Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2014 z uwzględnieniem oceny spełnienia wymagań dla obszarów chronionych

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących badanych w latach 2011–2014 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Ocenę stanu JCW zawiera arkusz Stan_ocena jcw 2014, ocenę spełnienia wymagań na obszarach chronionych w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych zawiera arkusz MOC_ocena ppk

W roku 2015, wykonano ocenę stanu JCW za rok 2014 uwzględniając zasadę dziedziczenia ocen z lat 2011–2014. Dziedziczenie oceny jest przeniesieniem wyników oceny JCW (elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych) na kolejny rok, w przypadku gdy JCW nie była objęta monitoringiem. JCW, która była objęta monitoringiem diagnostycznym może dziedziczyć ocenę przez kolejnych 6 lat, JCW, która była objęta monitoringiem operacyjnym – 3 lata. Tak więc ocena za rok 2014 obejmuje wszystkie JCW badane w latach 2010 – 2014 zachowując ważność zgodnie z zasadą dziedziczenia. JCW badane tylko w roku 2012 dziedziczą swoją ocenę w roku 2013 i 2014. JCW badane tylko w roku 2013 dziedziczą swoją ocenę w roku 2014. JCW badane tylko w roku 2014 podlegają ocenie tylko raz – w 2014 r. Jeśli natomiast JCW była badana co roku – w różnym zakresie badań (monitoring diagnostyczny, operacyjny) wówczas oceną końcową jest ocena na podstawie szerszego zakresu badań (monitoringu diagnostycznego), zaktualizowana o najnowsze wyniki badań wskaźników np. jeśli JCW była badana w roku 2012 w ramach monitoringu diagnostycznego, a w roku 2013 w ramach monitoringu operacyjnego tylko w zakresie wybranych wskaźników chemicznych wówczas ocena dziedziczona jest z 2012 roku, ale zaktualizowana o wyniki badań z 2013 roku. Dziedziczenie jest procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku badań.