13 grudnia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Leszek Kurek, uczestniczył w „Konferencji z zakresu ochrony środowiska i klimatu – obowiązki JST, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz osób fizycznych w zakresie usuwania azbestu”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Pile. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji omawiano między innymi wyniki realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego” czy kwestię pozyskiwania środków finansowych na działania w zakresie usuwania azbestu, którymi dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WWIOŚ wziął udział w panelu „Organizacja unieszkodliwiania azbestu w regionie – problemy i dylematy”, podczas którego zaprezentował wyniki kontroli dotyczących składowania i utylizacji azbestu w Wielkopolsce.

Kontrole podmiotów (planowe i pozaplanowe, w tym interwencyjne) w kwestii użytkowania i zagospodarowania azbestu lub materiałów zawierających azbest wykonywane są przez inspektorów WIOŚ w Poznaniu w sposób ciągły w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego: „Kontrola zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji”.

W ostatnich latach WIOŚ w Poznaniu wykonał kilkadziesiąt kontroli w kwestii użytkowania i zagospodarowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. Kontrole wykazały, że zdarzają się jeszcze sytuacje gdzie występują nieprawidłowości w zakresie:

  • nieprzekazania informacji w wyrobach zawierających azbest organowi ochrony środowiska,
  • demontażu pokrycia dachowego przez osoby fizyczne bez zawiadomienia odpowiednich organów,
  • nieterminowego złożenia marszałkowi województwa sprawozdania w zakresie użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Zauważono również problemy w zakresie postępowania z azbestem lub materiałami zawierającymi azbest:

  • brak wiedzy w zakresie bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania, usuwania
    i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest – dotyczy głównie demontażu pokryć dachowych przez osoby fizyczne,
  • większość naruszeń w trakcie kontroli dotyczy braku zgłoszenia informacji o wyrobach zawierających azbest do organu oraz zaniedbań z tym związanych
  • problem stanowi również niewystarczająca ilość środków finansowych, którymi dysponują gminy, związanych z dofinansowaniem osób fizycznych w zakresie gospodarowania zużytych pokryć dachowych zawierających azbest.