Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Kierownictwo i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązują się do spełniania wymagań mających zastosowanie w realizacji zadeklarowanej Misji, jak również oczekiwań klientów i stron zainteresowanych w zakresie wykonywanych zadań, poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz realizację wyznaczonych głównych celów jakościowych, którymi są:

  1. Doskonalenie działań w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska.
  2. Doskonalenie skuteczności załatwiania petycji, skarg i wniosków oraz interwencji.
  3. Zwiększanie efektywności działania poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi będących
    w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektora.
  4. Kształtowanie świadomości społeczeństwa poprzez działalność kontrolną.

Obecnie obowiązująca treść Polityki Jakości WIOŚ w Poznaniu została wprowadzona zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 6/2021 z 26 kwietnia 2021 roku.