Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Ocena stanu jednolitych części wód w latach 2010–2012 z uwzględnieniem oceny spełnienia wymagań dla obszarów chronionych

Ocenę stanu wód powierzchniowych w latach 2010–2012 wykonano na podstawie Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie: wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011 oraz sporządzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 2012, opracowanych przez GIOŚ oraz projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

W roku 2012 wykonano ocenę stanu JCW badanych w latach 2010–2012 uwzględniając zasadę dziedziczenia. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. Tak więc ocena za rok 2012 obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2010 – 2012. JCW badane tylko w roku 2010 dziedziczą swoją ocenę w roku 2011 i 2012. JCW badane tylko w roku 2011 dziedziczą swoją ocenę w roku 2012. JCW badane tylko w roku 2012 podlegają ocenie tylko raz – w 2012 r. Jeśli natomiast JCW była badana co roku – w różnym zakresie badań (monitoring diagnostyczny, operacyjny) wówczas oceną końcową jest ocena na podstawie szerszego zakresu badań (monitoringu diagnostycznego), zaktualizowana o najnowsze wyniki badań wskaźników np. jeśli JCW była badana w roku 2011 w ramach monitoringu diagnostycznego, a w roku 2012 w ramach monitoringu operacyjnego tylko w zakresie wybranych wskaźników chemicznych wówczas ocena dziedziczona jest z 2011 roku, ale zaktualizowana o wyniki badań z 2012 roku. Dziedziczenie jest procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku badań.