Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów docelowego, informowania lub alarmowego ozonu w powietrzu. Więcej»

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego, w roku 2016 wykonano kolejną serię badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Więcej»

 

Ogłoszenie o zabiegach ratowniczych

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (strzygonia choinówka), w dniach od 29 maja do 14 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. 

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Józefów – okolice miejscowości Brzeźnia, Józefów, Nowy Olesiec. Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 286 ha (mapa). 

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu FORAY 76B (środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym). 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 29.05.2017r. do 14.06. 2017r.”

Pomiary i oceny jakości powietrza

Jakość środowiska jest jednym z czynników wpływających na jakość życia. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu środowiska i analiza zachodzących w nim zmian, a następnie informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Stan środowiska podlega ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego oraz koordynowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Wyniki badań i ocen prezentowane są w raportach i komunikatach oraz przez różnego typu serwisy dostępne na stronach internetowych. Jednym z nich jest roczna ocena jakości powietrza zamieszczana corocznie na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu (http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/Monitoring jakosci powietrza/ocena2016.pdf).

Wizyta przedszkolaków połączona z zajęciami edukacyjnymi w WIOŚ Poznań

W dniu 28 marca w WIOŚ gościła grupa Przedszkolaków z Przedszkola nr 140 „Majsterklepka” w Poznaniu. Tematem zajęć był SMOG. Dzieci dowiedziały się jak się bada jakość powietrza i co możemy zrobić, aby było czystsze. A na koniec zajęć wystawiły ocenę.

UWAGA

Ze względu na bardzo złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (14.03.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 zgodnie z Polskim indeksem jakości powietrza – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz; odradza się uprawianie aktywności na otwartej przestrzeni (bieganie, jazda na rowerze). 

 

Zmiany w składaniu wykazów zawierających informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Od 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.  

Konsultacje projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o możliwości zapoznania się z treścią projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza nad Gwdą PLB300012, Jezioro Kozie PLH320010, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 oraz wniesienia do nich uwag.

Konsultacje projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem przedmiotowego planu i składania uwag.

GIOŚ informuje

W ślad za artykułem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy, że „śledząc w internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego generowane za pomocą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd”.

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Aplikacja mobilna prezentująca wyniki pomiarów jakości powietrza finalistą konkursu Dobry Wzór 2016

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows. Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).