Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Pracownie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wyposażone są w nowoczesny sprzęt najnowszej generacji, pozwalający na wykonywanie szerokiej gamy badań wszystkich komponentów środowiska. Wykaz jego ważniejszych elementów przedstawiono poniżej.

Mobilne laboratorium badania zanieczyszczeń powietrza
Automatyczne stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza
Poborniki i automatyczne analizatory pyłu PM10 i PM2,5
Pyłomierze grawimetryczne
Analizatory gazów
Analizatory lotnych związków organicznych
Profesjonalne sondy do pomiarów powietrza z gruntu
Chromatografy gazowe (również ze spektrometrem masowym)
Chromatografy cieczowe
Chromatografy jonowe
Spektrometry absorpcji atomowej (z kuwetą grafitową i płomieniowe)
Spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (OES i MS)
Analizatory rtęci
Spektrofotometry UV-VIS
Analizatory związków ropopochodnych
Analizatory węgla organicznego
Mikroskopy z systemem wizualizacji
Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego
Mierniki poziomu dźwięku