W ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego przeprowadzono w województwie wielkopolskim kontrole 30 podmiotów (łącznie skontrolowano 166 ujęć wody podziemnej i 3 ujęcia wody powierzchniowej).

W 8 skontrolowanych zakładach eksploatujących ujęcia wody podziemnej w przypadku 15 ujęć wody podziemnej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej rocznej ilości pobranej wody określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości pobranej wody stwierdzono odpowiednio: sześciokrotnie za 2020 r., sześciokrotnie za 2021 r. oraz ośmiokrotnie za 2022 r.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, wg stanu na 29.02.2024 r., wydano łącznie 11 decyzji wymierzających opłaty podwyższone (odpowiednio: 1 decyzję za przekroczenie dopuszczalnej ilości pobranej wody w 2020 r., 4 decyzje za 2021 r. oraz 6 decyzji za 2022 r.).

Ponadto stwierdzono 64 przypadki naruszeń warunków pozwoleń wodnoprawnych innych niż przekroczenie warunków pozwolenia w zakresie ilości pobranej wody, w tym m.in.:

  • przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzonych wód popłucznych,
  • nieprzekazywanie lub nieterminowe przekazywanie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej lub ilości i jakości wód popłucznych,
  • nieprowadzenie odczytów wodomierzy rejestrujących ilość pobieranej wody podziemnej z wymaganą częstotliwością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • niewykonywanie pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni w określonych w pozwoleniu wodnoprawnym terminach.