Lukasz.Strazynski

O Łukasz Strażynski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Łukasz Strażynski has created 13 blog entries.

Wojewódzkie uchwały antysmogowe i program ochrony powietrza


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz inspektorzy WIOŚ w Poznaniu i z poszczególnych Delegatur wzięli udział w konferencji „Kontrolowanie przepisów uchwał antysmogowych – województwo wielkopolskie” organizowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniu 21.11.2023 r.

Zagadnienia związane z poprawą jakości  powietrza są bardzo ważnym aspektem środowiskowym wymagającym szczególnej uwagi oraz działań w celu zapewnienia społeczeństwu jak najlepszej jakości powietrza. Każdy z nas do życia potrzebuje powietrza do oddychania, a w przeszłości ze spełnianiem norm jakości nie było dobrze, choć na przestrzeni ok. 30 lat jakość różnych składników wyraźnie uległa poprawie.

Obecnie najważniejszymi wyzwaniami są zmniejszenie emisji pyłów drobnych oraz benzo(a)pirenu, w czym decydujący wpływ ma sektor komunalny związany z ogrzewaniem budynków, a najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywają samorządy realizujące określone w Prawie ochrony środowiska programy naprawcze oraz inne działania ograniczające skalę niekorzystnych emisji do powietrza.

Prowadzenie szkoleń, konferencji oraz działań edukacyjnych, takich jak realizowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencja, jest kluczowe dla uzyskania docelowej dobrej jakości powietrza.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w tym między innymi kontrole palenisk indywidualnych, rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej dla województwa wielkopolskiego oraz praktyczne i techniczne aspekty kontroli.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/materialy-konferencyjne-i-pomocnicze) zostały udostępnione prezentacje z konferencji.

Natomiast 11.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja dotycząca raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych dla stref w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem platformy sprawozdawczej programu ochrony powietrza. Przedstawione zostaną również możliwe działania kontrolne realizowane przez WIOŚ w Poznaniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Logo jakość powietrza to jakość życia

2023-12-06T15:22:10+01:006 grudnia,2023|Aktualności|

Działania kontrolne inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach operacji „Demeter IX”

Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu w październiku 2023 r. przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym i międzynarodowym w ramach międzynarodowej operacji „Demeter IX”.

Celem prowadzonych działań było przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów na terenie Wielkopolski.

Skontrolowano ponad 100 transportów z czego 58 przewoziło odpady.

W trzech przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska polegające na błędnej klasyfikacji przewożonych odpadów oraz na naruszeniu procedury informacyjnej w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W związku z tym WIOŚ w Poznaniu prowadzi czynności wyjaśniające w ścisłej współpracy z Policją.

2023-11-09T15:20:21+01:009 listopada,2023|Aktualności|

Szkolimy się

W poniedziałek 6.11.2023 r. pracownicy WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obowiązków wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych – obsługa korespondencji zgodnie z przepisami – wymagania prawne i organizacyjne dla podmiotów publicznych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023. Szkolenie dotyczyło kwestii merytorycznych i technicznych związanych z obsługą korespondencji od 10.12.2023 r. czyli od dnia kiedy podmioty publiczne zostają zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Szkolenie miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i uczestniczyło w nim 30 pracowników zarówno z Poznania, jak i Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Szkolenie z e-Doręczeń

2023-11-09T14:43:23+01:009 listopada,2023|Aktualności|

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

3.10.2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Mirosława Olejnik zawarli porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony środowiska. W dokumencie określono, iż współdziałanie polega w szczególności na:

 • wymianie informacji, w tym wzajemnym udostępnianiu danych oraz wymianie doświadczeń,
 • organizowaniu wspólnych szkoleń z obszaru ochrony środowiska.

2023-11-06T09:48:50+01:006 listopada,2023|Aktualności|

2 listopada 2023 r. nie pracujemy

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 listopada 2023 r. jest dniem wolnym z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.

2023-10-27T09:05:07+02:0027 października,2023|Aktualności, Ważna informacja|

Obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny

10 września 2023 r. odbyły się po raz pierwszy obchody Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny. Uroczystości miały miejsce w Siedlcu, gdzie po mszy świętej w kościele pw. św. Mikołaja odsłonięto pomnik uwieczniający młode więźniarki niemieckiego obozu pracy w Siedlcu. W uroczystościach wziął  udział Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu Rafał Reczek, w tym także przedstawiciel reprezentujący Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Uczestnicy obchodów upamiętnili kilkadziesiąt dziewcząt z okolicznych miejscowości więzionych w latach 1941-1945 w założonym przez Niemców obozie pracy przymusowej w Siedlcu, w którym wykonywały prace ponad swoje siły bez kontaktu z rodzinami, niezbędnego wyżywienia oraz edukacji.

2023-10-05T23:26:05+02:0011 września,2023|Bez kategorii|

Szkolimy

7.09.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził szkolenie w ramach cyklu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023”. Szkolenie miało miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie i było skierowane do prokuratorów, policjantów i inspektorów z rejonów Konina, Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestniczyło w nim 45 osób

Podczas szkolenia przedstawiono metody działania sprawców przestępstw przeciwko środowisku i skutki wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz wymieniono się doświadczeniami z prowadzenia postępowań administracyjnych i prokuratorskich. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Policją, Prokuraturą i Inspekcją Ochrony Środowiska w kontekście prowadzonych postępowań.Szkolenie policjantów i prokuratorów Szkolenie policjantów i prokuratorów

2023-10-05T23:26:05+02:008 września,2023|Aktualności|

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2023 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 84 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz obchodach Dnia Weterana. Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego oraz apelu pamięci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Armii Poznań. W ten sposób Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu upamiętnił miliony Polaków, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej oraz oddał cześć weteranom.

2023-10-05T23:26:05+02:001 września,2023|Aktualności|

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach

Wymogi prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązkowa jest segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie UE musi osiągać określone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. w 2020 r. wynosił on 50% w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło) i od 2025 r. wynosi 55% w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W celu osiągnięcia powyższego, począwszy od 2021 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej[i]:

 • 20% wagowo – za rok 2021;
 • 25% wagowo – za rok 2022;
 • 35% wagowo – za rok 2023;
 • 45% wagowo – za rok 2024;
 • 55% wagowo – za rok 2025;
 • 56% wagowo – za rok 2026;
 • 57% wagowo – za rok 2027;
 • 58% wagowo – za rok 2028;
 • 59% wagowo – za rok 2029;
 • 60% wagowo – za rok 2030;
 • 61% wagowo – za rok 2031;
 • 62% wagowo – za rok 2032;
 • 63% wagowo – za rok 2033;
 • 64% wagowo – za rok 2034;
 • 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziomy wzrastają nieregularnie o 1, 5 czy 10 punktów procentowych rok do roku, przy czym w najbliższych 3-ech latach o 10 punktów.

Stan faktyczny: Dotrzymywanie rosnących z roku na rok poziomów stanowi dla gmin spory problem. Jak wynika ze sprawozdań samorządów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zawierają m.in. informacje o osiągniętych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, których weryfikacja za rok sprawozdawczy 2020 została zakończona, na 226 gmin w województwie wielkopolskim aż 177 (78,33%) gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów; w tym: 130 (57,5%) gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jednocześnie 39 (17,3%) gmin nie osiągnęło wskaźników w zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, a 9 (3,9%) gmin nie wypełniło obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Konsekwencje: Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Gminy nie mogą pokryć kosztów nałożonej kary pieniężnej za brak osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości[ii].

W przypadku, kiedy poziomy recyklingu nie zostały osiągnięte przez gminę, istnieje możliwość, aby wystąpić o zawieszenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zapłaty kary pieniężnej[iii]. „Zawieszenie może nastąpić na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia kary”. Po usunięciu przyczyny nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu, w przeciwnym przypadku – wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia tej kary wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres zawieszenia zapłaty kary.

Środki zaradcze: Bez systemowych zmian w gospodarce odpadami, które gminy były zobowiązane wprowadzić już 2012 r., a w szczególności bez odpowiedniego nadzoru nad funkcjonowaniem wdrożonego systemu, w tym realizacją ustawowych obowiązków między innymi w zakresie:

 • objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z odpowiednią częstotliwością,
 • zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, w tym zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

gminy nie są w stanie osiągnąć wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów, które z roku na rok są trudniejsze do osiągnięcia.

Należy zwrócić uwagę, że gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie[iv], również podlega karze pieniężnej nakładanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w drodze decyzji, przy czym ustawodawca w tym przypadku nie przewidział instytucji jej zawieszenia, a jedynie odwołania do organu II instancji.

[i] zgodnie z zapisem art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej u.c.p.g.

[ii] zgodnie z regulacją prawną wyrażoną w art. 6r u.c.p.g.

[iii] na podstawie art. 9ze ust. 2 u.c.p.g.

[iv] o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 u.c.p.g.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|

Kontrole oczyszczalni ścieków w Wielkopolsce

Dnia 30 czerwca 2023 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził raport dotyczący kontroli oczyszczalni ścieków pod kątem oceny spełniania warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. W zatwierdzonych przez GIOŚ „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2020 r.” wskazano przeprowadzenie ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości równej lub większej niż 10 000 równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), jako jedno z priorytetowych zadań w działalności kontrolnej dla organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

W województwie wielkopolskim w ramach cyklu kontrolnego przeprowadzono 47 kontroli, których przedmiotem było 48 oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o RLM równej lub większej niż 10 000.

Podczas kontroli dokonano oceny dla dwóch ostatnich pełnych okresów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych. Stwierdzono, że:

 • w ocenianych okresach dla każdej z kontrolowanych oczyszczalni ścieków wykonano wymaganą liczbę badań próbek odprowadzanych ścieków;
 • w pierwszym okresie obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych dla 3 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (6,25%) stwierdzono niespełnienie warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych w zakresie stanu lub składu ścieków, dla 2 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (4,17%) stwierdzono niespełnienie warunków dotyczących ilości odprowadzonych ścieków, a w przypadku jednej oczyszczalni ścieków – niespełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego zarówno w zakresie stanu i składu jak i ilości odprowadzanych ścieków;
 • w drugim okresie poddanym ocenie dla 4 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (8,33%) stwierdzono wyłącznie niespełnienie warunków w zakresie stanu lub składu ścieków, nie stwierdzono przekroczeń w zakresie ilości odprowadzonych ścieków.

Stwierdzono także, że 2 z 48 skontrolowanych oczyszczalni ścieków odprowadzają ścieki w sposób okresowy, pozostałe 46 – odprowadza ścieki w sposób ciągły.

W związku z prowadzonymi kontrolami oczyszczalni ścieków WIOŚ w Poznaniu zlecił Centralnemu Laboratorium Badawczemu GIOŚ wykonanie pomiarów jakości odpływających ścieków. W 45 przypadkach pobrano próbki średnie dobowe, tj. proporcjonalne do przepływu, a w 2 oczyszczalniach odprowadzających ścieki okresowo – w sposób analogiczny do sposobu pobierania próbek okresowych zlecanych przez podmioty.

W przypadku 7 oczyszczalni (14,89%) wyniki kontrolnych pomiarów ścieków wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa zostały pouczone o obowiązku przestrzegania przepisów prawa albo ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Ponadto tutejszy organ po stwierdzeniu naruszeń skierował do sądu powszechnego wnioski o ukaranie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń. Po przeprowadzonych kontrolach wymierzono opłaty podwyższone za korzystanie z usług wodnych polegających na odprowadzenia do wód lub do ziemi ścieków z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. WWIOŚ wystosował zarządzenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz wystąpił do organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych z informacją o stwierdzonych naruszeniach oraz zawnioskował o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji.

Niezależnie od powyższego cyklu na terenie województwa wielkopolskiego kontrole oczyszczalni realizowane są w trybach kontroli planowych, a także kontroli pozaplanowych, w tym interwencyjnych w przypadku uzasadnionego podejrzenia niewłaściwej pracy oczyszczalni.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|
Przejdź do góry