Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (u.c.p.g), którym objęto 24 gminy (10% gmin z terenu województwa), wg stanu na dzień 15 października 2013 r.:

 • zakończono kontrolę 17 gmin, przy czym 6 kontrolowanych gmin  należy do trzech związków międzygminnych, które przejęły obowiązki gmin w zakresie prowadzenia gospodarowania odpadami komunalnymi i których kontrola jest obecnie prowadzona;
 • trwają kontrole w 3 związkach międzygminnych oraz w 7 gminach.

Planowany termin zakończenia kontroli prowadzonych w ramach cyklu kontrolnego to 31 października 2013 r.

Najważniejsze ustalenia dotychczas przeprowadzonych kontroli:

 1. Większość z kontrolowanych gmin objęło systemem tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie obejmując nim nieruchomości niezamieszkałych.
 2. Wszystkie skontrolowane gminy uchwaliły regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach oraz podjęły wszystkie wymagane przepisami u.c.p.g. uchwały.
 3. Wszystkie gminy ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
 4. Większość gmin utworzyło punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
 5. Wszystkie gminy udostępniły na stronach internetowych urzędu informacje określone w u.c.p.g, np. o PSZOK, podmiotach odbierających odpady komunalne, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, jednakże niewielka część gmin nie w pełni wykonała ten obowiązek i  nie udostępniła niektórych wymaganych informacji.
 6. Wszystkie gminy przeprowadziły działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 7. Wszystkie gminy prowadzą rejestr działalności regulowanej.
 8. Jedna z gmin nie zorganizowała przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
 9. Większość gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wybranych frakcji odpadów.