Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Spis treści:

  1. informacja o projekcie
  2. link do strony Państw-Darczyńców – Mechanizmu Finansowego EOG
  3. realizacja projektu
  4. rezultaty projektu
  5. kontakt
  6. materiały promocyjne

informacja o projekcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2015–2017 w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” realizował projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009–2014. Całkowita wartość projektu: 1 036 171,29 zł Wartość dofinansowania z  MF EOG: 880 745,60 zł . Projekt został zakończony 30 kwietnia 2017 r.

link do strony Państw-Darczyńców – Mechanizmu Finansowego EOG

http://eeagrants.org/

realizacja projektu

Działania prowadzone w ramach projektu: 1. Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zakup serwera i wdrożenie portalu do wizualizacji informacji o stanie środowiska 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników oraz inspektorów kontrolujących gospodarstwa rolne 3. Opracowanie 3 publikacji, w tym wytycznych dla prowadzących gospodarstwa rolne na OSN oraz wytycznych do kontroli na podstawie doświadczeń z wdrażania Dyrektywy Azotanowej na obszarach szczególnie narażonych (OSN) w Wielkopolsce 4. Szkolenie pracowników WIOŚ w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na temat środowiska naturalnego, a w szczególności z danych przestrzennych przewidzianych w monitorowaniu i kontroli środowiska 5. Zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne

rezultaty projektu

Wymiernym efektem projektu będzie podniesienie świadomości i edukacji rolników w zakresie monitoringu i wymagań ochrony środowiska w stosunku do gospodarstw rolnych funkcjonujących na OSN oraz ich wpływu na stan i jakość wód, a także zapewnienie łatwiejszego dostępu i rozpowszechnianie informacji o środowisku poprzez poprawę wizualizacji danych dzięki uruchomionemu portalowi geograficznemu.

kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań tel. 61 8270500 email: projekty@poznan.wios.gov.pl

materiały promocyjne