Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2015

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów docelowego, informowania lub alarmowego ozonu w powietrzu. Więcej»

Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016 Więcej»

 

GIOŚ informuje

W ślad za artykułem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujemy, że „śledząc w internecie informacje na temat stężeń pyłu zawieszonego generowane za pomocą niskokosztowych czujników, należy mieć na uwadze, iż pomiary te mogą być obarczone bardzo dużym błędem, a w przypadkach skrajnych mogą być one całkowicie nieprawidłowe, co w konsekwencji może wprowadzać użytkowników tych informacji w błąd”.

UWAGA aktualna jakość powietrza

Jakość powietrza w województwie wielkopolskim w dniu dzisiejszym (18.02.2017) oceniana na podstawie pomiarów bieżących – dla czasu uśredniania 1 godzina – i odnoszona do polskiego indeksu jakości powietrza jest dobra.

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Aplikacja mobilna prezentująca wyniki pomiarów jakości powietrza finalistą konkursu Dobry Wzór 2016

AlpikacjaMobilna

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce przygotowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, która prezentuje bieżące dane o jakości powietrza w Polsce jest już dostępna na smartfony oraz komputery z systemem Windows. Aplikacja dostępna była dotychczas na urządzenia z systemem Android i iOS (Apple).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Poznaniu w dniu dzisiejszym (23.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

UWAGA

Ze względu na złą jakość powietrza w Kaliszu w dniu dzisiejszym (17.01.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie są zalecane aktywności na zewnątrz (uprawianie sportów, biegi, jazda na rowerze).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

RDLP w Pile ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (dero-gację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C.

barczatka

Środek ten wykorzystywany jest do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Pomiary pyłu PM10 i PM2,5

     W związku z wejściem w chłodny sezon roku i rozpoczęciem ogrzewania pomieszczeń w sektorze komunalno-bytowym, mogą wystąpić przekroczenia norm dobowych dla pyłu PM10.

     Pomiary jakości powietrza prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W badaniach zawartości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu stosowane są dwie uzupełniające się metody:

  • metoda grawimetryczna (referencyjna), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru;
  • metoda automatyczna, posiadająca wykazaną równoważność do metody referencyjnej.

zaBIEGaj o FUNdusze

W dniu 24 września 2016 r. na terenie Toru Regatowego Malta odbyła się impreza pn. „zaBIEGaj o FUNdusze”. Organizatorem przedsięwzięcia promującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO2014+) był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.