Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Umowa z WFOŚiGW w Poznaniu zawarta 10.06.2020 r. nr umowy 284/U/400/5/2020

Opis przedsięwzięcia:

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2020” rozpoczęła się w dniu 14.09.2020 r., a zakończyła się w dniu 20.11.2020 r. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizował 12 szkoleń specjalistycznych dla pracowników wykonujących zadania inspekcyjne oraz zakupił sprzęt wskazany w pkt II.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. zadania. Szkolenia dla inspektorów odbyły się w dniach: 14, 22, 25, 28, 29 września oraz 09, 12, 13, 14, 26 października 2020 r. i były prowadzone przez ekspertów w następujących blokach tematycznych: ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, przestępstwa przeciwko środowisku, ocena oddziaływania na środowisko-rola Inspekcji Ochrony Środowiska, bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w gospodarce odpadami-wpływ na kontrolę, art. 41 ustawy o odpadach w praktyce Straży Pożarnej, ochrona powietrza – rola i zadania organów kontrolnych, kwestie proceduralne związane z wydawaniem aktów administracyjnych WIOS, wprowadzenie do kontroli
w gospodarce odpadami, kontrola instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów – art. 41 a ustawy o odpadach, wstrzymanie działalności w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska
i przepisów gospodarki odpadami, kontrola podmiotów w zakresie gospodarki wodnościekowej, plany nawożenia, konkluzje BAT w rolnictwie w zakresie intensywnego chowu drobiu – praktyczne warsztaty. Osiągnięto planowany Efekt rzeczowy w ten sposób, że szkolenia przyczyniły się do podwyższenia kwalifikacji w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa ochrony środowiska w bieżącej pracy inspektora. Ponadto
w ramach ww. zadania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zakupił sprzęt wskazany w pkt. II.2 harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zakup sprzętu komputerowego zapewnił osiągnięcie celu ekologicznego bowiem przyczynił się do poprawy warunków pracy, zwiększenia możliwości technicznych pracowników inspekcji i kadry kierowniczej, ergonomicznego wsparcia działań kontrolnych, skutkiem czego jest osiągnięcie Efektu ekologicznego polegającego na zwiększeniu ilości przeprowadzanych kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko, co zapewnia lepszą ochronę przed zagrożeniami środowiska.