Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861,
879,905,957,1013) *wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu* w następującym zakresie:

*WIOŚ w Poznaniu**przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.*******

*Kontakt z Urzędem odbywa się *przede wszystkim* z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.*