Lukasz.Strazynski

O Łukasz Strażynski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Łukasz Strażynski has created 13 blog entries.

Końcowe wyniki badań wody w zbiorniku Kowalskie w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb

W dniu 28.06.2023 r. oraz w dniu 29.06.2023 r. podczas podjętych czynności w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb w zbiorniku wodnym Kowalskie potwierdzono występowanie martwych ryb na brzegu oraz w toni wodnej i zaroślach zbiornika wodnego. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń w postaci wylotów czy innych czynników wpływających bezpośrednio na zaistniały stan martwych ryb. Pobrano próbki wody zarówno ze zbiornika wodnego Kowalskie jak i rzeki Główna.

Wyniki analizy wykazały niską zawartość tlenu przy temperaturze wody 23,2-23,50C na poziomie od 2,16 mg O2/l do 5,1 mg O2/l. Wartość graniczna dla II klasy jakości wód dla wskaźnika tlen rozpuszczony wynosi ≥ 7,6 mg O2/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475). Poniżej II klasy czystości, czyli poniżej stanu dobrego nie określa się wartości dla większości badanych wskaźników.

W próbkach otrzymano również podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) od 17-19 mg/l, wobec granicznej wartości poniżej 10 mg/l/, co może wskazywać na występowanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Najczęściej podwyższone wartości są efektem mikrobiologicznego rozkładu cząsteczek pochodzących od roślin i zwierząt.

Analiza wyników pobranych prób wskazuje na eutroficzny charakter zbiornika wodnego Kowalskie, który zawiera osady denne wpływające niekorzystnie na organizmy wodne, a w połączeniu z niskim poziomem tlenu i wysoką temperaturą wody powodują masowe śnięcie ryb w zbiorniku.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|

Końcowe wyniki badań wody w jeziorze Rogozińskim w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb

W dniu 30.06.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadzili oględziny jeziora Rogozińskiego, w trakcie prowadzonych oględzin stwierdzili:
– obecność  śniętych ryb w wodzie oraz na terenie plaży, na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– pojedyncze śnięte ryby na lewym brzegu jeziora Rogozińskiego oraz w rzece Mała Wełna poniżej progu piętrzącego na jeziorze Rogozińskim,
– brak widocznego zanieczyszczenia wody jeziora Rogozińskiego,
– brak wprowadzania ścieków na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– w miejscach prowadzenia oględzin nie stwierdzono innych nielegalnych zrzutów ścieków.

Ponadto w dniu 30.06.2023 r. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu GIOŚ pobrało do analiz 3 próby wody z jeziora Rogozińskiego. Wyniki badania wody w jeziorze Rogozińskim nie potwierdziły wprowadzania surowych ścieków bytowych i nie wykazały obecności Prymnesium cf. Parvum (złotych alg). Badania wody wykazały natomiast zakwit fitoplanktonu (masowa obecność sinic, obecność okrzemek, zaobserwowano zielenice).

Dodatkowo WIOŚ w Poznaniu zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach o ustalenie przyczyny śnięcia ryb na plaży gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Rogoźnie, który jest organem właściwym w przedmiotowym zakresie badań. W dniu 12.07.2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przekazał do WIOŚ sprawozdania z badań przedstawiające uzyskane wyniki, które nie wskazują za zatrucie ryb substancjami chemicznymi.

W świetle wyników przeprowadzonej lustracji i uzyskanych wyników badań wód nie można potwierdzić, że ryby padły wskutek zrzutu zanieczyszczeń, w tym zrzutu ścieków bytowych do jeziora w ostatnim okresie czasu. Przyczyną śnięcia ryb w jeziorze Rogozińskim mogło być natomiast okresowe odtlenienie wód jeziora spowodowane wysoką temperaturą i zakwitem fitoplanktonu. Analiza ilościowa fitoplanktonu  potwierdza, że w chwili pobrania próbek miał miejsce jego zakwit, z dominacją sinic. W badanych próbkach stwierdzono stosunkowo niskie stężenia tlenu rozpuszczonego, co w połączeniu z wysoką temperaturą wody, powoduje śnięcie ryb, które w tej temperaturze mają znacznie wyższe zapotrzebowanie na tlen.

2023-10-05T23:26:05+02:0014 lipca,2023|Aktualności|

Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski

Od wielu tygodni pogarsza się sytuacja związana z brakiem wystarczających opadów w Polsce, czego następstwem są niewielkie przepływy wód w rzekach i jeziorach oraz występujące niskie poziomy wód gruntowych.

Problem braku występowania opadów szczególnie mocno dotyka Wielkopolski, dla której oznacza to pogłębianie się procesu stepowienia. Dane IMGW dla kraju wskazują wyraźnie, że niemal cały obszar Wielkopolski objęty jest suszą hydrologiczną. Załączona mapa przedstawia aktualną sytuację i oznacza ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą hydrologiczną, która w wypadku Wielkopolski dotyczy prawie 90 % jej powierzchni. Jest to obszar, gdzie występuje deficyt wodny i gdzie narasta presja oraz zachodzą negatywne skutki braku wody.

Wg Państwowej Służby Hydrologicznej na terenie Wielkopolski w lipcu 2023 r. utrzyma się stan zagrożenia hydrogeologicznego. W wielu zbiornikach wodnych występują bardzo niskie stany wód, czasami niezapewniające nawet uzupełniania dopływami średnich stanów wieloletnich.

Mapa obrazująca suszę hydrologiczną w Polsce opracowana przez IMGW-PIB. Źródło: meteo.imgw.pl

Mapa obrazująca suszę hydrologiczną w Polsce opracowana przez IMGW-PIB. Źródło: meteo.imgw.pl

Równocześnie najnowsze badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, uzyskane w ostatnim czasie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu (badania przeprowadzono w okresie od 05.06.2023 do 05.07.2023) pokazują na terenie Wielkopolski znaczącą liczbę punktów pomiarowych, w których stwierdzono niedotlenienie wód mogące powodować występowanie zjawiska przyduchy.

Warto zaznaczyć, że ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie uzależniona jest od warunków pogodowych. Z kolei ostatnie tygodnie przynoszą nie tylko ciągle niewystarczające ilości opadów atmosferycznych, ale dodatkowo pogłębiają problem poprzez coraz bardziej ekstremalne temperatury, charakterystyczne dla miesięcy letnich. Przy wzroście temperatury spada bezwzględna zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, w konsekwencji pogarszają się warunki umożliwiające przeżycie ryb w zbiornikach wodnych.

Woda o wystarczającym natlenieniu charakteryzuje się wartością ok. 6,5 – 10 mgO2/l, natomiast dla ryb nie powinna ona spadać poniżej 4 mgO2/l.

Zapotrzebowanie ryb na tlen może się różnić w zależności od liczby i gatunków zasiedlonych w zbiorniku wodnym, a niska zawartość tlenu jest tolerowana przez ryby tylko w krótkich okresach czasowych. Dlatego też długotrwałe utrzymywanie się niskiej zawartości tlenu w wodzie może powodować śnięcie ryb.

Często zdarza się, że dodatkowo do zbiorników wodnych trafiają duże ilości związków azotu i fosforu,  pochodzące ze ścieków, przenawożenia upraw, a także z przekarmiania ryb, czy też w wyniku nadmiernego zarybienia zbiorników wodnych i sprzyjają silnym zakwitom sinic i glonów. Wówczas w takich zbiornikach zaczyna dramatycznie brakować tlenu – szczególnie w porze nocnej. W stosunku do rzek sytuacja w stawach i jeziorach jest jeszcze gorsza, ponieważ brakuje naturalnego przepływu wody i dostarczania na bieżąco  tlenu.

Badania wód powierzchniowych wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w ostatnim czasie wykazały w kilkunastu miejscach na terenie województwa wielkopolskiego spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w warstwie powierzchniowej poniżej poziomu 4 mgO2/l. Mapa poniżej przedstawia lokalizację takich punktów. Utrzymujące się przez ostatnie tygodnie i prognozowane dalej wysokie temperatury wody stanowią dodatkowe realne zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.

Dlatego też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawdza w terenie praktycznie każde zgłoszenie, starając się reagować na wszelkie sygnały. Podejmowane są czynności rozpoznawcze i kontrolne w najszybszym możliwym terminie. Pobierane są ze wsparciem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ próbki do oznaczeń laboratoryjnych. W celu ewentualnej identyfikacji źródeł dopływu zanieczyszczeń, które mogły być przyczyną lub mogły dodatkowo przyczynić się do śnięcia ryb, prowadzone są czynności rozpoznawcze i kontrolne.

Niemniej praktyka dowodzi, że w zdecydowanej większość przypadków bezpośrednią przyczynę śnięcia ryb są niekorzystne warunki pogodowe (brak opadów, mała ilość wody, wysokie temperatury powietrza i wody). Ponadto na jakość wód wpływają nagromadzone w dnach zbiorników wodnych osady skumulowane w poprzednich latach, zakwity sinic i glonów, czy też gwałtowne spływy zanieczyszczeń podczas intensywnych opadów, gdy dochodzi do przepłukiwania ścieków stagnujących w obniżeniach kanałów.

Mapa obrazująca punkty pomiarowe w których stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie poniżej 4 mgO2/l opracowana na podstawie badań prowadzonych GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródło podkładów mapowych: www.geoportal.gov.pl

Mapa obrazująca punkty pomiarowe w których stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie poniżej 4 mgO2/l opracowana na podstawie badań prowadzonych GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródło podkładów mapowych: www.geoportal.gov.pl

W konsekwencji: wysokie temperatury i niskie stany wód powierzchniowych oraz bardzo niska zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie (poniżej 4 mgO2/l) wraz z kumulacją biogenów stanowić będą w najbliższych tygodniach poważne zagrożenie występowania przyduchy w rzekach, a w szczególności w jeziorach województwa wielkopolskiego, następstwem czego mogą być przypadki śnięcia ryb.

2023-10-05T23:26:05+02:0011 lipca,2023|Aktualności, Ważna informacja|
Przejdź do góry