Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem

Zapraszamy do zapoznania się z prognozą dla województwa wielkopolskiego. Więcej»

Monitoring jakości powietrza

W ramach realizacji monitoringu jakości powietrza, WIOŚ prowadzi stałe pomiary jakości powietrza na automatycznych stacjach pomiarowych; wyniki pomiarów są dostępne on-line) Więcej»

Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2014-2015 – etap II Więcej»

 

Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza

W związku z kontynuacją modernizacji sieci monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim w zakresie systemu zbierania i prezentacji danych mogą wystąpić przerwy w przesyle danych udostępnianych na naszej stronie internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza

W związku z trwającą modernizacją automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim, polegającą m.in. na wymianie analizatorów, systemów kalibracyjnych oraz meteorologicznych, a także wymianą systemu zbierania i prezentacji danych, mogą wystąpić błędne wyniki lub przerwy w przesyle danych udostępnianych na naszej stronie internetowej. Prace modernizacyjne stacji pomiarowych powinny zakończyć się do końca stycznia 2015 r.
Ponadto informujemy, że trwają prace nad nową formą prezentacji danych zbieranych w stacjach pomiarowych jakości powietrza.
Przepraszamy za utrudnienia.

Konkurs fotograficzny GIOŚ

POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poznań 14-17.10.2014 r.

Ekspozycja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO- Poznań 14-17.10.2014 r.    

Targi zwiedził Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Jagusiewicz (w środku) wraz ze swoim Zastępcą Panem Romanem Jaworskim (z prawej). Na zdjęciu w towarzystwie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Zdzisława W. Krajewskiego         

Autor artykułu: Miłosz Zaidlewicz

POLEKO 2014

PUNKT INFORMACYJNY

INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Program konsultacji:

Wtorek  14.10.2014 r.      godz. 11:00 – 16:30

Koordynator: Hanna Kończal

11:00 – 13:00 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi; konsultant: Monika Staszak

13:00 – 15:00 – Składowiska odpadów; konsultant: Ewa Chruścińska

15:00 – 16:30 – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; konsultant: Sylwia Kubacka

Środa 15.10.2014r.         godz. 10:00 – 16:00

Koordynator: Hanna Kończal

10:00 – 12:00 – Opakowania i odpady opakowaniowe; konsultant: Izabela Kurek

12:00 – 14:00 – Gospodarka wodno-ściekowa wraz z gospodarowaniem osadami ściekowymi;

konsultant: Wiktor Cieliński

14:00 – 16:00 – Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji; konsultant: Piotr Stefaniak

Czwartek 16.10.2014r.   godz. 10:00 – 15:30

Koordynator: Małgorzata Koziarska

10:00 – 12:00 – Ochrona powietrza atmosferycznego (LZO, SZWO i F-gazy)   konsultant: Agnieszka Kubicka

12:00 – 14:00 – Zgłaszanie wniosków o kontrole interwencyjne; konsultant: Danuta Binkowska

14:00 – 15:30 – Ochrona środowiska w rolnictwie, OSN; konsultant: Anna Jagodzik

Akceptacja programu II etapu prac grupy roboczej ds. OSN

Spotkanie grupy roboczej ds. obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN)

   W ślad za ustaleniami dokonanymi z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Panem Andrzejem Jagusiewiczem oraz jego Zastępcą Panem Romanem Jaworskim w dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. OSN.

Zabiegi ochronne w lasach województwa wielkopolskiego – zakaz wstępu

Nadleśnictwa Grodziec i Konin informują, że w związku z masowym występowaniem najgroźniejszych szkodników sosny zostaną przeprowadzone lotnicze zabiegi ochronne w drzewostanach sosnowych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. to drugi pod względem wielkości producent energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce. Od 2005 roku elektrownie ZE PAK S.A. posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej energii”. W wyniku podejmowanych inwestycji proekologicznych istotnie zredukowano emisję pyłu oraz SO2 i NOx, co potwierdza stały monitoring powietrza atmosferycznego prowadzony na dwóch stacjach automatycznych pomiarów jakości powietrza, zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM10. W roku 2013 wyniki pomiarów na żadnym z wymienionych stanowisk nie przekraczały wymaganych prawem norm (tabele 1–4).

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jej celem jest budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozowej na środowisko m.in. w kontekście jakości wód. Wiąże się ona z wyznaczeniem Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. W ramach kampanii została przygotowana strona internetowa „Racjonalna gospodarka nawozami”. Zachęcamy do jej odwiedzania i korzystania ze zgromadzonych na niej informacji http://www.iung.pulawy.pl/dpr/