Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

OSN

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych Więcej»

Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem

Zapraszamy do zapoznania się z prognozą dla województwa wielkopolskiego. Więcej»

Monitoring jakości powietrza

W ramach realizacji monitoringu jakości powietrza, WIOŚ prowadzi stałe pomiary jakości powietrza na automatycznych stacjach pomiarowych; wyniki pomiarów są dostępne on-line) Więcej»

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010-2012

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań programu - Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 Więcej»

 

Ogólnopolska kampania informacyjna pn. Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjna o zasadach racjonalnego gospodarowania nawozami. Jej celem jest budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozowej na środowisko m.in. w kontekście jakości wód. Wiąże się ona z wyznaczeniem Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. W ramach kampanii została przygotowana strona internetowa „Racjonalna gospodarka nawozami”. Zachęcamy do jej odwiedzania i korzystania ze zgromadzonych na niej informacji http://www.iung.pulawy.pl/dpr/

Program likwidacji “bomb ekologicznych”

Ustalono procedurę wpisywania nowych obiektów do programu likwidacji „bomb ekologicznych”

Konkurs fotograficzny „Świat w naszych rękach” rozstrzygnięty!

Informujemy, że rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs fotograficzny  „Świat w naszych rękach” organizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Nagrodę główną przyznano Andrzejowi Bondyrze z WIOŚ w Poznaniu, a wśród laureatów są także inni pracownicy naszego Inspektoratu.
Prezentujemy wyróżnione zdjęcia, a laureatom gratulujemy!

Kontrola przestrzegania przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (u.c.p.g), którym objęto 24 gminy (10% gmin z terenu województwa), wg stanu na dzień 15 października 2013 r.:

  • zakończono kontrolę 17 gmin, przy czym 6 kontrolowanych gmin  należy do trzech związków międzygminnych, które przejęły obowiązki gmin w zakresie prowadzenia gospodarowania odpadami komunalnymi i których kontrola jest obecnie prowadzona;
  • trwają kontrole w 3 związkach międzygminnych oraz w 7 gminach.

Planowany termin zakończenia kontroli prowadzonych w ramach cyklu kontrolnego to 31 października 2013 r.

Ekspozycja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

Poznań 7 – 10.10.2013 r.

  Oficjalne otwarcie Targów odbyło się 7 października 2013 r. Podczas tej uroczystości zostały wręczone m.in. statuetki ACANTHUS AUREUS za stoiska najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej Wystawców.

      

Strefowa narada robocza na temat wdrażania programu pilotażowego dotyczącego obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) w oparciu o doświadczenia z terenu województwa wielkopolskiego

OSN

W dniu 8 października w czasie targów POLEKO w Poznaniu odbyła się strefowa narada robocza poświęcona zagadnieniom monitoringu wód oraz kontroli gospodarstw rolnych położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN).

Apel Nadleśnictwa Konin w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne objęte lotniczym zabiegiem ochronnym w drzewostanach sosnowych.

     Nadleśnictwo Konin informuje, że w związku z masowym występowaniem jednego z najgroźniejszych szkodników sosny (barczatka sosnówka), w dniach 18-24.09.2013 r. na terenie Nadleśnictwa Konin zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Brzeźno, Gmina Krzymów, okolice miejscowości Żdzary (na północ i południe od autostrady A2) o łącznej powierzchni 338 ha (mapy w załączniku).

XX-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

XX lecie WFOŚiGW

W dniu 13 czerwca br. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji XX-lecia powstania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W jubileuszu udział wzięły władze województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele samorządów wielkopolskich i uczelni, straży pożarnej i policji oraz pracownicy Funduszu.

Obecny na uroczystości Zdzisław W. Krajewski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  otrzymał od władz Funduszu podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz poprawy jakości środowiska w Wielkopolsce.

Informacja dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że uruchamia dla mieszkańców województwa wielkopolskiego możliwość zgłaszania przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z tzw. „nowej ustawy śmieciowej” obowiązującej od 1 lipca 2013 r.

W lipcu nie trzeba składać wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z tym, wykazy zawierające informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1–3 ustawy Prawo ochrony środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za cały rok 2013 powinny być przekazane marszałkowi województwa do dnia 31 marca 2014 r. Marszałek województwa przekazuje je wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.