Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Wersja pełna – 10MB Raport 2002

Wersja do szybkiego przeglądania podzielona na rozdziały:
 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

Zarządzanie zasobami wodnymi – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Mapa regionu wodnego Warty

Monitoring wód podziemnych w województwie wielkopolskim w latach 2001-2002

  Wyniki monitoringu wód podziemnych

Gospodarka wodna i ściekowa

Stan czystości wód powierzchniowych

 

Stan czystości wód płynących

 

Wyniki monitoringu rzek

 

Zmiany jakości wody rzeki Warty

 

Zmiany jakości wody rzeki Prosny

 

Zmiany jakości wody rzeki Noteci

 

Zmiany jakości wody rzeki Gwdy

 

Ocena bezpośrednia jakości wód rzeki Warty

 

Ocena bezpośrednia jakości wód rzeki Noteci

  Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami azotu ze źródeł rolniczych
 

Monitoring jezior

 

Wyniki monitoringu jezior

 

Monitoring zbiorników wodnych

 

Zbiornik Jezioro Kowalskie

 

Zbiornik Piaski-Szczygliczka

Zanieczyszczenie powietrza

  Rozkład imisji dwutlenku azotu
  Rozkład imisji dwutlenku siarki
  Rozkład odczynu pH w powietrzu atmosferycznym
  Rozkład stężeń siarczanów w powietrzu atmosferycznym
  Rozkład stężeń azotanów w powietrzu atmosferycznym
  Rozkład stężeń związków ołowiu w powietrzu atmosferycznym

Zagrożenie środowiska hałasem

 

Szczególne uciążliwości hałasów komunikacyjnych

 

Emisyjna mapa akustyczna hałasu samochodowego w Luboniu dla pory dziennej

 

Emisyjna mapa akustyczna hałasu samochodowego w Luboniu dla pory nocnej

 

Emisyjna mapa akustyczna hałasu samochodowego w Pile

Monitoring regionalny środowiska gleb

  Lokalizacja punktów pomiaru zanieczyszczenia gleb
  Rozmieszczenie przekroczeń zawartości naturalnej metali ciężkich i siarki siarczanowej w glebach

Gospodarka odpadami

  Składowiska komunalne

Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1993-2002

Działalność kontrolna

  Wyniki działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu w układzie powiatów województwa wielkopolskiego

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.