanową kontrolę działalności prowadzonej przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., obejmującą oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Podczas tej kontroli stwierdzono, że Spółka ta przyczyniła się do zanieczyszczenia Kanału Przybrodzkiego, rowu SK-63 i Samicy Pamiątkowskiej w wyniku odprowadzania z oczyszczalni nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Dopływ tych zanieczyszczeń na teren gminy Rokietnica był możliwy ze względu na utrudniony przepływ wody w Kanale Przybrodzkim za Kokoszczynem. Woda, zamiast płynąć w kierunku północnym do rzeki Samy w Szamotułach, odpływała w kierunku południowym rowem SK-63 do Samicy Pamiątkowskiej w Napachaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, podjął działania pokontrolne, w tym dyscyplinujące, wynikające z obowiązujących przepisów i adekwatne do rangi naruszeń. W wyniku tych działań Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w styczniu 2022 r. uznał przedstawiciela Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. winnym popełnienia wykroczeń z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) i wymierzył mu karę grzywny.

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do Prezesa Zarządu Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące go do usunięcia nieprawidłowości, a także przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informację o ustaleniach kontroli, wraz z wnioskiem o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Decyzją z dnia 18.03.2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu odmówił jednak cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. W uzasadnieniu organ ten wskazał, że „nie dochodziło do rażących, mogących mieć szkodliwe skutki dla środowiska wodnego przekroczeń ilości, jak również jakości odprowadzanych ścieków do odbiornika – wód Kanału Przybrodzkiego”, a stwierdzone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska naruszenia w toku kontroli w ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie były rażące.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i złożył odwołanie.

W dniach 22.02.2022 r., 23.02.2022 r. i 25.03.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęły kolejne wnioski o interwencje w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego.

Dnia 03.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny w terenie, a pracownicy poznańskiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali do badań fizykochemicznych próby wody i ścieków. Również dnia 25.03.2022 r. upoważniony inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził oględziny brzegu Jeziora Kierskiego, a także pobrał do badań próbkę wody, ze względu na podejrzenie wystąpienia zakwitu sinic.

Dalsze czynności kontrolne po zgłoszeniach z 2022 r. zostaną podjęte przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska możliwie niezwłocznie. Podkreślić jednak należy, że według naszej wiedzy trwają już działania, mające na celu ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Jeziora Kierskiego, podejmowane przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o., we współpracy z administratorami Kanału Przybrodzkiego i rowu SK-63, a dalsze działania kontrolne i pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wpłyną na ich przyspieszenie.

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie są jedynymi organami kontrolnymi, które mogą podjąć działania i zareagować na zgłoszenia zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego. Znacznie szersze uprawnienia kontrolne ustawodawca przyznał organom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które na poziomie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej są kompetentne do podejmowania kontroli gospodarowania wodami na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 14 oraz art. 335 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przy okazji zachęcamy również osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu do śledzenia aktualnych ofert pracy. Potrzebne aktualnie wzmocnienie kadrowe Wydziału Inspekcji powinno przyczynić się w przyszłości do jeszcze skuteczniejszego podejmowania działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

2022-04-06T15:03:12+02:006 kwietnia,2022|Aktualności|

Zmiany w sprawozdawczości do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Z dniem 25 lutego 2022 r. oraz 11 marca 2022 r. weszły w życie akty prawne, zmieniające przepisy w zakresie w sprawozdawczości dotyczącej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, tj.:

  • ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2021 r. poz. 2127),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2022 poz. 455),

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U. 2022 poz. 606).

Powyższe przepisy obowiązują począwszy od roku sprawozdawczego 2021, w związku z czym informujemy o powinnościach z nich wynikających.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L33 z 04.02.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14, z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – zobowiązani są do przekazania w terminie do dnia 31 marca następującego po roku, w którym rozpoczęli eksploatację instalacji, danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja (obowiązuje, jeśli dane takie nie zostały jeszcze przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska). Przekazanie danych następuje poprzez dokonanie rejestracji zakładu w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia (WE) nr 166/2006, w sprawozdaniu za rok 2021 powinni uwzględnić obowiązkową informację dotyczącą wielkości produkcji. W przypadku przedłożenia sprawozdania nieuwzględniającego tej informacji, należy złożyć korektę sprawozdania za 2021 r., która uwzględni brakujące dane.

2022-03-25T09:08:42+01:0025 marca,2022|Aktualności|

PRZEWÓZ ODPADÓW – OBOWIĄZEK REJESTRACJI W SENT

Każdy przywóz odpadów do Polski oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem kołowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Od dnia 22.02.2022r. obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.), polegające m.in. na objęciu systemem SENT przewozów wybranych rodzajów odpadów (przywóz do kraju oraz przewóz przez terytorium Polski). Powyższa zmiana przepisów powoduje, że każdy transport odpadów z zagranicy do Polski, jak również przewóz (tranzyt) odpadów przez terytorium Polski podlega rejestracji w SENT. Obowiązek ten dotyczy odpadów także z tzw. „zielonej listy odpadów”, który nie wymaga zezwolenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Powyższe nakłada na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.
Podmioty, które zobowiązane są do dokonania zgłoszenia, muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie PUESC Ministerstwa Finansów.
Jedynym zwolnieniem z rejestru SENT jest przewóz odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 w ilości do 20 kg.
Szczegóły dot. zgłaszania przewozu towaru można znaleźć na stronie https://www-2.puesc.gov.pl w zakładce ”SENT – przewozy krajowe”

Informacje na stronie GIOŚ:
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/827-system-sent-juz-dziala?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/824-od-22-lutego-odpady-przywozone-do-polski-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/23-miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/823-zasady-rejestracji-w-systemie-sent?highlight=WyJzZW50Il0=
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/813-import-odpadow-pod-kontrola?highlight=WyJzZW50Il0=

2022-03-22T11:37:32+01:0022 marca,2022|Aktualności|

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879,905,957,1013, 1054,1116,1125,1145,1262 ,1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149 i 210) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia  28 lutego 2022 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu w następującym zakresie:

WIOŚ w Poznaniu przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.

Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2022-02-01T22:46:39+01:001 lutego,2022|Komunikaty|

24 grudnia urząd będzie nieczynny

W związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia pierwszym dniem Bożego Narodzenia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 24 grudnia 2021 r. – dniem wolnym od pracy w urzędzie.

2021-12-10T23:24:24+01:0010 grudnia,2021|Aktualności|

Niepodległa do Hymnu!

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu delegatura w Lesznie wspólnie z kolegami i koleżankami z Nadleśnictwa Karczma Borowa w dniu 10 listopada 2021 roku zaśpiewali hymn Polski.

Link do wideo: https://youtu.be/RVmP12p_0Tg

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018 roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy przenieść tę nową tradycję na kolejne stulecie i dać wszystkim możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, wszystkimi Polakami. Uczcijmy najważniejsze święto, pokażmy że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną i świętujemy razem jedno z najpiękniejszych polskich świąt.

Zasady akcji znajdują się na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/

2021-11-15T22:13:00+01:0015 listopada,2021|Aktualności|

Z głębokim bólem zawiadamiamy

swieczka

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 03 listopada 2021 roku zmarła
Pani Teresa Jasińska, pracownik naszego laboratorium od 1992r. Pogrzeb
odbędzie się 10 listopada 2021 roku o godz. 12.00 na cmentarzu na
Górczynie. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. W smutku
pogrążeni Kierownictwo i Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Poznaniu.

 

2021-11-04T21:32:05+01:004 listopada,2021|Aktualności|
Przejdź do góry