Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

 Podstawa prawna udostępniania informacji o środowisku

Podstawę prawną udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie stanowią:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2013, poz. 686, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1232),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2010 Nr 186 poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. 2010 Nr 227, poz. 1485).

Zasady udostępniania informacji o środowisku

Informacje o środowisku znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu udostępnia się:

 • na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, złożony w siedzibie WIOŚ, przesłany pismem, faxem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • bez pisemnego wniosku:

  • informacje niewymagające wyszukiwania, dostępne na miejscu oraz dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach (t.j. Dz.U. 2013, poz. 686, z późn. zm.) – w dniu złożenia wniosku;
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2002 Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Wnioski są rozpatrywane w kolejności napływu do WIOŚ. Informacja o środowisku jest udostępniana ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, a w przypadkach o wysokim stopniu skomplikowania sprawy w ciągu 2 miesięcy.

Wnioski o udzielenie informacji o stanie jakości powietrza (tzw. tło) dla obszaru całego województwa wielkopolskiego rozpatrywane są przez WIOŚ w Poznaniu. Informację o aktualnym stanie jakości powietrza podaje się dla substancji, dla których określone są poziomy w powietrzu, jako stężenie uśrednione dla roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2012 poz. 1031) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).

Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku można przesłać na adres:
 

1/ Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu,
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4,
fax 61 8270 522
e-mail sekretariat@poznan.wios.gov.pl
 
2/ Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19
fax 62 766-33-29
e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl
 
3/ Delegatura w Koninie
62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
fax 63 240-29-50
e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl
 
4/ Delegatura w Lesznie
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4
fax 65 x 529-48-41
e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl
 
5/ Delegatura w Pile
64-920 Piła, ul. Motylewska 5a
fax 67 212-72-35
e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl
 

   Informacje na miejscu udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Opłaty za udostępnienie informacji:

1/ Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku nie podlegają opłacie skarbowej.

2/ Udostępnianie informacji jest bezpłatne w przypadku, gdy:

 • informacje nie wymagają wyszukiwania, są dostępne na miejscu
 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 •  informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych,
 • wniosek został złożony przez organ administracji.

3/ Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 • sporządzenie informacji wymagało wyszukania dokumentów lub danych,
 •  wymagane jest przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku,
 •  sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych.

4/ Wysokość opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie jest obliczana zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415) w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku:

 • opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów;
 • opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych:

  • format A4 – 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej, 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna);
  • format A3 – opłata główna pomnożona przez współczynnik różnicujący 2,
  •  za skanowanie dokumentów – 0,10 zł za stronę.
  • za udostępnienie informacji w formie elektronicznej – 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD;

5/ Udostępnienie informacji podlegających opłacie następuje:

 • za zaliczeniem pocztowym;
 • po zapłacie przelewem − po okazaniu dowodu jej uiszczenia lub wpłynięciu środków na wskazane konto. Przelew powinien być uiszczony wyłącznie z konta bankowego firmy wskazanej przez Państwa jako wnioskodawca. Na przelewie wnioskodawca powinien umieścić zapis tytułem udostępnienia informacji o środowisku i podać numer wniosku nadany przez WIOŚ;
 •  po zapłacie gotówką w kasie. Opłatę można uiścić w kasie WIOŚ w Poznaniu, przy ul. Czarna Rola 4, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-11.00.

6/ Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych:
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez WIOŚ i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.