Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Badania stanu środowiska realizowane są zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego (PMŚ województwa wielkopolskiego na lata 2013-2015), który obejmuje prowadzenie badań i pomiarów, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska oraz zmian w nim zachodzących w zakresie: jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu akustycznego i promieniowania elektromagnetycznego.
Dane uzyskiwane w ramach PMŚ oraz powstające na ich podstawie oceny stanu środowiska są niezbędne do wypełniania międzynarodowych umów podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę oraz podlegają obowiązkowi raportowania do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. Wyniki badań i oceny stanu środowiska udostępniane są bezpłatnie w wydawanych corocznie Raportach o stanie środowiska w Wielkopolsce… oraz na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu.
Do zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności danych, niezbędna jest ciągła modernizacja infrastruktury laboratoryjnej oraz dostosowanie jej do wymaganych standardów. Konieczne jest utrzymanie akredytacji potwierdzającej kompetencje techniczne Laboratorium oraz udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, jak również utrzymanie w pełnej sprawności istniejącej aparatury i systemów pomiarowych (naprawy, przeglądy, wzorcowania). Konieczne jest także zaopatrzenie pracowni badawczych w niezbędne do wykonywania badań wzorce, odczynniki, gazy laboratoryjne, szkło, materiały biologiczne i inne materiały eksploatacyjne. Właściwe wykonywanie zadań w ramach PMŚ oraz udostępnianie informacji o środowisku pociąga za sobą konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu procedur i wymagań prawnych, procedur badawczych oraz wykonywania ocen stanu środowiska. Środki otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające na sfinansowanie wszystkich potrzeb wynikających z funkcjonowania PMŚ, w związku z tym przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (WFOŚiGW w Poznaniu)