W związku z obowiązkiem gmin dotyczącym sprawozdawczości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi informujemy, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w formacie MS Excel, którą udostępnia na swojej stronie https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sprawozdanie-dotyczace-gospodarowania-nieczystosciami-cieklymi. Opracowana ankieta ma na celu ułatwienie gminom procesu sprawozdawczego. Na stronie znajduje się również plik dotyczący najczęściej zadawanych pytań, który zawiera pytania i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas wypełniania arkusza.

Uwaga! Do 30 kwietnia 2024 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP, sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.