Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 1187/, klasyfikację poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych wykonuje się do końca I kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonywane były badania. Klasyfikację tę poszerzono o klasyfikację elementów chemicznych badanych przez WIOŚ, uwzględniono w niej również wyniki badań wykonywanych na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ (ichtiofauna i biota).