Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ KONTROLNYCH WIOŚ W POZNANIU

Rok 2015

WIOŚ Poznań

WIOŚ Poznań Delegatura w Lesznie

WIOŚ Poznań Delegatura w Koninie

WIOŚ Poznań Delegatura w Kaliszu

WIOŚ Poznań Delegatura w Pile

Ogólnopolskie cele kontroli

 1. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r.
 2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.
 3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 4. Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.
 5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 6. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
 7. Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
 8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
 9. Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
 10. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza .
 11. Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
 12. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 13. Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.
 14. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
 15. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 16. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
 17.  Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
 18.  Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej  zgodności (cross-compliance).
 19.  Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 50 ppm PCB.
 20.  Kontrola w zakresie monitorowania stanu likwidacji magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin.
 21. Kontrola w zakresie realizacji zadań programu likwidacji „bomb ekologicznych”.
 22. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
 23. Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.
 24. Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 25. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 26. Kontrola stacji demontażu pojazdów.
 27. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 28. Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów.
 29. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach trans granicznego przemieszczania odpadów.
 30. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 31. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

Ogólnopolskie cykle kontrolne

 1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów.

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2015 r.

Kontrole w terenie

Kontrole oparte o dokumentację

Liczba kontroli planowych

Rezerwa na kontrole pozaplanowe

Liczba kontroli planowych

Rezerwa na kontrole pozaplanowe

900

40%

602

20%