11.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja dotycząca raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych dla stref w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem platformy sprawozdawczej programu ochrony powietrza.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który wystąpił w roli prelegenta, w swojej prezentacji wyjaśnił rolę Inspekcji Ochrony Środowiska w programach ochrony powietrza, podkreślając iż ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Poś) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza.

Na podstawie corocznej oceny jakości powietrza wykonywanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dokonywana jest klasyfikacja stref wskazanych w załączniku do ustawy Poś. W obszarze programów ochrony powietrza i programów działań krótkoterminowych, wojewódzki inspektor ochrony środowiska sprawuje, w imieniu wojewody, nadzór w zakresie:

1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych,
2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,                    starostę oraz inne podmioty,
3) terminowego przekazania sprawozdań okresowych oraz końcowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych.

Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Sprawozdawczość z realizacji działań zapisanych w POPFot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.