Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

WIOŚ Poznań

WIOŚ Poznań Delegatura w Lesznie

WIOŚ Poznań Delegatura w Koninie

WIOŚ Poznań Delegatura w Kaliszu

WIOŚ Poznań Delegatura w Pile

Podział kontroli na kompleksowe, problemowe oraz oparte o dokumentację ustalony zgodnie

z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Lista celów kontrolnych przyjęta do realizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu w roku 2012:

a) cele ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

1. Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi przed skutkami oddziaływania zakładów przemysłowych pod kątem ograniczania istotnych źródeł emisji w strefach przekroczenia, a zwłaszcza PM10 i B(a)P

2. Poprawa przestrzegania przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania występowania tzw. „szarej strefy”

3. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014

4. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań określonych w ustawie z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897, ze zm.) w zakresie organizacji przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

5. Sprawdzenie przestrzegania przepisów  ochrony środowiska w odniesieniu do punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na stwierdzoną, w ramach badań monitoringowych, eutrofizację w jednolitych częściach wód, w których ww. punktowe źródła są zlokalizowane

6. Sprawdzenie wiarygodności danych dostarczonych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

7. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej

8. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych

9. Zapewnienie spełniania wymagań ochrony  środowiska przez prowadzących fermy norek, w których liczba zwierząt jest nie mniejsza niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), zgodnie z §2 ust.1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)

10. Sprawdzenie prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów do krajowych instalacji posiadających zezwolenia wstępne dla przewozu odpadów z listy bursztynowej

b) cele własne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

1. Nadzór nad postępem prac w realizacji zadań określonych dla Polski w Traktacie Akcesyjnym, dla których uzyskano derogacje

2. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska zakładów wymagających pozwolenia zintegrowanego

3. Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii

4. Ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

5. Nadzór nad postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi

6. Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

7. Ograniczenie uciążliwości dotyczącej  emisji hałasu do środowiska.

Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2012 r.

Liczba planowanych kontroli ogółem Liczba planowanych kontroli w terenie Liczba planowanych kontroli opartych o dokumentację Planowana rezerwa czasu na inne kontrole w % czasu przeznaczonego na kontrole

1562

924

638

30