Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. jest drugim, pod względem wielkości, krajowym producentem energii elektrycznej z węgla brunatnego. Od 2005 roku elektrownie ZE PAK S.A. posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej energii”.

ZEPAK S.A. wykonuje ciągłe, automatyczne pomiary jakości powietrza na dwóch stacjach zlokalizowanych przy elektrowni Adamów i w Piotrkowicach. Badane są następujące substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM10. Wyniki pomiarów wykonanych na wymienionych stanowiskach w roku 2012 nie przekraczały wymaganych prawem norm; przedstawiono je w tabelach zamieszczonych poniżej.

Adamów

Piotrkowice

Wyniki pomiarów pyłu PM10 metodą automatyczną w 2012 roku

Lokalizacja stanowiska Stężenie pyłu PM10
uśrednianie 24-godzinne − częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym (dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) średnie dla roku [μg/m3] (dopuszczalne 40 μg/m3)
Piotrkowice 27 26,5
Adamów 13 24,7

Wyniki pomiarów jakości powietrza metodą automatyczną w 2012 roku

Adres stacji Mierzone zanieczyszczenia [µg/m3]
NOx NO2 NO2 SO2 SO2 SO2 CO
okres uśredniania 1 rok 1 godz. 1 rok 1 godz. 24 godz. 1 rok 8 godz.
wartość dopuszczalna [µg/m3] 30 200 40 350 125 20 10000
Piotrkowice 12,5 49   9,7 64 24,4 3,90 2536,1
Adamów 11,9 53 10,2 82 21,7 4,97 2616,8

Wyniki pomiarów ozonu pod kątem ochrony zdrowia w roku 2012

Adres stacji Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym (dopuszczalne nie więcej niż 25 dni ze stężeniem maksymalnym  > 120 µg/m3)
Piotrkowice 12
Adamów 18

Wyniki pomiarów ozonu pod kątem ochrony roślin w roku 2012

Adres stacji Wartość parametru AOT40 (dopuszczalne 18000 mg/m3*h)
Piotrkowice 13 425,00
Adamów 15 547,00