Aktualności

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Leszek Kurek, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, na zaproszenie Wojciecha Firleja, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczył w posiedzeniu Komisji, które odbyło się 9.07.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił radnym informacje związane z problematyką gromadzenia odpadów na terenie Wielkopolski, w szczególności dotyczące:

 • gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych z uwzględnieniem miejsc gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
 • usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych,
 • rozmieszczenia (legalnych) instalacji przetwarzania/unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 • lokalizacji (legalnych) miejsc składowania odpadów,
 • kompetencji i zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej,
 • współpracy z organami ścigania, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie i po prezentacji radni zadawali pytania w sprawach szczególnie ich interesujących oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat gospodarki odpadami.

2024-07-10T14:54:04+02:0010 lipca,2024|Aktualności|

Śp. Krzysztof Płoszewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3.07.2024 r., w wieku 73 lat, zmarł śp. Krzysztof Płoszewski – emerytowany Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Był osobą niezwykle kompetentną, o wielu umiejętnościach i niespotykanie dobrym sercu.

Dzięki swojej otwartości i trosce o współpracowników, nawiązał z wieloma z nas cenne i szczere relacje. Bycie profesjonalistą w swojej dziedzinie wzbudzało nasz szacunek i chęć naśladowania, a umiejętność rozmowy i zrozumienia powodowały, że był oddanym przyjacielem i cudownie dobrym człowiekiem.

Bedzie nam Go bardzo brakowało…

Pogrzeb odbędzie 9.07.2024 r. o godz. 14:30 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

2024-07-08T12:09:25+02:008 lipca,2024|Aktualności|

Działania kontrolne WIOŚ w Poznaniu w ramach akcji „Nielegalne odpady”

19.06.2024 r. inspektorzy WIOŚ w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili czynności kontrolne w ramach ogólnopolskiej akcji „Nielegalne odpady”. Tym razem punkty kontrolne na terenie Wielkopolski wyznaczono w 2 lokalizacjach.

Łącznie inspektorzy skontrolowali 7 transportów drogowych, w tym 6 pojazdów przewożących odpady. W 2 przypadkach ujawniono nieprawidłowości w zakresie błędnej klasyfikacji przewożonych odpadów oraz transportu odpadów w inne, niż wskazane na karcie przekazania odpadów, miejsce.

W związku z ciągle zdarzającymi się przypadkami ujawniania nieprawidłowości, WIOŚ w Poznaniu informuje, że kontrole w zakresie gospodarowania odpadami, w tym ich przemieszczania, będą konsekwentnie kontynuowane.

2024-06-21T13:10:18+02:0021 czerwca,2024|Aktualności|

Spotkanie Wojewody Wielkopolskiej z organami jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego

Na spotkanie, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 18.06.2024 r., Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk zaprosiła przedstawicieli gminnych jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Podczas spotkania dyskutowano kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa jako wspólnego zadania administracji rządowej i samorządowej.

Pewność poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski jest kształtowana m.in. poprzez dobrze zorganizowaną współpracę pomiędzy poszczególnymi organami, a także bieżącą aktualizację informacji i wiedzy. W związku z tym dyrektorzy WUW oraz przedstawiciele jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, omówili zagadnienia związane z:

 • zarządzaniem kryzysowym,
 • ochroną ludności i obroną cywilną,
 • wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • magazynowaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Leszek Kurek, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problematykę gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych w Wielkopolsce podkreślając, że od 2018 r. usunięto odpady z 64 takich miejsc, a w roku bieżącym z 4 lokalizacji.

Wystąpienie Leszka Kurka

2024-06-19T12:53:29+02:0019 czerwca,2024|Aktualności|

Spotkanie organizacyjne z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska i Kierownikami Delegatur WIOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pani Joanna Piekutowska zaprosiła Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska oraz Kierowników Delegatur na spotkanie organizacyjne, które odbyło się 5 i 6 czerwca 2024 r. w Warszawie. Głównym celem spotkania było przedstawienie przez Wojewódzkich Inspektorów najważniejszych osiągnięć, w tym dobrych praktyk oraz problemów kierowanych przez nich placówek.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Kurek zwrócił uwagę na regionalne zagadnienia dotyczące:

 • współpracy z organami ścigania w sprawach przestępczości środowiskowej (nieuchronność poniesienia kary przez osoby naruszające przepisy ochrony środowiska),
 • magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (od 2018 r. w Wielkopolsce usunięto odpady z 64 takich miejsc),
 • szeregu praktycznych szkoleń organizowanych przez WIOŚ w Poznaniu dla swoich pracowników, a także funkcjonariuszy Policji, Krajowej Administracji Skarbowej i prokuratorów,
 • problemów kadrowych i finansowych, w tym utrzymania w pracy wysoko wykwalifikowanych inspektorów z wieloletnim doświadczeniem, oferowania uposażenia adekwatnego do kwalifikacji i charakteru pracy, pozyskania i utrzymania nowych pracowników,
 • obszarów do zmian lub ujednolicenia np. przepisów ustawy o odpadach w kierunku ograniczenia liczby podmiotów kolejno przekazujących sobie odpady, zwiększenia nadzoru nad gospodarką odpadami m.in. poprzez systemy BDO i SENT.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane m.in. z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, modernizacją Informatycznego Systemu Kontroli, zwalczania przestępczości środowiskowej, Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ. Wybrano także reprezentację Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska do częstych kontaktów z GIOŚ. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dokonanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedstawieniem planów GIOŚ na najbliższą przyszłość.

Uczestnicy spotkania Prezentacja

2024-06-07T14:33:47+02:007 czerwca,2024|Aktualności|

Konferencja „Prosta i dostępna komunikacja”

Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk zorganizowała konferencję „Prosta i dostępna komunikacja”, na którą zaprosiła koordynatorów ds. dostępności z wojewódzkiej administracji zespolonej. Konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, odbyła się 6.06.2024 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i była transmitowana z udziałem tłumaczy polskiego języka migowego.

Czterech prelegentów w swoich wystąpieniach poruszyło kwestie:

 • normatywności, prostoty i zdrowego rozsądku w komunikacji urzędowej,
 • prostego języka urzędowego w pismach,
 • łatwej i skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • komunikacji dostępnej na uczelniach.

Omówione zostały podstawowe zasady prostej i dostępnej komunikacji, szczególnie ważne w pismach, polegające m.in. na:

 • nieużywaniu metafor,
 • stosowaniu nagłówków i śródtytułów,
 • unikaniu zdań złożonych, zapożyczeń z języków obcych, dzielenia wyrazów,
 • wyrównaniu do lewej,
 • używaniu czcionki bezszeryfowej o odpowiedniej wielkości,
 • unikaniu podkreśleń, kursyw, kolorów, tła (można stosować pogrubienie tekstu),
 • używaniu punktorów.

Po konferencji uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Bibliotece Raczyńskich, gdzie zapoznali się z zastosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami narządów wzroku, słuchu, ruchu.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu.

Wizyta studyjna w Bibliotece Raczyńskich Konferencja Prosta i dostępna komunikacja Konferencja Prosta i dostępna komunikacja

2024-06-07T14:25:49+02:007 czerwca,2024|Aktualności|

Informacja o sprawozdaniu gmin z gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.

W związku z obowiązkiem gmin dotyczącym sprawozdawczości w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi informujemy, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w formacie MS Excel, którą udostępnia na swojej stronie https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sprawozdanie-dotyczace-gospodarowania-nieczystosciami-cieklymi. Opracowana ankieta ma na celu ułatwienie gminom procesu sprawozdawczego. Na stronie znajduje się również plik dotyczący najczęściej zadawanych pytań, który zawiera pytania i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas wypełniania arkusza.

Uwaga! Do 30 kwietnia 2024 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi przekazać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP, sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy.

2024-03-12T13:20:50+01:0012 marca,2024|Aktualności|

Kontrole podmiotów odprowadzających ścieki przelewami burzowymi komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do śródlądowych wód powierzchniowych, pod kątem oceny przestrzegania dopuszczalnej średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów za lata 2020 – 2022

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, w oparciu o dane będące w posiadaniu organu oraz wykaz wylotów burzowych przekazany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 26 podmiotów.

Ustalono, że spośród zaplanowanych do kontroli zakładów, wyłącznie 10 podmiotów posiada przelewy burzowe (łącznie 29 przelewów), z czego 9 podmiotów aktualnie eksploatuje przelewy burzowe komunalnej kanalizacji ogólnospławnej (liczba użytkowanych przelewów burzowych wynosi 28). W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 • w przypadku 21 przelewów burzowych ścieki komunalne są odprowadzane kanalizacją ogólnospławną do wód powierzchniowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych;
 • w przypadku 7 przelewów burzowych korzystanie z usług wodnych odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Kontrole podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne wykazały, że:

 • w 21 przypadkach w pozwoleniu wodnoprawnym określono dopuszczalną, roczną liczbę zrzutów, z tego w 3 przypadkach nieznacznie przekroczono, roczną liczbę zrzutów, określoną w pozwoleniu wodnoprawnym na 10,
 • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów jakości ścieków odprowadzanych przelewem; obowiązki te były wykonywane i w przypadku jednego podmiotu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu,
 • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów ilości ścieków odprowadzanych przelewem; stwierdzono realizowanie powyższego obowiązku, przy czym w jednym przypadku wykryto przekroczenie w latach 2020-2022 dopuszczalnej maksymalnej dobowej oraz średniej dobowej ilości ścieków odprowadzanych przelewem burzowym.
2024-03-11T08:39:15+01:0011 marca,2024|Aktualności|

Kontrole podmiotów pobierających wodę powierzchniową lub podziemną, pod kątem oceny spełniania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych za lata 2020 – 2022

W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 30 podmiotów (łącznie skontrolowano 166 ujęć wody podziemnej i 3 ujęcia wody powierzchniowej).

W 8 skontrolowanych zakładach eksploatujących ujęcia wody podziemnej w przypadku 15 ujęć wody podziemnej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej rocznej ilości pobranej wody określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości pobranej wody stwierdzono odpowiednio: sześciokrotnie za 2020 r., sześciokrotnie za 2021 r. oraz ośmiokrotnie za 2022 r.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wg stanu na 29.02.2024 r., wydano łącznie 11 decyzji wymierzających opłaty podwyższone (odpowiednio: 1 decyzję za przekroczenie dopuszczalnej ilości pobranej wody w 2020 r., 4 decyzje za 2021 r. oraz 6 decyzji za 2022 r.).

Ponadto stwierdzono 64 przypadki naruszeń warunków pozwoleń wodnoprawnych innych niż przekroczenie warunków pozwolenia w zakresie ilości pobranej wody, w tym m.in.:

 • przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzonych wód popłucznych,
 • nieprzekazywanie lub nieterminowe przekazywanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej lub ilości i jakości wód popłucznych,
 • nieprowadzenie odczytów wodomierzy rejestrujących ilość pobieranej wody podziemnej z wymaganą częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym,
 • niewykonywanie pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni w określonych w pozwoleniu wodnoprawnym terminach.
2024-03-11T08:26:50+01:007 marca,2024|Aktualności|
Przejdź do góry