Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

OSN

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych Więcej»

Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem

Zapraszamy do zapoznania się z prognozą dla województwa wielkopolskiego. Więcej»

Monitoring jakości powietrza

W ramach realizacji monitoringu jakości powietrza, WIOŚ prowadzi stałe pomiary jakości powietrza na automatycznych stacjach pomiarowych; wyniki pomiarów są dostępne on-line) Więcej»

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010-2012

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań programu - Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 Więcej»

 

Akceptacja programu II etapu prac grupy roboczej ds. OSN

Spotkanie grupy roboczej ds. obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN)

   W ślad za ustaleniami dokonanymi z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Andrzejem Jagusiewiczem oraz jego Zastępcą Panem Romanem Jaworskim w dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. OSN.

Zabiegi ochronne w lasach województwa wielkopolskiego – zakaz wstępu

Nadleśnictwa Grodziec i Konin informują, że w związku z masowym występowaniem najgroźniejszych szkodników sosny zostaną przeprowadzone lotnicze zabiegi ochronne w drzewostanach sosnowych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. to drugi pod względem wielkości producent energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce. Od 2005 roku elektrownie ZE PAK S.A. posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej energii”. W wyniku podejmowanych inwestycji proekologicznych istotnie zredukowano emisję pyłu oraz SO2 i NOx, co potwierdza stały monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony na dwóch stacjach automatycznych pomiarów jakości powietrza, zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM10. W roku 2013 wyniki pomiarów na żadnym z wymienionych stanowisk nie przekraczały wymaganych prawem norm (tabele 1–4).

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jej celem jest budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozowej na środowisko m.in. w kontekście jakości wód. Wiąże się ona z wyznaczeniem Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. W ramach kampanii została przygotowana strona internetowa „Racjonalna gospodarka nawozami”. Zachęcamy do jej odwiedzania i korzystania ze zgromadzonych na niej informacji http://www.iung.pulawy.pl/dpr/

Program likwidacji “bomb ekologicznych”

Ustalono procedurę wpisywania nowych obiektów do programu likwidacji „bomb ekologicznych”

Konkurs fotograficzny „Świat w naszych rękach” rozstrzygnięty!

Informujemy, że rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs fotograficzny  „Świat w naszych rękach” organizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Nagrodę główną przyznano Andrzejowi Bondyrze z WIOŚ w Poznaniu, a wśród laureatów są także inni pracownicy naszego Inspektoratu.
Prezentujemy wyróżnione zdjęcia, a laureatom gratulujemy!

Kontrola przestrzegania przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (u.c.p.g), którym objęto 24 gminy (10% gmin z terenu województwa), wg stanu na dzień 15 października 2013 r.:

  • zakończono kontrolę 17 gmin, przy czym 6 kontrolowanych gmin  należy do trzech związków międzygminnych, które przejęły obowiązki gmin w zakresie prowadzenia gospodarowania odpadami komunalnymi i których kontrola jest obecnie prowadzona;
  • trwają kontrole w 3 związkach międzygminnych oraz w 7 gminach.

Planowany termin zakończenia kontroli prowadzonych w ramach cyklu kontrolnego to 31 października 2013 r.

Ekspozycja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

Poznań 7 – 10.10.2013 r.

  Oficjalne otwarcie Targów odbyło się 7 października 2013 r. Podczas tej uroczystości zostały wręczone m.in. statuetki ACANTHUS AUREUS za stoiska najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej Wystawców.

      

Strefowa narada robocza na temat wdrażania programu pilotażowego dotyczącego obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) w oparciu o doświadczenia z terenu województwa wielkopolskiego

OSN

W dniu 8 października w czasie targów POLEKO w Poznaniu odbyła się strefowa narada robocza poświęcona zagadnieniom monitoringu wód oraz kontroli gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN).