Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), wprowadził od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu WIOŚ w Poznaniu polegające na:

  1. ograniczeniu funkcjonowania Biura Obsługi Klienta oraz sekretariatów delegatur do telefonicznego i mailowego przyjmowania interesantów z możliwością bezpośredniej obsługi jednego interesanta jednocześnie;
  2. realizacji prawa stron postępowania administracyjnego do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie WIOŚ w Poznaniu oraz siedzibach Delegatur poprzez zapewnienie dostępu do akt zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a w wyjątkowych wypadkach poprzez umożliwienie pojedynczym osobom bezpośredniego dostępu do akt pod nadzorem upoważnionego pracownika organu – w wyznaczonych do tego pomieszczeniach, przy zachowaniu odpowiednich odległości i użycia środków ochrony osobistej (maseczka, dezynfekcja rąk);
  3. prowadzeniu postępowań zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;
  4. innych ograniczeniach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

(podstawa prawna: zarządzenie WWIOŚ nr 11/2020 z 1 kwietnia 2020 r.,
zmienione zarządzeniem WWIOŚ nr 16/2020 z 21 maja 2020)