W roku 2011 i w I półroczu 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zarejestrował informacje o wystąpieniu 2 zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej:

  1. 31.03.11 r. – Poznań – nie ustalono bezpośredniej przyczyny powstania awarii
  2. 14.11.11 r. – Czempiń – nie ustalono bezpośredniej przyczyny powstania awarii

W dniu 31.03.11 r. o godzinie 9:25 wybuchł pożar hal magazynowych znajdujących się na terenie firmy DRAMERS S.A., ul. Hawelańska 1, Poznań. W halach magazynowych objętych pożarem znajdowały się wyroby gotowe chemii kosmetycznej. Pracownicy WIOŚ po przybyciu na miejsce zdarzenia dokonali rozpoznania zdarzenia oraz przeprowadzili wizję lokalną terenu zakładu. Z uwagi na brak możliwości technicznych nie pobrano prób do badań laboratoryjnych. Nie ustalono bezpośredniej przyczyny powstania awarii.

W dniu 14.11.11 r. o godzinie 15:05 w trakcie prowadzenia procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie zakładu Ruten Gospodarka Odpadami Przemysłowymi Aneta Goła, ul. Kolejowa 32, 64-020 Czempiń, doszło do wybuchu i pożaru. Pożar objął swoim zasięgiem całość hali produkcyjnej i magazynowej na terenie zakładu. W związku z zaistniałym zdarzeniem pracownicy WIOŚ Poznań Delegatura Leszno w dniach od 15.11.11 r. do 16.12.11 r. przeprowadzili w zakładzie kontrolę interwencyjną. Pierwszego dnia kontroli przeprowadzono wizję terenową celem ustalenia zagrożeń dla środowiska i pobrano do oznaczeń laboratoryjnych próbki wód pożarniczych odpływających z miejsca prowadzenia akcji gaśniczej do przydrożnego rowu oraz próbki wód rzeki Olszynki przepływającej w odległości ok. 200 m od zakładu celem ustalenia czy doszło do jej zanieczyszczenia wodami pożarniczymi. Badania próbek wód rzeki Olszynki nie wykazały jej zanieczyszczenia, natomiast w odciekach wód pożarniczych pobranych w w/w rowie stwierdzono wysokie stężenia PCB oraz toluenu. Po przeprowadzonej kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zobowiązał zakład zarządzeniem pokontrolnym do:             – usunięcia i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami odpadów magazynowanych poza miejscami wyznaczonymi w posiadanym przez zakład pozwoleniu na wytwarzanie odpadów,

– magazynowania odpadów oraz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z posiadanym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów,

– zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii przemysłowej w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i zgodny z przepisami ustawy odpadach.

WIOŚ Poznań Delegatura Leszno będzie monitorował stan gleby w pobliżu zakładu oraz realizację zarządzenia pokontrolnego.