Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ KONTROLNYCH WIOŚ W POZNANIU

Rok 2013

WIOŚ Poznań

WIOŚ Poznań Delegatura w Lesznie

WIOŚ Poznań Delegatura w Koninie

WIOŚ Poznań Delegatura w Kaliszu

WIOŚ Poznań Delegatura w Pile

Podział kontroli na kompleksowe, problemowe oraz oparte o dokumentację ustalony zgodnie

z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Lista celów kontrolnych przyjęta do realizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu w roku 2013:

a) cele ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

1. Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym.

2. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.

3. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

4. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

5. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

6. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

7. Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.

8. Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

9. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

10. Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11. Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

12. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i magazynujących odpady, do których są lub maja być przywożone, w szczególności odpady niebezpieczne z krajów spoza UE.

b) cele własne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

1. Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii.

2. Ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

3. Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

4. Ograniczenie uciążliwości dotyczącej  emisji hałasu do środowiska

5. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2013 r.

Liczba planowanych kontroli ogółem

Liczba planowanych kontroli w terenie

Liczba planowanych kontroli opartych o dokumentację

Planowana

rezerwa czasu

na inne

kontrole w %

czasu

przeznaczonego

na kontrole

1548

920

628

30