Aktualności

2 listopada 2023 r. nie pracujemy

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 listopada 2023 r. jest dniem wolnym z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.

2023-10-27T09:05:07+02:0027 października,2023|Aktualności, Ważna informacja|

Szkolimy

7.09.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził szkolenie w ramach cyklu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023”. Szkolenie miało miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie i było skierowane do prokuratorów, policjantów i inspektorów z rejonów Konina, Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestniczyło w nim 45 osób

Podczas szkolenia przedstawiono metody działania sprawców przestępstw przeciwko środowisku i skutki wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz wymieniono się doświadczeniami z prowadzenia postępowań administracyjnych i prokuratorskich. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Policją, Prokuraturą i Inspekcją Ochrony Środowiska w kontekście prowadzonych postępowań.Szkolenie policjantów i prokuratorów Szkolenie policjantów i prokuratorów

2023-10-05T23:26:05+02:008 września,2023|Aktualności|

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2023 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 84 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz obchodach Dnia Weterana. Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego oraz apelu pamięci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Armii Poznań. W ten sposób Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu upamiętnił miliony Polaków, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej oraz oddał cześć weteranom.

2023-10-05T23:26:05+02:001 września,2023|Aktualności|

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach

Wymogi prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązkowa jest segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie UE musi osiągać określone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, tj. w 2020 r. wynosił on 50% w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik, szkło) i od 2025 r. wynosi 55% w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W celu osiągnięcia powyższego, począwszy od 2021 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej[i]:

 • 20% wagowo – za rok 2021;
 • 25% wagowo – za rok 2022;
 • 35% wagowo – za rok 2023;
 • 45% wagowo – za rok 2024;
 • 55% wagowo – za rok 2025;
 • 56% wagowo – za rok 2026;
 • 57% wagowo – za rok 2027;
 • 58% wagowo – za rok 2028;
 • 59% wagowo – za rok 2029;
 • 60% wagowo – za rok 2030;
 • 61% wagowo – za rok 2031;
 • 62% wagowo – za rok 2032;
 • 63% wagowo – za rok 2033;
 • 64% wagowo – za rok 2034;
 • 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziomy wzrastają nieregularnie o 1, 5 czy 10 punktów procentowych rok do roku, przy czym w najbliższych 3-ech latach o 10 punktów.

Stan faktyczny: Dotrzymywanie rosnących z roku na rok poziomów stanowi dla gmin spory problem. Jak wynika ze sprawozdań samorządów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zawierają m.in. informacje o osiągniętych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, których weryfikacja za rok sprawozdawczy 2020 została zakończona, na 226 gmin w województwie wielkopolskim aż 177 (78,33%) gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów; w tym: 130 (57,5%) gmin nie osiągnęło wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jednocześnie 39 (17,3%) gmin nie osiągnęło wskaźników w zakresie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, a 9 (3,9%) gmin nie wypełniło obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Konsekwencje: Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Gminy nie mogą pokryć kosztów nałożonej kary pieniężnej za brak osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości[ii].

W przypadku, kiedy poziomy recyklingu nie zostały osiągnięte przez gminę, istnieje możliwość, aby wystąpić o zawieszenie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zapłaty kary pieniężnej[iii]. „Zawieszenie może nastąpić na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia kary”. Po usunięciu przyczyny nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu, w przeciwnym przypadku – wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia tej kary wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres zawieszenia zapłaty kary.

Środki zaradcze: Bez systemowych zmian w gospodarce odpadami, które gminy były zobowiązane wprowadzić już 2012 r., a w szczególności bez odpowiedniego nadzoru nad funkcjonowaniem wdrożonego systemu, w tym realizacją ustawowych obowiązków między innymi w zakresie:

 • objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z odpowiednią częstotliwością,
 • zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, w tym zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

gminy nie są w stanie osiągnąć wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów, które z roku na rok są trudniejsze do osiągnięcia.

Należy zwrócić uwagę, że gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie[iv], również podlega karze pieniężnej nakładanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w drodze decyzji, przy czym ustawodawca w tym przypadku nie przewidział instytucji jej zawieszenia, a jedynie odwołania do organu II instancji.

[i] zgodnie z zapisem art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej u.c.p.g.

[ii] zgodnie z regulacją prawną wyrażoną w art. 6r u.c.p.g.

[iii] na podstawie art. 9ze ust. 2 u.c.p.g.

[iv] o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8–10 u.c.p.g.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|

Kontrole oczyszczalni ścieków w Wielkopolsce

Dnia 30 czerwca 2023 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził raport dotyczący kontroli oczyszczalni ścieków pod kątem oceny spełniania warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. W zatwierdzonych przez GIOŚ „Wytycznych do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2020 r.” wskazano przeprowadzenie ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości równej lub większej niż 10 000 równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), jako jedno z priorytetowych zadań w działalności kontrolnej dla organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

W województwie wielkopolskim w ramach cyklu kontrolnego przeprowadzono 47 kontroli, których przedmiotem było 48 oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o RLM równej lub większej niż 10 000.

Podczas kontroli dokonano oceny dla dwóch ostatnich pełnych okresów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych. Stwierdzono, że:

 • w ocenianych okresach dla każdej z kontrolowanych oczyszczalni ścieków wykonano wymaganą liczbę badań próbek odprowadzanych ścieków;
 • w pierwszym okresie obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych dla 3 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (6,25%) stwierdzono niespełnienie warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych w zakresie stanu lub składu ścieków, dla 2 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (4,17%) stwierdzono niespełnienie warunków dotyczących ilości odprowadzonych ścieków, a w przypadku jednej oczyszczalni ścieków – niespełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego zarówno w zakresie stanu i składu jak i ilości odprowadzanych ścieków;
 • w drugim okresie poddanym ocenie dla 4 z 48 skontrolowanych oczyszczalni (8,33%) stwierdzono wyłącznie niespełnienie warunków w zakresie stanu lub składu ścieków, nie stwierdzono przekroczeń w zakresie ilości odprowadzonych ścieków.

Stwierdzono także, że 2 z 48 skontrolowanych oczyszczalni ścieków odprowadzają ścieki w sposób okresowy, pozostałe 46 – odprowadza ścieki w sposób ciągły.

W związku z prowadzonymi kontrolami oczyszczalni ścieków WIOŚ w Poznaniu zlecił Centralnemu Laboratorium Badawczemu GIOŚ wykonanie pomiarów jakości odpływających ścieków. W 45 przypadkach pobrano próbki średnie dobowe, tj. proporcjonalne do przepływu, a w 2 oczyszczalniach odprowadzających ścieki okresowo – w sposób analogiczny do sposobu pobierania próbek okresowych zlecanych przez podmioty.

W przypadku 7 oczyszczalni (14,89%) wyniki kontrolnych pomiarów ścieków wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa zostały pouczone o obowiązku przestrzegania przepisów prawa albo ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Ponadto tutejszy organ po stwierdzeniu naruszeń skierował do sądu powszechnego wnioski o ukaranie osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń. Po przeprowadzonych kontrolach wymierzono opłaty podwyższone za korzystanie z usług wodnych polegających na odprowadzenia do wód lub do ziemi ścieków z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. WWIOŚ wystosował zarządzenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz wystąpił do organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych z informacją o stwierdzonych naruszeniach oraz zawnioskował o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji.

Niezależnie od powyższego cyklu na terenie województwa wielkopolskiego kontrole oczyszczalni realizowane są w trybach kontroli planowych, a także kontroli pozaplanowych, w tym interwencyjnych w przypadku uzasadnionego podejrzenia niewłaściwej pracy oczyszczalni.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|

Końcowe wyniki badań wody w zbiorniku Kowalskie w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb

W dniu 28.06.2023 r. oraz w dniu 29.06.2023 r. podczas podjętych czynności w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb w zbiorniku wodnym Kowalskie potwierdzono występowanie martwych ryb na brzegu oraz w toni wodnej i zaroślach zbiornika wodnego. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń w postaci wylotów czy innych czynników wpływających bezpośrednio na zaistniały stan martwych ryb. Pobrano próbki wody zarówno ze zbiornika wodnego Kowalskie jak i rzeki Główna.

Wyniki analizy wykazały niską zawartość tlenu przy temperaturze wody 23,2-23,50C na poziomie od 2,16 mg O2/l do 5,1 mg O2/l. Wartość graniczna dla II klasy jakości wód dla wskaźnika tlen rozpuszczony wynosi ≥ 7,6 mg O2/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475). Poniżej II klasy czystości, czyli poniżej stanu dobrego nie określa się wartości dla większości badanych wskaźników.

W próbkach otrzymano również podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) od 17-19 mg/l, wobec granicznej wartości poniżej 10 mg/l/, co może wskazywać na występowanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Najczęściej podwyższone wartości są efektem mikrobiologicznego rozkładu cząsteczek pochodzących od roślin i zwierząt.

Analiza wyników pobranych prób wskazuje na eutroficzny charakter zbiornika wodnego Kowalskie, który zawiera osady denne wpływające niekorzystnie na organizmy wodne, a w połączeniu z niskim poziomem tlenu i wysoką temperaturą wody powodują masowe śnięcie ryb w zbiorniku.

2023-10-05T23:26:05+02:0025 lipca,2023|Aktualności|

Końcowe wyniki badań wody w jeziorze Rogozińskim w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb

W dniu 30.06.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadzili oględziny jeziora Rogozińskiego, w trakcie prowadzonych oględzin stwierdzili:
– obecność  śniętych ryb w wodzie oraz na terenie plaży, na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– pojedyncze śnięte ryby na lewym brzegu jeziora Rogozińskiego oraz w rzece Mała Wełna poniżej progu piętrzącego na jeziorze Rogozińskim,
– brak widocznego zanieczyszczenia wody jeziora Rogozińskiego,
– brak wprowadzania ścieków na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– w miejscach prowadzenia oględzin nie stwierdzono innych nielegalnych zrzutów ścieków.

Ponadto w dniu 30.06.2023 r. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu GIOŚ pobrało do analiz 3 próby wody z jeziora Rogozińskiego. Wyniki badania wody w jeziorze Rogozińskim nie potwierdziły wprowadzania surowych ścieków bytowych i nie wykazały obecności Prymnesium cf. Parvum (złotych alg). Badania wody wykazały natomiast zakwit fitoplanktonu (masowa obecność sinic, obecność okrzemek, zaobserwowano zielenice).

Dodatkowo WIOŚ w Poznaniu zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach o ustalenie przyczyny śnięcia ryb na plaży gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Rogoźnie, który jest organem właściwym w przedmiotowym zakresie badań. W dniu 12.07.2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przekazał do WIOŚ sprawozdania z badań przedstawiające uzyskane wyniki, które nie wskazują za zatrucie ryb substancjami chemicznymi.

W świetle wyników przeprowadzonej lustracji i uzyskanych wyników badań wód nie można potwierdzić, że ryby padły wskutek zrzutu zanieczyszczeń, w tym zrzutu ścieków bytowych do jeziora w ostatnim okresie czasu. Przyczyną śnięcia ryb w jeziorze Rogozińskim mogło być natomiast okresowe odtlenienie wód jeziora spowodowane wysoką temperaturą i zakwitem fitoplanktonu. Analiza ilościowa fitoplanktonu  potwierdza, że w chwili pobrania próbek miał miejsce jego zakwit, z dominacją sinic. W badanych próbkach stwierdzono stosunkowo niskie stężenia tlenu rozpuszczonego, co w połączeniu z wysoką temperaturą wody, powoduje śnięcie ryb, które w tej temperaturze mają znacznie wyższe zapotrzebowanie na tlen.

2023-10-05T23:26:05+02:0014 lipca,2023|Aktualności|

Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski

Od wielu tygodni pogarsza się sytuacja związana z brakiem wystarczających opadów w Polsce, czego następstwem są niewielkie przepływy wód w rzekach i jeziorach oraz występujące niskie poziomy wód gruntowych.

Problem braku występowania opadów szczególnie mocno dotyka Wielkopolski, dla której oznacza to pogłębianie się procesu stepowienia. Dane IMGW dla kraju wskazują wyraźnie, że niemal cały obszar Wielkopolski objęty jest suszą hydrologiczną. Załączona mapa przedstawia aktualną sytuację i oznacza ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą hydrologiczną, która w wypadku Wielkopolski dotyczy prawie 90 % jej powierzchni. Jest to obszar, gdzie występuje deficyt wodny i gdzie narasta presja oraz zachodzą negatywne skutki braku wody.

Wg Państwowej Służby Hydrologicznej na terenie Wielkopolski w lipcu 2023 r. utrzyma się stan zagrożenia hydrogeologicznego. W wielu zbiornikach wodnych występują bardzo niskie stany wód, czasami niezapewniające nawet uzupełniania dopływami średnich stanów wieloletnich.

Mapa obrazująca suszę hydrologiczną w Polsce opracowana przez IMGW-PIB. Źródło: meteo.imgw.pl

Mapa obrazująca suszę hydrologiczną w Polsce opracowana przez IMGW-PIB. Źródło: meteo.imgw.pl

Równocześnie najnowsze badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, uzyskane w ostatnim czasie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu (badania przeprowadzono w okresie od 05.06.2023 do 05.07.2023) pokazują na terenie Wielkopolski znaczącą liczbę punktów pomiarowych, w których stwierdzono niedotlenienie wód mogące powodować występowanie zjawiska przyduchy.

Warto zaznaczyć, że ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie uzależniona jest od warunków pogodowych. Z kolei ostatnie tygodnie przynoszą nie tylko ciągle niewystarczające ilości opadów atmosferycznych, ale dodatkowo pogłębiają problem poprzez coraz bardziej ekstremalne temperatury, charakterystyczne dla miesięcy letnich. Przy wzroście temperatury spada bezwzględna zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, w konsekwencji pogarszają się warunki umożliwiające przeżycie ryb w zbiornikach wodnych.

Woda o wystarczającym natlenieniu charakteryzuje się wartością ok. 6,5 – 10 mgO2/l, natomiast dla ryb nie powinna ona spadać poniżej 4 mgO2/l.

Zapotrzebowanie ryb na tlen może się różnić w zależności od liczby i gatunków zasiedlonych w zbiorniku wodnym, a niska zawartość tlenu jest tolerowana przez ryby tylko w krótkich okresach czasowych. Dlatego też długotrwałe utrzymywanie się niskiej zawartości tlenu w wodzie może powodować śnięcie ryb.

Często zdarza się, że dodatkowo do zbiorników wodnych trafiają duże ilości związków azotu i fosforu,  pochodzące ze ścieków, przenawożenia upraw, a także z przekarmiania ryb, czy też w wyniku nadmiernego zarybienia zbiorników wodnych i sprzyjają silnym zakwitom sinic i glonów. Wówczas w takich zbiornikach zaczyna dramatycznie brakować tlenu – szczególnie w porze nocnej. W stosunku do rzek sytuacja w stawach i jeziorach jest jeszcze gorsza, ponieważ brakuje naturalnego przepływu wody i dostarczania na bieżąco  tlenu.

Badania wód powierzchniowych wykonane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w ostatnim czasie wykazały w kilkunastu miejscach na terenie województwa wielkopolskiego spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w warstwie powierzchniowej poniżej poziomu 4 mgO2/l. Mapa poniżej przedstawia lokalizację takich punktów. Utrzymujące się przez ostatnie tygodnie i prognozowane dalej wysokie temperatury wody stanowią dodatkowe realne zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.

Dlatego też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawdza w terenie praktycznie każde zgłoszenie, starając się reagować na wszelkie sygnały. Podejmowane są czynności rozpoznawcze i kontrolne w najszybszym możliwym terminie. Pobierane są ze wsparciem Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ próbki do oznaczeń laboratoryjnych. W celu ewentualnej identyfikacji źródeł dopływu zanieczyszczeń, które mogły być przyczyną lub mogły dodatkowo przyczynić się do śnięcia ryb, prowadzone są czynności rozpoznawcze i kontrolne.

Niemniej praktyka dowodzi, że w zdecydowanej większość przypadków bezpośrednią przyczynę śnięcia ryb są niekorzystne warunki pogodowe (brak opadów, mała ilość wody, wysokie temperatury powietrza i wody). Ponadto na jakość wód wpływają nagromadzone w dnach zbiorników wodnych osady skumulowane w poprzednich latach, zakwity sinic i glonów, czy też gwałtowne spływy zanieczyszczeń podczas intensywnych opadów, gdy dochodzi do przepłukiwania ścieków stagnujących w obniżeniach kanałów.

Mapa obrazująca punkty pomiarowe w których stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie poniżej 4 mgO2/l opracowana na podstawie badań prowadzonych GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródło podkładów mapowych: www.geoportal.gov.pl

Mapa obrazująca punkty pomiarowe w których stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie poniżej 4 mgO2/l opracowana na podstawie badań prowadzonych GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Źródło podkładów mapowych: www.geoportal.gov.pl

W konsekwencji: wysokie temperatury i niskie stany wód powierzchniowych oraz bardzo niska zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie (poniżej 4 mgO2/l) wraz z kumulacją biogenów stanowić będą w najbliższych tygodniach poważne zagrożenie występowania przyduchy w rzekach, a w szczególności w jeziorach województwa wielkopolskiego, następstwem czego mogą być przypadki śnięcia ryb.

2023-10-05T23:26:05+02:0011 lipca,2023|Aktualności, Ważna informacja|

Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie dot. ujścia rzeki Samy ze Zbiornika Wody Radzyny

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach w dniu 30.06.2023 r. przeprowadzono oględziny w terenie. W trakcie prowadzonych oględzin stwierdzono:
– obecność niewielkiej ilości śniętych ryb;
– mleczne, mętne zabarwienie wody w rzece Sama poniżej ujścia wody ze Zbiornika Wody Radzyny;
– punktowe, niewielkie spienienie wody w rzece poniżej ujścia z ww. zbiornika;
– stagnację przepływu wody w rzece;
– brak widocznego zanieczyszczenia wody Zbiornika Wody Radzyny.
Pobrano próbki wody do analizy, które obecnie są prowadzone.

2023-10-05T23:26:05+02:006 lipca,2023|Aktualności|

Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie dot. jeziora Rogozińskiego na terenie m. Rogoźno

W dniu 30.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego śniętych ryb na brzegu i w toni jeziora Rogozińskiego w Rogoźnie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, podjęto czynności wyjaśniające w zgłoszonej sprawie. W obecności Kierownika Nadzoru Wodnego w Gnieźnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrza Rogoźna oraz pracowników dzierżawcy jeziora Rogozińskiego przeprowadzono oględziny jeziora Rogozińskiego i potwierdzono obecność śniętych ryby na terenie plaży, gdzie wyłowiono 300 kg śniętych ryb. Wyczuwalny był także zapach rozkładających się ryb. Pobrano próbki wody do badań, które nadal są prowadzone. W trakcie prowadzonych działań poziom tlenu rozpuszczonego w jeziorze wyniósł od 6,2 do 6, 5 mg/l.

2023-10-05T23:26:05+02:006 lipca,2023|Aktualności|
Przejdź do góry