Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Ocena stanu jednolitych części wód (JCW) w latach 2010–2013

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących w latach 2010–2013 wykonano na podstawie Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie: wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011 oraz sporządzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 2012, opracowanych przez GIOŚ oraz projektu o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Ocenę stanu JCW zawiera arkusz Stan_ocena jcw 2013, ocenę spełnienia wymagań na obszarach chronionych w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych zawiera arkusz MOC_ocena ppk

W roku 2014, wykonano ocenę stanu JCW badanych w latach 2010–2013 uwzględniając zasadę dziedziczenia. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. Tak więc ocena za rok 2013 obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2010 – 2013. JCW badane tylko w roku 2010 dziedziczą swoją ocenę w roku 2011, 2012 i 2013. JCW badane tylko w roku 2011 dziedziczą swoją ocenę w roku 2012 i 2013. JCW badane tylko w roku 2012 dziedziczą swoją ocenę w roku 2013. JCW badane tylko w roku 2013 podlegają ocenie tylko raz – w 2013 r. Jeśli natomiast JCW była badana co roku – w różnym zakresie badań (monitoring diagnostyczny, operacyjny) wówczas oceną końcową jest ocena na podstawie szerszego zakresu badań (monitoringu diagnostycznego), zaktualizowana o najnowsze wyniki badań wskaźników np. jeśli JCW była badana w roku 2011 w ramach monitoringu diagnostycznego, a w roku 2012 w ramach monitoringu operacyjnego tylko w zakresie wybranych wskaźników chemicznych wówczas ocena dziedziczona jest z 2011 roku, ale zaktualizowana o wyniki badań z 2012 roku. Dziedziczenie jest procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku badań.