Home – opcja 2

Home – opcja 22020-12-29T23:11:56+01:00

Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

luty 2022

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

1 lutego,2022|Komunikaty|

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879,905,957,1013, 1054,1116,1125,1145,1262 ,1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149 i 210) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia  28 lutego 2022 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu w następującym zakresie: WIOŚ w Poznaniu przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji [...]

maj 2021

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

20 maja,2021|Komunikaty|

Informujemy , iż strona internetowa „System monitoringu jakości powietrza „ pod adresem  powietrze.poznan.wios.gov.pl została zamknięta. Obecnie wyniki monitoringu jakości powietrza  są dostępne na  podstronie  portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dedykowanej dla województwa wielkopolskiego, dostępnej pod adresem   powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

czerwiec 2020

Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID – 19

8 czerwca,2020|Komunikaty|

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). […]

maj 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

21 maja,2020|Komunikaty|

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), wprowadził od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu WIOŚ w Poznaniu polegające na: […]

marzec 2020

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów

13 marca,2020|Komunikaty|

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w POZNANIU  WPROWADZA OGRANICZENIA WIZYT KLIENTÓW w INSPEKTORACIE OD 13 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA. WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ KORESPONDENCYJNIE ( POCZTA; E-MAIL; TEL.)

grudzień 2019

UWAGA

31 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Informujemy, że od 01.01.2020 roku komunikaty dotyczące monitoringu jakości powietrza zamieszczane będą wyłącznie na portalu Monitoring powietrza On-line (powietrze.poznan.wios.gov.pl) w zakładce Komunikaty.

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w listopadzie 2019

23 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła: Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019 (dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35) Suma przekroczeń I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Strefa aglomeracja poznańska Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0 0 1 2 10   23 Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0 0 [...]

Awaria sprzętu pomiarowego

10 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla dwutlenku siarki w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią analizatora. O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.                                                                                          

listopad 2019

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

19 listopada,2019|Komunikaty RWMŚ|

Wyniki dziesiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019 Dnia 19 listopada br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla: SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna, NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku, pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku, pyłu PM2,5 – średnia dla roku, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, niklu, arsenu i kadmu, benzo(a)pirenu. Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu 01 listopada 2018 do 31 października 2019. Odnotowane w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego [...]

Awaria sprzętu

15 listopada,2019|Komunikaty RWMŚ|

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla benzenu ze stacji pomiarowej w Borówcu spowodowany jest awarią analizatora. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

październik 2019

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

31 października,2019|Komunikaty RWMŚ|

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 poz.1931) zawiadamiamy o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 100 µg/m3  na obszarze Poznania i Koziegłów. Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 31.10.2019 do dnia 1.11.2019 roku do godz. 24.00. Prognozę ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego pyłu PM10 przygotowano na podstawie danych pomiarowych niezweryfikowanych oraz prognozy meteorologicznej [...]

Przejdź do góry