Aktualności

Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Inspekcją Weterynaryjną w Poznaniu

28.02.2024 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki zawarli porozumienie o współpracy obu Inspekcji.

Zakres współpracy obejmuje w szczególności:

  • wzajemne powiadamianie się o stwierdzonych zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
  • wspólne działania mające na celu likwidację zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
  • wzajemne przekazywanie list zakładów i instalacji podlegających kontroli przez obie Inspekcje,
  • wymianę doświadczeń w obszarach realizacji zadań ustawowych obu jednostek w zakresie związanym z ochroną środowiska,
  • współdziałanie w ramach dopuszczalnej możliwości pozyskiwania funduszy na zadania realizowane przez obie Inspekcje.

Zawarcie porozumienia

2024-03-01T12:46:49+01:001 marca,2024|Aktualności|

Szkolimy rolników

27.02.2024 r. w Czajczu w powiecie pilskim Wielkopolska Izba Rolnicza w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizowała  szkolenie dla rolników pn. ,,Program azotanowy” – składowanie i przechowywanie obornika i kiszonek oraz zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej.

Inspektor WIOŚ w Poznaniu przedstawił szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W prelekcji poruszono tematy związane z okresami, dawkami i technikami nawożenia, warunkami przechowywania nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, metodami dokumentacji realizacji działań oraz kontrolami Inspekcji Ochrony Środowiska i ewentualnymi skutkami naruszeń.

W spotkaniu wzięło udział 30 rolników, którzy wykazali znaczne zainteresowanie tematem, co wyraziło się w dużej liczbie pytań do inspektora WIOŚ w Poznaniu. Wszystkie zgłaszane przez rolników wątpliwości co do zapisów Programu działań zostały wyjaśnione, przez co uczestnicy spotkania rozszerzyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania z nawozami naturalnymi.

szkolenie_wios_1

Fot. WIR

2024-03-01T12:29:45+01:001 marca,2024|Aktualności|

Kolejne działania WIOŚ w Poznaniu w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

13.02.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęli kolejne działania w ramach akcji „Nielegalne Odpady” w punkcie kontrolnym zlokalizowanym na drodze dojazdowej do rekultywowanego składowiska odpadów. W działaniach udział wzięli 2 inspektorzy WIOŚ w Poznaniu oraz 2 funkcjonariusze Policji, którzy łącznie skontrolowali 10 pojazdów, w tym 8 przewożących odpady. Głównym celem działań była ocena legalności postępowania z odpadami dostarczanymi na składowisko. Skontrolowane pojazdy przewoziły odpady zgodne z dokumentami. Nie stwierdzono naruszeń.

Kontrole w ramach akcji będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego, przyczyniają się do wzrostu dbałości i prawidłowości zachowań w trakcie postępowania z odpadami oraz pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.

2024-02-20T08:51:32+01:0020 lutego,2024|Aktualności|

Dzień Służby Cywilnej

Dniem Służby Cywilnej, który został ustanowiony na mocy nowelizacji z 14.04.2023 r. ustawy o służbie cywilnej, jest 17 lutego. Tak więc w 2024 r. służba cywilna będzie obchodzić swoje święto po raz pierwszy w historii.

Ustanowienie oficjalnego Dnia Służby Cywilnej stanowi podkreślenie jej roli dla funkcjonowania państwa i wsparcia obywateli oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat jej pracy i znaczenia. Celem służby cywilnej jest budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i zadowolenie społeczeństwa oraz zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej w szczegółach określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

Służba cywilna to blisko 120 000 osób zatrudnionych w administracji rządowej np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędach wojewódzkich, komendach czy inspektoratach. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Jesteś zainteresowany pracą w służbie cywilnej? Zapoznaj się z ofertami pracy na stronie https://nabory.kprm.gov.pl. Jeżeli oferta okaże się interesująca i spełniasz kryteria, aplikuj elektronicznie.

Logo służby cywilnej

2024-02-16T14:03:30+01:0016 lutego,2024|Aktualności|

Wielkopolskie Fora Rolnicze

Rozpoczęła się XVII edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych (coroczny cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych) zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w wielu lokalizacjach województwa wielkopolskiego.

Przedstawiciele Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Opatówku 29.01.2024 r.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolskie Fora Rolnicze 2024

2024-01-30T15:05:29+01:0030 stycznia,2024|Aktualności|

Zmiany w rejestrze SENT

SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to system służący monitorowaniu przewozu i obrotu m.in potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska towarów i odpadów. Umożliwia kontrolę transportów przez organy państwa np. Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego, a w przypadku odpadów mogących zagrażać środowisku także przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Brak odpowiedniego zgłoszenia w systemie może skutkować grzywną do 20 000 zł.

W nowym roku zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu SENT-a. Od 12.01.2024 r. kolejne kategorie odpadów, które są transportowane wymagają zgłoszenia w SENT. Są to m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, ich szlamy i zmywacze czy odpadowe kleje i szczeliwa, których masa brutto jest równa lub większa niż 1 Mg albo których objętość przekracza 1 000 l. Obowiązek zgłoszenia ciąży na zlecającym transport odpadów i dotyczy tras krajowych, eksportu, importu oraz tranzytu przez terytorium Polski, natomiast przewoźnik musi posiadać urządzenie, pozwalające zlokalizować pojazd w czasie rzeczywistym. Poniżej podajemy 11 kodów wskazujących na grupę, podgrupy i rodzaje odpadów, o które został rozszerzony obowiązek zgłoszeń:

■ 08 01 11 ‒ odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 13 ‒ szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 15 ‒ szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 17 ‒ odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 19 ‒ zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 21 ‒ zmywacz farb lub lakierów,

■ 08 03 12 ‒ odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 03 14 ‒ szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 04 09 ‒ odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 13 ‒ uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 15 ‒ uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

2024-01-24T08:21:03+01:0024 stycznia,2024|Aktualności|

Działania WIOŚ w Poznaniu w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

„Nielegalne Odpady” to akcja polegająca na kontroli i nadzorze przez inspektorów ochrony środowiska transportów odpadów zarówno w strumieniu krajowym, jak i transgranicznym. Aby wykrywać i eliminować przypadki przestępstw, służby środowiskowe działają w porozumieniu i we współpracy z Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego.

W dniach 15 oraz 20 grudnia 2023 r. w 3 punktach zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami KAS, prowadzili po raz kolejny kontrole pojazdów w ramach akcji „Nielegalne odpady”.

Skontrolowano łącznie 24 pojazdy, w tym 13 przewożących odpady, weryfikując legalność transportów oraz zgodność przewożonego ładunku z dołączoną do transportu dokumentacją przewozową. Tym razem inspektorzy nie stwierdzili naruszeń.

Działania przeprowadzili inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, dla których jednym z zadań jest nadzorowanie działań ograniczających tzw. szarą strefę rynku gospodarowania odpadami oraz prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania, wykrywania i eliminowania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z KAS i ITD pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Działania będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski.

2023-12-22T14:15:07+01:0022 grudnia,2023|Aktualności|

2 stycznia 2024 r. nie pracujemy

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
(M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

2023-12-20T10:17:44+01:0020 grudnia,2023|Aktualności, Ważna informacja|
Przejdź do góry