Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Badania stanu środowiska w roku 2017 realizowane są zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020” oraz z „Aneksem nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020”. Zadanie obejmuje badania i pomiary stanu środowiska, zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska oraz zmian w nim zachodzących zakresie: jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu akustycznego i promieniowania elektromagnetycznego.
 
Dane uzyskiwane w ramach PMŚ oraz powstające na ich podstawie oceny stanu środowiska są niezbędne do wywiązania się Polski z wymagań zawartych w przepisach UE, w szczególności o charakterze ramowym, dotyczących ochrony środowiska, a także wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.
 
Informacje o środowisku i jego zmianach środowiska udostępniane są bezpłatnie w wydawanych corocznie Raportach o stanie środowiska w Wielkopolsce… oraz na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu.
 
Do zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności danych, niezbędna jest ciągła modernizacja infrastruktury laboratoryjnej oraz dostosowanie jej do wymaganych standardów. Konieczne jest także utrzymanie akredytacji potwierdzającej kompetencje techniczne Laboratorium oraz udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Utrzymanie w pełnej sprawności istniejącej aparatury i systemów pomiarowych wymaga dokonywania niezbędnych napraw, przeglądów i wzorcowania aparatury. Konieczne jest także zaopatrzenie pracowni badawczych w niezbędne do wykonywania analiz wzorce, odczynniki, gazy laboratoryjne, szkło, materiały biologiczne i inne materiały eksploatacyjne.
 
Ponadto, w związku intensywnym zagospodarowaniem terenu gminy Czerwonak zabudową mieszkaniową oraz znaczącym wzrostem obciążenia przedmiotowego terenu zabudową przemysłową i wzrostem natężenia ruchu, planowany jest zakup i posadowienie specjalistycznego sprzętu do monitorowania jakości powietrza. Planowany jest również zakup specjalistycznego samochodu do obsługi stacji pomiarowych.
 
Właściwe wykonywanie zadań w ramach PMŚ oraz udostępnianie informacji o środowisku pociąga za sobą konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników WIOŚ z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu procedur i wymagań prawnych, procedur badawczych oraz wykonywania ocen stanu środowiska.
 
Środki otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające na sfinansowanie wszystkich potrzeb wynikających z funkcjonowania PMŚ, w związku z tym przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.