Aktualności

Informacja o sprawozdaniu gmin z gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

W związku z obowiązkiem gmin dotyczącym sprawozdawczości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi informujemy, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w formacie MS Excel, którą udostępnia na swojej stronie https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sprawozdanie-dotyczace-gospodarowania-nieczystosciami-cieklymi. Opracowana ankieta ma na celu ułatwienie gminom procesu sprawozdawczego. Na stronie znajduje się również plik dotyczący najczęściej zadawanych pytań, który zawiera pytania i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas wypełniania arkusza.

Uwaga! Do 30 kwietnia 2024 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP, sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

2024-03-12T13:20:50+01:0012 marca,2024|Aktualności|

Kontrole podmiotów odprowadzających ścieki przelewami burzowymi komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do śródlądowych wód powierzchniowych, pod kątem oceny przestrzegania dopuszczalnej średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów za lata 2020 – 2022

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, w oparciu o dane będące w posiadaniu organu oraz wykaz wylotów burzowych przekazany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 26 podmiotów.

Ustalono, że spośród zaplanowanych do kontroli zakładów, wyłącznie 10 podmiotów posiada przelewy burzowe (łącznie 29 przelewów), z czego 9 podmiotów aktualnie eksploatuje przelewy burzowe komunalnej kanalizacji ogólnospławnej (liczba użytkowanych przelewów burzowych wynosi 28). W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 • w przypadku 21 przelewów burzowych ścieki komunalne są odprowadzane kanalizacją ogólnospławną do wód powierzchniowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych;
 • w przypadku 7 przelewów burzowych korzystanie z usług wodnych odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Kontrole podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne wykazały, że:

 • w 21 przypadkach w pozwoleniu wodnoprawnym określono dopuszczalną, roczną liczbę zrzutów, z tego w 3 przypadkach nieznacznie przekroczono, roczną liczbę zrzutów, określoną w pozwoleniu wodnoprawnym na 10,
 • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów jakości ścieków odprowadzanych przelewem; obowiązki te były wykonywane i w przypadku jednego podmiotu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu,
 • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów ilości ścieków odprowadzanych przelewem; stwierdzono realizowanie powyższego obowiązku, przy czym w jednym przypadku wykryto przekroczenie w latach 2020-2022 dopuszczalnej maksymalnej dobowej oraz średniej dobowej ilości ścieków odprowadzanych przelewem burzowym.
2024-03-11T08:39:15+01:0011 marca,2024|Aktualności|

Kontrole podmiotów pobierających wodę powierzchniową lub podziemną, pod kątem oceny spełniania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych za lata 2020 – 2022

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 30 podmiotów (łącznie skontrolowano 166 ujęć wody podziemnej i 3 ujęcia wody powierzchniowej).

W 8 skontrolowanych zakładach eksploatujących ujęcia wody podziemnej w przypadku 15 ujęć wody podziemnej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej rocznej ilości pobranej wody określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości pobranej wody stwierdzono odpowiednio: sześciokrotnie za 2020 r., sześciokrotnie za 2021 r. oraz ośmiokrotnie za 2022 r.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wg stanu na 29.02.2024 r., wydano łącznie 11 decyzji wymierzających opłaty podwyższone (odpowiednio: 1 decyzję za przekroczenie dopuszczalnej ilości pobranej wody w 2020 r., 4 decyzje za 2021 r. oraz 6 decyzji za 2022 r.).

Ponadto stwierdzono 64 przypadki naruszeń warunków pozwoleń wodnoprawnych innych niż przekroczenie warunków pozwolenia w zakresie ilości pobranej wody, w tym m.in.:

 • przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzonych wód popłucznych,
 • nieprzekazywanie lub nieterminowe przekazywanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej lub ilości i jakości wód popłucznych,
 • nieprowadzenie odczytów wodomierzy rejestrujących ilość pobieranej wody podziemnej z wymaganą częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • niewykonywanie pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni w określonych w pozwoleniu wodnoprawnym terminach.
2024-03-11T08:26:50+01:007 marca,2024|Aktualności|

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska

5.03.2024 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska, w zakresie którego swoje zadania realizuje także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, a którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz praktyki szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego.

Inspekcja Pracy podsumowała inicjatywy podjęte w ramach sieci powiązań sygnatariuszy Porozumienia w 2023 r. W zeszłym roku zorganizowano liczne konferencje, webinaria, szkolenia, prelekcje, ćwiczenia, pikniki, pokazy, wizytacje w gospodarstwach rolnych oraz Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego. Przedstawiła również dane dotyczące zdarzeń wypadkowych i osób poszkodowanych za 2023 r. w porównaniu do danych za 2022 r.

Sygnatariusze poruszyli również tematy związane z planowanymi w 2024 r. działaniami Porozumienia, w tym w szczególności współpracę ze szkołami prowadzącymi naukę zawodu np. rolniczymi, mechanicznymi czy budowlanymi, obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz możliwości prelekcji podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

W spotkaniu oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu uczestniczyły również Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Urzędu Dozoru Technicznego, Okręgowy Urząd Górniczy, Oddział Terenowy Transportowego Dozoru Technicznego.

2024-03-06T12:37:19+01:006 marca,2024|Aktualności|

Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu

28.02.2024 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki zawarli porozumienie o współpracy obu Inspekcji.

Zakres współpracy obejmuje w szczególności:

 • wzajemne powiadamianie się o stwierdzonych zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
 • wspólne działania mające na celu likwidację zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
 • wzajemne przekazywanie list zakładów i instalacji podlegających kontroli przez obie Inspekcje,
 • wymianę doświadczeń w obszarach realizacji zadań ustawowych obu jednostek w zakresie związanym z ochroną środowiska,
 • współdziałanie w ramach dopuszczalnej możliwości pozyskiwania funduszy na zadania realizowane przez obie Inspekcje.

Zawarcie porozumienia

2024-03-01T12:46:49+01:001 marca,2024|Aktualności|

Szkolimy rolników

27.02.2024 r. w Czajczu w powiecie pilskim Wielkopolska Izba Rolnicza w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizowała  szkolenie dla rolników pn. ,,Program azotanowy” – składowanie i przechowywanie obornika i kiszonek oraz zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej.

Inspektor WIOŚ w Poznaniu przedstawił szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W prelekcji poruszono tematy związane z okresami, dawkami i technikami nawożenia, warunkami przechowywania nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, metodami dokumentacji realizacji działań oraz kontrolami Inspekcji Ochrony Środowiska i ewentualnymi skutkami naruszeń.

W spotkaniu wzięło udział 30 rolników, którzy wykazali znaczne zainteresowanie tematem, co wyraziło się w dużej liczbie pytań do inspektora WIOŚ w Poznaniu. Wszystkie zgłaszane przez rolników wątpliwości co do zapisów Programu działań zostały wyjaśnione, przez co uczestnicy spotkania rozszerzyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania z nawozami naturalnymi.

szkolenie_wios_1

Fot. WIR

2024-03-01T12:29:45+01:001 marca,2024|Aktualności|

Kolejne działania WIOŚ w Poznaniu w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

13.02.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęli kolejne działania w ramach akcji „Nielegalne Odpady” w punkcie kontrolnym zlokalizowanym na drodze dojazdowej do rekultywowanego składowiska odpadów. W działaniach udział wzięli 2 inspektorzy WIOŚ w Poznaniu oraz 2 funkcjonariusze Policji, którzy łącznie skontrolowali 10 pojazdów, w tym 8 przewożących odpady. Głównym celem działań była ocena legalności postępowania z odpadami dostarczanymi na składowisko. Skontrolowane pojazdy przewoziły odpady zgodne z dokumentami. Nie stwierdzono naruszeń.

Kontrole w ramach akcji będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego, przyczyniają się do wzrostu dbałości i prawidłowości zachowań w trakcie postępowania z odpadami oraz pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.

2024-02-20T08:51:32+01:0020 lutego,2024|Aktualności|

Dzień Służby Cywilnej

Dniem Służby Cywilnej, który został ustanowiony na mocy nowelizacji z 14.04.2023 r. ustawy o służbie cywilnej, jest 17 lutego. Tak więc w 2024 r. służba cywilna będzie obchodzić swoje święto po raz pierwszy w historii.

Ustanowienie oficjalnego Dnia Służby Cywilnej stanowi podkreślenie jej roli dla funkcjonowania państwa i wsparcia obywateli oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat jej pracy i znaczenia. Celem służby cywilnej jest budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i zadowolenie społeczeństwa oraz zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej w szczegółach określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

Służba cywilna to blisko 120 000 osób zatrudnionych w administracji rządowej np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędach wojewódzkich, komendach czy inspektoratach. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Jesteś zainteresowany pracą w służbie cywilnej? Zapoznaj się z ofertami pracy na stronie https://nabory.kprm.gov.pl. Jeżeli oferta okaże się interesująca i spełniasz kryteria, aplikuj elektronicznie.

Logo służby cywilnej

2024-02-16T14:03:30+01:0016 lutego,2024|Aktualności|

Wielkopolskie Fora Rolnicze

Rozpoczęła się XVII edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych (coroczny cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych) zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w wielu lokalizacjach województwa wielkopolskiego.

Przedstawiciele Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Opatówku 29.01.2024 r.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Fora Rolnicze 2024

2024-01-30T15:05:29+01:0030 stycznia,2024|Aktualności|
Przejdź do góry