Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów docelowego, informowania lub alarmowego ozonu w powietrzu. Więcej»

Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016 Więcej»

 

27 maja – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nieczynny

Piątek 27 maja br., (dzień po święcie Bożego Ciała), jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian za to dniem pracy będzie sobota 4 czerwca br.

Dzień Ziemi

W ramach obchodów Dnia Ziemi pracownicy WIOŚ w Poznaniu gościli we Wronkach. Mali słuchacze dowiedzieli się, dlaczego hałas szkodzi i jak go mierzyć. Zdobyli też orientację w decybelowej skali poziomów hałasu, co potwierdzili w zabawie i konkursach. Wszyscy bez wyjątku potrafili podać wiele sytuacji, w których odczuli dokuczliwości wynikające z oddziaływania hałasu. Podobnie jak z badań Państwowego Zakładu Higieny, również z wypowiedzi dzieci wynika, że hałasują nie tylko samochody, samoloty, zakłady przemysłowe, ale również my sami. Mamy nadzieję, że udało nam się uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia wynikające z ekspozycji na hałas i zmobilizować do zachowań, które je minimalizują. Nasi słuchacze z uwagi na reprezentowany przedział wiekowy mają jeszcze trochę czasu, jednak staraliśmy się zaszczepić im troskę o stan zdrowia i środowiska, a w szczególności przygotować do bezpiecznego korzystania z muzyki (dyskoteki, słuchawki, itp.), kiedy już zostaną nastolatkami. 

PROGNOZY POZIOMÓW STĘŻEŃ OZONU TROPOSFERYCZNEGO

Od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego, powstającego w powietrzu przy powierzchni ziemi, są najwyższe, na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza dla województwa wielkopolskiego prezentowana jest pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114.

Ocena roczna jakości powietrza

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał ocenę roczną jakości powietrza za rok 2015 dla obszaru województwa wielkopolskiego. Oceny dokonano osobno ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ma ona na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych; natomiast do klasy C – oznacza, że stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.

 

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

16 kwietnia odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W Wielkopolsce konkurs przeprowadzono w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pierwszą część konkursu stanowił pisemny test złożony z 50 pytań. Dwunastu najlepszych uczestników, spośród tych którzy uzyskali co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, przeszło do części ustnej. Siedem osób z najwyższą liczbą punktów pojedzie do Krakowa na etap centralny Olimpiady, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca. Nagrodą dla laureatów i finalistów etapu centralnego jest prawo wstępu na wyższe uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego.

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Ankiety wśród rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotanów pochodzenia rolniczego do wód.

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącej trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Wyniki wstępnej analizy stężeń substancji gazowych ocenianych pod kątem ochrony zdrowia w roku 2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy stężeń substancji gazowych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu oraz ozonu w roku 2015.

Wyniki wstępnej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 2015

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy stężeń pyłu PM2,5 za rok 2015.
     Poziomem normatywnym dla pyłu zawieszonego PM2,5 jest stężenie średnie dla roku kalendarzowego wynoszące 25 μg/m3. 
     Na stanowisku pomiarowym w Poznaniu przy ul. Polanka nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego, natomiast na stanowisku w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej i w Pleszewie przy Al. Mickiewicza stwierdzono przekroczenia. Stężenia pyłu PM2,5 uzyskane w roku 2015 na stanowiskach pomiarowych w Poznaniu i w Kaliszu są niższe od stężeń stwierdzonych w roku 2014. Takiego porównania nie można wykonać dla stanowiska w Pleszewie ponieważ pomiary w tej miejscowości prowadzone są dopiero od stycznia 2015 roku. Niemniej stężenie średnie dla roku uzyskane w Pleszewie jest najwyższe wśród omawianych stanowisk. Należy jednak podkreślić, że podane w tabeli stężenia mogą ulec zmianie po ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2015.

Stanowisko  Rok 2014  Rok 2015 
stężenie średnie dla roku [μg/m3] 
Poznań, ul. Polanka  26 24
Kalisz, ul. H. Sawickiej  29  27 
Pleszew, Al. Mickiewicza  ‒  35

 

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Wyniki wstępnej analizy przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w roku 2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2015 na obszarze województwa wielkopolskiego.
Poziomy normatywne określone dla pyłu zawieszonego PM10 to: