Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów docelowego, informowania lub alarmowego ozonu w powietrzu. Więcej»

Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016 Więcej»

 

Pomiary pyłu PM10 i PM2,5

     W związku z wejściem w chłodny sezon roku i rozpoczęciem ogrzewania pomieszczeń w sektorze komunalno-bytowym, mogą wystąpić przekroczenia norm dobowych dla pyłu PM10.

     Pomiary jakości powietrza prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W badaniach zawartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu stosowane są dwie uzupełniające się metody:

  • metoda grawimetryczna (referencyjna), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru;
  • metoda automatyczna, posiadająca wykazaną równoważność do metody referencyjnej.

zaBIEGaj o FUNdusze

W dniu 24 września 2016 r. na terenie Toru Regatowego Malta odbyła się impreza pn. „zaBIEGaj o FUNdusze”. Organizatorem przedsięwzięcia promującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO2014+) był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Od 1-go do 15-go września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbędzie się zabieg ratowniczy (oprysk) drzewostanów zagrożonych przez borecznika sosnowca.

W dniach od 1 do 15 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.
Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

-    w leśnictwach Kaźmierka i Józefów – okolice miejscowości Stara
                      i Nowa Kaźmierka, Józefów,
-   w leśnictwie Biała Królikowska , okolice miejscowości Białobłoty,
-    w leśnictwie Borowiec, okolice miejscowości Ciświca Stara.

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 1343,07 ha (mapa w załączeniu).
Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480 SC (inhibitor syntezy chityny o działaniu żołądkowym).

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:
„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 1.09.2016r. do 15.09. 2016r."

 

Zajęcia edukacyjne – postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli firmy zajmującej się produkcją sprzętów AGD z młodzieżą z II klasy gimnazjum z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

 

 

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wyjaśnienie, na czym polega zasada recyklingu, zaczynającego się już na poziomie zakładu produkcyjnego.

 

XXX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej

W dniach 2–5 czerwca 2016 r. w Szczyrku odbyły się XXX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej. Jak co roku wzięli w nich udział pracownicy WIOŚ w Poznaniu – zawodnicy i kibice. W tym roku reprezentacja WIOŚ liczyła 85 osób, w tym 2 zespoły piłkarzy.

 

 

 

Po raz kolejny trofea trafiły do Poznania. Zawodnikom gratulujemy i rozpoczynamy przygotowania do organizacji mistrzostw za rok.

Zwycięska drużyna: górny rząd (od lewej): Rafał Kupski (bramkarz), Marcin Czapracki, Karol Pietruczuk, Andrzej Stojek; dolny rząd (od lewej): Tomasz Bartkowiak, Łukasz Stelmaszyk, Sławomir Radziejewski (kapitan), Paweł Łazarewicz.

Indeks promieniowania UV

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na stronie internetowej

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/promieniowanie-uv zamieścił aktualny indeks UV oraz prognozę indeksu UV dla Polski. Informacja uzupełniona jest o dane dotyczące promieniowania słonecznego i jego wpływu na zdrowie człowieka.

 

 

 

Monitoring promieniowania UV jest realizowany przez Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Hydrosfery i Atmosfery IMGW-PIB w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27 maja – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nieczynny

Piątek 27 maja br., (dzień po święcie Bożego Ciała), jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian za to dniem pracy będzie sobota 4 czerwca br.

Dzień Ziemi

W ramach obchodów Dnia Ziemi pracownicy WIOŚ w Poznaniu gościli we Wronkach. Mali słuchacze dowiedzieli się, dlaczego hałas szkodzi i jak go mierzyć. Zdobyli też orientację w decybelowej skali poziomów hałasu, co potwierdzili w zabawie i konkursach. Wszyscy bez wyjątku potrafili podać wiele sytuacji, w których odczuli dokuczliwości wynikające z oddziaływania hałasu. Podobnie jak z badań Państwowego Zakładu Higieny, również z wypowiedzi dzieci wynika, że hałasują nie tylko samochody, samoloty, zakłady przemysłowe, ale również my sami. Mamy nadzieję, że udało nam się uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia wynikające z ekspozycji na hałas i zmobilizować do zachowań, które je minimalizują. Nasi słuchacze z uwagi na reprezentowany przedział wiekowy mają jeszcze trochę czasu, jednak staraliśmy się zaszczepić im troskę o stan zdrowia i środowiska, a w szczególności przygotować do bezpiecznego korzystania z muzyki (dyskoteki, słuchawki, itp.), kiedy już zostaną nastolatkami. 

PROGNOZY POZIOMÓW STĘŻEŃ OZONU TROPOSFERYCZNEGO

Od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego, powstającego w powietrzu przy powierzchni ziemi, są najwyższe, na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza dla województwa wielkopolskiego prezentowana jest pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114.

Ocena roczna jakości powietrza

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał ocenę roczną jakości powietrza za rok 2015 dla obszaru województwa wielkopolskiego. Oceny dokonano osobno ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ma ona na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; natomiast do klasy C – oznacza, że stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.