W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, w oparciu o dane będące w posiadaniu organu oraz wykaz wylotów burzowych przekazany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 26 podmiotów.

Ustalono, że spośród zaplanowanych do kontroli zakładów, wyłącznie 10 podmiotów posiada przelewy burzowe (łącznie 29 przelewów), z czego 9 podmiotów aktualnie eksploatuje przelewy burzowe komunalnej kanalizacji ogólnospławnej (liczba użytkowanych przelewów burzowych wynosi 28). W wyniku kontroli stwierdzono, że:

  • w przypadku 21 przelewów burzowych ścieki komunalne są odprowadzane kanalizacją ogólnospławną do wód powierzchniowych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych;
  • w przypadku 7 przelewów burzowych korzystanie z usług wodnych odbywa się bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Kontrole podmiotów posiadających pozwolenia wodnoprawne wykazały, że:

  • w 21 przypadkach w pozwoleniu wodnoprawnym określono dopuszczalną, roczną liczbę zrzutów, z tego w 3 przypadkach nieznacznie przekroczono, roczną liczbę zrzutów, określoną w pozwoleniu wodnoprawnym na 10,
  • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów jakości ścieków odprowadzanych przelewem; obowiązki te były wykonywane i w przypadku jednego podmiotu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu,
  • w 3 przypadkach zobowiązano korzystających z wód do wykonywania pomiarów ilości ścieków odprowadzanych przelewem; stwierdzono realizowanie powyższego obowiązku, przy czym w jednym przypadku wykryto przekroczenie w latach 2020-2022 dopuszczalnej maksymalnej dobowej oraz średniej dobowej ilości ścieków odprowadzanych przelewem burzowym.