Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że utworzony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Program priorytetowy „Usuwanie porzuconych odpadów” wspiera finansowo samorządy poprzez przyznanie pieniędzy na usuwanie porzuconych odpadów.

Z dofinansowania można skorzystać tylko w sytuacji gdy sprawca porzucenia odpadów:

  • Nie może zostać zidentyfikowany,
  • Nie można wobec niego wszcząć postępowania egzekucyjnego lub taka egzekucja okazała się bezskuteczna.

O dofinansowanie z NFOŚiGW może ubiegać się m. in. wójt, burmistrz, prezydent miasta w sytuacjach, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (konieczności niezwłocznego usuwania odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska).

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się: zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi), remediację powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w ramach projektu odpadami (w tym koszty badań zanieczyszczania gleby i ziemi, opracowania projektu planu remediacji i jego wykonania).

Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem w zakresie realizowanym przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego i kosztów nabycia nieruchomości, na której odkryto odpady, nabytych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów organu ochrony środowiska z tytułu odszkodowań przysługujących władającemu powierzchnią ziemi.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz sposobu składania wniosków o naborze 2023 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20212.