Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 1. Skargi i wnioski składa się we właściwych miejscowo jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu:
  • w WIOŚ w Poznaniu w godz. 7 – 15 w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 7a, ul. Czarna Rola 4. W poniedziałki w godz. 12 – 14 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Zastępca Wojewódzkiego Inspektora;
  • w Delegaturze WIOŚ w Kaliszu w godz. 7 – 15 w sekretariacie pok. nr 301, ul. Piwonicka 19. W poniedziałki w godz.11 – 13 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
  • w Delegaturze WIOŚ w Koninie w godz. 7 – 15, w pok. nr 201, ul. K.S. Wyszyńskiego 3a. W poniedziałki w godz. 10 – 12 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
  • w Delegaturze WIOŚ w Lesznie w godz. 7 – 15, pok. nr 15, ul. 17 Stycznia 4. W poniedziałki w godz. 10 – 12 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury;
  • w Delegaturze WIOŚ w Pile w godz. 7 – 15, pok. nr 110, ul. Motylewska 5a. W poniedziałki w godz. 11- 13 skargi i wnioski przyjmuje osobiście Kierownik Delegatury.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur pisemnie, telegraficznie, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku skargi lub wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 3. Skargi dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpatruje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora.
 4. Wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycje działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska mogą być kierowane do właściwych miejscowo jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (Wydział Inspekcji w Poznaniu i Działy Inspekcji w Delegaturach);
 5. Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.