Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Spis treści:

 1. Informacja o podjęciu realizacji projektu
 2. Ogłoszenie przetargu na zakup samochodów
 3. Ogłoszenie przetargu na zakup analizatorów
 4. Unieważnienie przetargu na zakup samochodów
 5. Ogłoszenie przetargu na zakup samochodów
 6. Informacja o zakończeniu procedury przetargowej na zakup analizatorów
 7. Informacja o zakończeniu procedury przetargowej na zakup samochodów
 8. Ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji projektu
 9. Informacja dotycząca podpisania umów
 10. Zakup tablic informacyjnych
 11. Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu
 12. Konferencja podsumowująca projekt

Informacja o podjęciu realizacji projektu


Ogłoszenie przetargu na zakup samochodów

Informujemy, że postępowanie przetargowe na zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.04.2015r., a opublikowane w dniu 21.04.2015r. Ogłoszenie jest również dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie WIOŚ w Poznaniu. Termin składania ofert został wyznaczony na 01.06.2015r.


Ogłoszenie przetargu na zakup analizatorów

Informujemy, że postępowanie przetargowe na „Zakup analizatorów gazowych, zamontowanych w pojazdach bezpośredniej dyspozycji zadaniowej oraz analizatorów substancji, zamontowanych w pojazdach bezpośredniej dyspozycji zadaniowej” zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.05.2015r., a opublikowane w dniu 20.05.2015r. Ogłoszenie jest również dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie WIOŚ w Poznaniu. Termin składania ofert został wyznaczony na 29.06.2015r.


Unieważnienie przetargu na zakup samochodów

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), postępowanie na „Zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej” zostało unieważnione.


Ogłoszenie przetargu na zakup samochodów

Informujemy, że postępowanie przetargowe na „Zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej” zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.06.2015r., a opublikowane w dniu 20.06.2015r. Ogłoszenie jest również dostępne na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie WIOŚ w Poznaniu. Termin składania ofert został wyznaczony na 27.07.2015r.


Informacja o zakończeniu procedury przetargowej na zakup analizatorów

Informujemy, iż postępowanie przetargowe na „Zakup analizatorów gazowych, zamontowanych w pojazdach bezpośredniej dyspozycji zadaniowej oraz analizatorów substancji, zamontowanych w pojazdach bezpośredniej dyspozycji zadaniowej” zostało rozstrzygnięte. Ogłoszenie o wyniku postępowania jest dostępne na naszej stronie internetowej.


Informacja o zakończeniu procedury przetargowej na zakup samochodów

Informujemy, iż postępowanie przetargowe na „Zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej” zostało rozstrzygnięte. Ogłoszenie o wyniku postępowania jest dostępne na naszej stronie internetowej.


Ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji projektu

Informujemy, iż w dniu 05.10.2015 r. w Głosie Wielkopolskim zostało opublikowane ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji projektu „Wsparcie techniczne WIOŚ w Poznaniu poprzez zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej”.


Informacja dotycząca podpisania umów

Informujemy, iż zostały podpisane następujące umowy:

 1. Umowa na dostawę pięciu pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej wraz zabudową i wyposażeniem pomocniczym z firmą Auto Watin S.J. (Jelonek k. Poznania, ul. Obornicka 4, 62-002 Suchy Las).
 2. Umowa na dostawę pięciu analizatorów substancji z firmą Raytech Piotr Kasprzycki (ul. Wyżynna 8H, 30-617 Kraków).
 3. Umowa na dostawę pięciu analizatorów gazowych z firmą ATUT Sp. z o.o. (ul. Ziółkowskiego 26, 20-834 Lublin).


Zakup tablic informacyjnych

W ramach informacji i promocji zostały zakupione tablice informacyjne. Ich celem jest poinformowanie mieszkańców miasta o realizacji przedmiotowego projektu oraz o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Ponadto na zakupionych pojazdach zamieszczono informację dotyczącą źródła, z którego pochodzi wsparcie finansowe.

 


Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu

Informujemy, iż w dniu 09.11.2015 r. w Głosie Wielkopolskim zostało opublikowane ogłoszenie prasowe dotyczące zrealizowania projektu "Wsparcie techniczne WIOŚ w Poznaniu poprzez zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej".


Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 13 listopada 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn: Wsparcie techniczne WIOŚ w Poznaniu poprzez zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 3.6 ”Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu VI ”Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych . Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Całkowity koszt projektu wyniósł 1 750 000,00 i uwzględniał wysokość nakładów inwestycyjnych oraz działań informacyjno-promocyjnych. Poziom dofinansowania w ramach projektu wyniósł 1 400 000,00, a środki własne w wys. 350 000,00 na realizację przedsięwzięcia zostały zagwarantowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. W Konferencji uczestniczyli pracownicy WIOŚ
i przedstawiciele instytucji i urzędów zaangażowanych w realizację projektu, wśród których należy wyróżnić przedstawicieli: Instytucji Zarządzającej WRPO tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który reprezentowała Pani Marszałek Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wicewojewodę Panią Dorotę Kinal, Instytucji Pośredniczącej WRPO tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez Kierownika Działu Monitoringu Umów Panią Donatę Glapik. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej w osobie Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Jerzego Raneckiego, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w osobie Zastępcy Pani Jadwigi Kuczmy- Napierała, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w osobie Zastępcy Pana Bartłomieja Raja.
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Zdzisława W. Krajewskiego, który zaznaczył, że zakup w ramach projektu, nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu usprawni działania służb inspekcyjnych. Następnie głos zabrały Pani Marzena Wodzińska z Urzędu Marszałkowskiego i Pani Wicewojewoda Dorota Kinal, które z satysfakcją odnotowały dobrą wzajemną współpracę
w trakcie realizacji wspomnianego projektu. W trakcie konferencji szczegóły dotyczące praktycznego wykorzystania sprzętu przybliżył Kierownik Laboratorium WIOŚ Pan Waldemar Kołaski.