Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących badanych w latach 2011–2015 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Ocenę stanu JCW zawiera arkusz Stan_ocena jcw 2015, ocenę spełnienia wymagań na obszarach chronionych w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych zawiera arkusz MOC_ocena ppk

W roku 2016, wykonano ocenę stanu JCW za rok 2015 uwzględniając zasadę dziedziczenia ocen z lat 2011–2015. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. JCW, która była objęta monitoringiem diagnostycznym może dziedziczyć ocenę przez kolejnych 6 lat, JCW, która była objęta monitoringiem operacyjnym – 3 lata. Tak więc ocena za rok 2015 obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2010 – 2015 zachowując ważność zgodnie z zasadą dziedziczenia. JCW badane tylko w roku 2013 dziedziczą swoją ocenę w roku 2014 i 2015. JCW badane tylko w roku 2014 dziedziczą swoją ocenę w roku 2015. JCW badane tylko w roku 2015 podlegają ocenie tylko raz – w 2015 r. Jeśli natomiast JCW była badana co roku – w różnym zakresie badań (monitoring diagnostyczny, operacyjny) wówczas oceną końcową jest ocena na podstawie szerszego zakresu badań (monitoringu diagnostycznego), zaktualizowana o najnowsze wyniki badań wskaźników np. jeśli JCW była badana w roku 2013 w ramach monitoringu diagnostycznego, a w roku 2014 w ramach monitoringu operacyjnego tylko w zakresie wybranych wskaźników chemicznych wówczas ocena dziedziczona jest z 2013 roku, ale zaktualizowana o wyniki badań z 2014 roku. Dziedziczenie jest procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku badań.