Informacje ogólne

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu od 21 grudnia 2006 roku funkcjonuje i jest stale doskonalony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Potwierdzeniem spełniania wymagań tej normy w zakresie skutecznej i efektyw-nej działalności na rzecz ochrony środowiska wynikającej z zadań statutowych  jest certyfikat Nr 506/2006.

Jednostką certyfikującą jest Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja
Sp. z o.o. z Gdyni.  Jednostka ta jest akredytowana przez  Polskie Centrum Akre-dytacji certyfikatem Nr AC 070 potwierdzającym, że spełnia ona wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17021-1 dla jednostek certyfikujących oraz spełnia dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003.

31 sierpnia 2018 roku został przeprowadzony przez PIHZ Certyfikacja audit zewnętrzny, który potwierdził zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Certyfikat potwierdzający spełnianie przez WIOŚ w Poznaniu wymagań obowią-zującego wydania normy ISO 9001 został nadany 15 września br.

W WIOŚ w Poznaniu funkcjonuje i jest doskonalona kontrola zarządcza na pod-stawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077, z późniejszymi zmianami).

Kontrola zarządcza jest realizowana w oparciu o Standardy kontroli zarządczej wprowadzone Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli  zarządczej  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

Od 23 lipca 2018 roku w WIOŚ funkcjonuje System Zarządzania łączący w sobie System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 i kontrolę zarządczą.         
Opis połączonego systemu jest zawarty w Księdze Zarządzania, która zastąpiła dotychczas stosowane dwa dokumenty – Księgę Jakości wg normy ISO 9001
Regulamin kontroli zarządczej.

System ten poddawany jest corocznym auditom zewnętrznym, w tym co trzy lata auditowi odnowieniowemu, który przedłuża ważność certyfikatu ISO 9001 o taki sam okres.

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Mirosław Karolak
Data utworzenia: 18 maja 2018 Data aktualizacji: 15 lutego 2019