Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu jest przeciwdziałanie
postępującym zmianom klimatycznym oraz degradacji środowiska przyrodniczego,
będącego podstawą egzystencji obecnych i przyszłych pokoleń,  jak również działanie
na rzecz zrównoważonego rozwoju Wielkopolski  poprzez efektywne prowadzenie
działalności kontrolnej podmiotów oddziałujących na środowisko i podnoszenie
świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania ze środowiska.

 

Obecnie obowiązująca treść Misji WIOŚ w Poznaniu została wprowadzona zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 6/2021 z 26 kwietnia 2021 roku.