Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

    Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych badanych za rok 2016 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1187). Wykonana ocena uwzględnia zasady dziedziczenia ocen z lat 2011-2015.

    Dziedziczenie jest procesem aktualizacji oceny (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) wykonanej w latach poprzednich, o wyniki uzyskane w kolejnym roku badań. JCW, która była objęta monitoringiem diagnostycznym może dziedziczyć ocenę przez kolejnych 6 lat, JCW, która była objęta monitoringiem operacyjnym – 3 lata. Jeśli JCW była badana co roku w innym zakresie (monitoring diagnostyczny, operacyjny) wówczas oceną końcową jest ocena na podstawie najszerszego zakresu badań, zaktualizowana o najnowsze wyniki.

    Przykład:

    Jeśli JCW była badana w roku 2013 w ramach monitoringu diagnostycznego, a w roku 2014 w ramach monitoringu operacyjnego tylko w zakresie wybranych wskaźników chemicznych, wówczas wyniki badań elementów chemicznych z 2013 roku zostają zastąpione wynikami uzyskanymi w roku 2014, pozostała część oceny zostaje bez zmian, a ocena jest określona jako „za rok 2014 z uwzględnieniem dziedziczenia”.