Aktualności

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4

Ogłoszenie nr 20/2022

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

rzemieślnik specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Wymiar etatu: od 0,75 do 1
Stanowiska: 1

Miejsce pracy:
Poznań, ul. Czarna Rola 4

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca na stanowisku robotniczym łącząca wysiłek fizyczny i umysłowy. Przez większość zmiany roboczej praca ma charakter fizyczny i polega na wykonywaniu prac gospodarczych, konserwacyjnych i naprawczych; pozostały czas przeznaczony jest na pracę o charakterze lekkim, wykonywaną w pozycji siedzącej (dozorowanie obiektu, obserwacja monitoringu wizyjnego, drobne prace biurowo-kancelaryjne na stanowisku pracy wewnątrz budynku); okresowo wykonywane są prace fizyczne o charakterze lekkim i średnio-ciężkim (prace porządkowe na zewnątrz budynku – zamiatanie, odśnieżanie, grabienie, odgarnianie, przycinanie); praca wykonywana samodzielnie, wymagająca sprawności obu rąk i nóg; praca na wysokościach powyżej 3 metrów; prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. Budynek WIOŚ w Poznaniu posiada bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań:

 • obsługa i konserwacja urządzeń grzewczych i elektrycznych do 1 kV,
 • pomoc w pracach rzemieślniczych i innych wymagających użycia siły fizycznej,
 • drobne prace remontowo-naprawcze,
 • wymiana żarówek, świetlówek, gniazdek, naprawa wyłączników,
 • dbanie o prawidłowe działanie urządzeń sanitarnych,
 • dozór mienia znajdującego się na nieruchomości Urzędu położonej w Poznaniu przy ul. Czarnej Roli 4,
 • właściwe reagowanie w przypadku zaistniałych zagrożeń,
 • wydawanie, przyjmowanie kluczy do pomieszczeń wraz z prowadzeniem w tym względzie ewidencji, dbałość o bezpieczeństwo kluczy,
 • obsługa urządzeń monitoringu wizyjnego,
 • dbałość o porządek i estetyczny wygląd budynku Urzędu oraz terenu przed budynkiem,
 • wywieszanie flagi z okazji świąt państwowych i UE,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy
 • posiadanie uprawnień  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (aktualne świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV)
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zróżnicowane zadania,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • stojaki na rowery oraz miejsce parkingowe na terenie urzędu

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto nie mniej niż 3490 zł (na pełnym etacie; wynagrodzenie zasadnicze + premia) + dodatek stażowy.

Życiorys musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Pracę można rozpocząć od 01.01.2023 r.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 827-05-36

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 14.10.2022
 • aplikuj w formie papierowej
 • decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem  „Ogłoszenie nr 20/2022”

 

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mający siedzibę w Poznaniu (61-625 Poznań) przy ul. Czarna Rola 4 – dalej „ Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@poznan.wios.gov.pl

 

2022-09-27T13:47:15+02:0027 września,2022|Aktualności|

Spotkanie w ramach Porozumienia „Bezpieczna Wielkopolska”

7 września br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie z inicjatywy Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w ramach Porozumienia „Bezpieczna Wielkopolska”. Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu spotkaniu uczestniczyli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Celem działań podejmowanych przez porozumienie jest promowanie kultury bezpieczeństwa oraz poprawa skuteczności i efektywności organów nadzoru. Współpraca pomiędzy instytucjami odbywa się w ramach tzw. sieci powiązań, która umożliwi uzupełnianie się instytucji w ramach odrębnych kompetencji i zapewnieni szybką komunikację pomiędzy instytucjami w celu osiągania wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych służb, między innymi: Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego.

2022-09-08T10:28:27+02:008 września,2022|Aktualności|

Podsumowanie działań podejmowanych przez WIOŚ w Poznaniu w związku z zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

Od 11 sierpnia do 31 sierpnia br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło 58 zgłoszeń dotyczących domniemanych zanieczyszczeń lub obecności śniętych ryb w zbiornikach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Każde zgłoszenie zostało rozpatrzone przez Inspektorów WIOŚ w Poznaniu. Po przeprowadzeniu oględzin oraz pobraniu prób wód ze zbiorników do badań można wskazać, że  obecność śniętych ryb w zbiornikach jest z przyczyn naturalnych – spowodowana między innymi niską zawartością tlenu, bardzo niskim stanem wód i uzależniona od warunków atmosferycznych.

Tabela z opisem poszczególnych działań podejmowanych przez Inspektorów WIOŚ w związku z zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych w sierpniu br. dostępna jest TUTAJ.

Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu w dalszym ciągu monitorują sytuację na zbiornikach wodnych w Wielkopolsce.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia z oględzin terenowych w okolicy Jeziora Średzkiego.
2022-09-06T10:22:55+02:006 września,2022|Aktualności|

Kolejne działania inspektorów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

26 sierpnia br., inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu oraz Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego w Kaliszu, ponownie przeprowadzili działanie kontrolne transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny rozstawiono przy drodze krajowej nr 12 w Kaliszu. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W trakcie akcji skontrolowano 18 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że w przypadku krajowego transportu odpadów środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego powyżej dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Kontrole transporty odpadów w różnych lokalizacjach na terenie całego województwa będą systematycznie kontynuowane.

2022-08-29T13:06:32+02:0029 sierpnia,2022|Aktualności|

Działania podejmowane przez WIOŚ w Poznaniu w sierpniu 2022 r. w związku z zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WIOŚ W POZNANIU W SIERPNIU 2022 r. W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIEM ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH

Lp. Data zdarzenia Miejsce zdarzenia Rodzaj zanieczyszczenia/podejmowane działania po otrzymaniu zgłoszenia/przyczyna
1. 11 sierpnia (czwartek) Rzeka Ner, miejscowość Dąbie Stwierdzono występowanie śniętych ryb. W ocenie wizualnej brak innych zanieczyszczeń. Przyczyną śnięcia ryb była najprawdopodobniej niska zawartość tlenu – potwierdziły to badania WIOŚ Łódź w dniu 08.08.2022 r.

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

2. 12 sierpnia (piątek) Rzeka Czarna Woda, miejscowość Sulmierzyce Potencjalna przyczyna  zanieczyszczenia rzeki Czarna Woda- niewłaściwe oczyszczanie ścieków w oczyszczalni komunalnej w Sulmierzycach. Poziom tlenu w rzece: od 1,3 do 5,2 mg/l. Obecnie trwają czynności kontrolne.
3. 12 sierpnia (piątek) Rzeka Meszna, miejscowość Wierzbno. Zły stan wody, zmętnienie i zapach ścieków. Brak śniętych ryb. Wykonane badania wykazały zanieczyszczenie rzeki ściekami o charakterze bytowym/komunalnym – nie ustalono źródła zanieczyszczenia. Niski stan wód.
4. 12 sierpnia (piątek) Dopływ spod Kędzierzyna w kierunku rzeki Bawół. Brak śniętych ryb. Uciążliwość zapachowa pod mostem nad drogą woj. 260. Ciek jest zarośnięty z minimalnym przepływem, przechodzący przez tereny rolne. Przepływ prawie zerowy.

Trwają planowe czynności kontrolne w oczyszczalni Małachowo-Wierzbiczany. Zły stan wody przed i po wylocie z  oczyszczalni.

5. 13 sierpnia (sobota) – Rzeka Czarna Woda poniżej Sulmierzyc

– Rzeka Barycz po połączeniu z Kurochem: most na drodze łączącej miejscowości Bartniki i Wróbliniec

Nie stwierdzono martwych ryb w rzekach. Zmierzono również podstawowe parametry dla obu rzek.

Czarna Woda:

 • odczyn pH 7,2
 • przewodność 440 µS/cm

Barycz:

 • odczyn pH 7,3
 • przewodność 439 µS/cm
6. 15 sierpnia (poniedziałek) Rzeka Wełna, miejscowość Rogoźno, powiat obornicki Stwierdzono obecność śniętych ryb (ok 4 kg)

Wyniki badań trzech prób wody pobranych w dniu 15.08.2022 r.:

Próba pobrana na rzece Wełna – Rogoźno, przy moście żelak

 • odczyn pH 8,0
 • temperatura wody 23,6oC
 • tlen 6,11 mg/l

Próba pobrana na rzece Wełna – Rogoźno, ul. Lipowa

 • odczyn pH 8,0
 • temperatura wody 24,0oC
 • tlen 6,69 mg/l

Próba pobrana na rzece Wełna – Rogoźno, most przy DK11

 • odczyn pH 7,9
 • temperatura wody 23,6oC
 • tlen 2,12 mg/l
7. 15 sierpnia (poniedziałek)
Zbiornik Moskawa (tzw. Jezioro Średzkie)
Stwierdzono obecność śniętych ryb. Wyniki badań prób wody pobranej 15.08.2022r.:

 • tlen od 5,4 do 10,3 mg/l
 • odczyn pH od 8,1 do 8,7
 • temperatura wody od 25,4 do 26,6 °C
 • przewodność od 800 do 814 µS/cm

Zakwit spowodowany prawdopodobnie wcześniejszym zanieczyszczeniem ściekami bytowymi oraz spływami rolniczymi ze zlewni zbiornika (eutrofizacja zbiornika).

8. 17 sierpnia (środa) Rzeka Wełna, miejscowość Mieścisko, powiat Wągrowiecki Nie stwierdzono śniętych ryb. Pobrano jedną próbę wody z rzeki Wełna. Aktualnie trwają analizy pobranej próby wody.
9. 17 sierpnia (środa) Rzeka Wełna, miejscowość Rogoźno, powiat obornicki Nie stwierdzono śniętych ryb. Brak potrzeby poboru prób.
10. 17 sierpnia (środa) Rzeka Wrześnica, miejscowość Września Brak śniętych ryb. Potwierdzono zanieczyszczenie zieloną substancją – wypływ z kanalizacji deszczowej Miasta Września. Nie ustalono odpowiedzialnego za zanieczyszczenie kanalizacji deszczowej, a później rzeki.
11. 17 sierpnia (środa) Północny Kanał Obry przy Jazie nr 10 Wyniki prób wody pobranej 17.08.2022 r.:

Próba wody pobrana przed Jazem:

 • tlen 0,0 mg O2/l
 • odczyn pH 7,02
 • temperatura wody 20,5° C
 • przewodność 911 µS/cm

Próba wody pobrana za Jazem

 • tlen 2,15mg O2/l
 • odczyn pH 7,10
 • temperatura wody 20,5 ° C
 • przewodność 906 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

12. 18 sierpnia (czwartek) Jezioro Lusowskie – plaża od strony miejscowości Lusowo Stwierdzono 1 śniętą rybę, na brzegu jeziora brak śniętych ryb. Woda przejrzysta, brak zapachu świadczącego o zanieczyszczeniu.
13. 18 sierpnia (czwartek) Rzeka Nielba, miejscowość Wągrowiec, powiat wągrowiecki Stwierdzono obecność śniętych ryb (10 sztuk). Brak potrzeby poboru prób.

Wykonano analizy terenowe:

 • tlen 0,12 mg/l
 • temperatura wody 22,1 oC

Stwierdzono niski poziom wody w rzece oraz niewielki przepływ.

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

14. 19 sierpnia (piątek) Rzeka Wełna, miejscowość Rogoźno, powiat obornicki Nie stwierdzono śniętych ryb. Widoczny zakwit wody w rzece. Pobrano jedną próbę wody z rzeki Wełna. Aktualnie trwają analizy pobranej próby wody.

Pobrano jedną próbę z wylotu kanalizacji deszczowej (rejon ul. Smolary II w Rogoźnie). Aktualnie trwają analizy pobranej próby wody.

15. 19 sierpnia (piątek) Rzeka Orla, miejscowość Koźmin Wielkopolski Wyniki badań próby wody pobranej 19.08.2022 r.:

 • tlen od 0,03 do 0,02 mg/l
 • odczyn pH od 6,46 do 7,75
 • temperatura wody od 25,1 do 26 °C
 • przewodność wody w rzece od 734 do 2009 µS/cm
 • przewodność ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków odpowiednio 3005 i 3004 µS/cm

Przyczyną najprawdopodobniej jest wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków. Trwają czynności kontrolne przyzakładowej oczyszczalni ścieków w m. Koźmin Wlkp.

16. 19 sierpnia (piątek) Łowisko „Pstrąg” w Pobiedziskach Wyniki badań próby wody pobranej 19.08.2022 r. :

 • tlen 9,3 mg O2/l
 • temperatura wody 25,7°C
 • odczyn pH 8,16
 • przewodność 788 µS/cm
17. 19 sierpnia (piątek) Północny Kanał Obry przy Jazie nr 10 Wyniki badań próby wody pobranej przed Jazem 19.08.2022 r.:

 • tlen 0,0 mg O2/l
 • odczyn pH 6,8
 • temperatura wody 21,0 ° C
 • przewodność 958 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

18. 20 sierpnia (sobota) Jezioro Dolskie w Dolsku Stwierdzono obecność śniętych ryb (około 50 kg). Pobrano próby wody do badań.

Wyniki prób wody pobranej 20.08.2022 r.:

 • tlen 7,2 mg O2/l
 • odczyn pH 8,9
 • temperatura wody 28,4 ° C
 • przewodność 605 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

19. 21 sierpnia (niedziela) Jezioro Niepruszewskie Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki prób wody pobranej 21.08.2022 r.:

 • tlen: w okolicach 0 mg/l, przy kąpielisku 4 mg/l
 • odczyn pH: 7,42
 • temperatura wody: 22 ᵒC
 • przewodność: 657
 • duża ilość sinic

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

20. 21 sierpnia (niedziela) Cybina, pod mostem Mieszka I w Poznaniu Stwierdzono zanieczyszczenie niewiadomego pochodzenia. Pobrano próby wody do badań. Aktualnie trwają analizy pobranej próby wody. Nie ustalono sprawcy (najprawdopodobniej spływy z parkingów i dróg)
21. 21 sierpnia (niedziela) Staw w Wąsowie Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki prób wody pobranej 21.08.2022 r.:

 • tlen 0,2 mg O2/l
 • odczyn pH 7,45
 • temperatura wody 21,2 ᵒC
 • przewodność 566 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

22. 21 sierpnia (niedziela) Jezioro Straduńskie, miejscowość Trzcianka, powiat czarnkowsko – trzcianecki Stwierdzono obecność śniętych ryb (ok 150 kg). Wyniki prób:

 • tlen rozpuszczony: 5,2 mg/l (południowa część jeziora), 8,0 mg/l (północna część jeziora), 8,6 mg/l (dopływ do jeziora)

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

23. 22 sierpnia (poniedziałek) Dopływ do Samicy Kierskiej – awaria przepompowni ścieków komunalnych w Mrowinie Pobrano próby wody do badań.

Wstępne wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • tlen 3,16-6,68 mg O2/l
 • temperatura wody 18,0-19,4°C
 • odczyn pH 7,69-7,76
 • przewodność 297-798 µS/cm

Awaria został usunięta/ przyczyna awarii: intensywne opady deszczu.

24. 22 sierpnia (poniedziałek) Rzeka Orla na wysokości jazu w miejscowości Borek  koło Dubina) Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • tlen: 0 mg/l
 • odczyn pH 6,97
 • temperatura wody 19,4°C
 • przewodność 1294 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

25. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezioro Chobienicke, gmina Siedlec Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • Tlen 0,03 mg/l
 • odczyn pH 6,99
 • temperatura wody 22,0°C
 • przewodność 606 µS/cm
 • zakwit zielenic
26. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezioro Grójeckie, gmina Siedlec Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • Tlen 4,16 mg/l
 • odczyn pH 4,16
 • temperatura wody 22,2°C
 • przewodność 614 µS/cm
 • zakwit zielenic
27. 22 sierpnia (poniedziałek) Rzeka Dojca, miejscowość Wolsztyn Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • Tlen 2,42 mg/l
 • odczyn pH 7,30
 • temperatura wody 20,8°C
 • przewodność 284 µS/cm
28. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezioro Wolsztyńskie Nie pobierano prób wody do badań, ponieważ nie potwierdzono zgłaszanych uwag o śniętych rybach, ani zapachu charakterystycznego dla procesów gnilnych.
29. 22 sierpnia (poniedziałek) Rzeka Kania – zanieczyszczenie z oczyszczalni ścieków w Gostyniu Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

Próba pobrana przed wylotem z oczyszczalni:

 • Tlen – 5,42 mg/l
 • odczyn pH – 7,44
 • temperatura wody – 18°C
 • przewodność – 264 µS/cm

Próba pobrana za wylotem z oczyszczalni:

 • Tlen – 5,90 mg/l
 • odczyn pH – 7,46
 • temperatura wody – 19,4°C
 • przewodność – 622 µS/cm

Próba pobrana z wylotu z oczyszczalni:

 • odczyn pH – 7,55
 • temperatura wody – 22°C
 • przewodność – 1273 µS/cm
 • tlen pobrany do badań laboratoryjnych

Trwają czynności kontrolne w oczyszczalni

30. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezior Straduń m. Smolary Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań. Aktualnie trwają analizy pobranej próby wody. Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych
31. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezioro Średzkie – zbiornik Moskawa Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

 • tlen od 0,2 (przy tamie) do 2,4 mg/l (początek zbiornika)
 • odczyn pH od 6,0 do 6,8
 • temperatura wody od 22,1 do 22,6 °C
 • przewodność od 802 do 856 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych: niska zawartość tlenu, wysokie temperatury, obumieranie wcześniejszego zakwitu.

32. 22 sierpnia (poniedziałek) Rzeka Moskawa Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 22.08.2022 r.:

Próba pobrana w okolicy mostu Kępa Wielka:

 • tlen 0,2 mg/l
 • odczyn pH 7,0
 • temperatura wody 19,8 °C
 • przewodność 1178 µS/cm

Próba pobrana z dopływu Spod Orzeszkowa (przed stawami):

 • tlen 4,69 mg/l
 • odczyn pH 6,92
 • temperatura wody 15,8 °C
 • przewodność 557 µS/cm

Próba pobrana z wylotu ścieków przy tamie:

 • tlen 6,75 mg/l
 • odczyn pH 6,87
 • temperatura wody 18,3 °C
 • przewodność 291 µS/cm

Bardzo niski poziom wody, brak wody płynącej w pobliżu ujścia Moskawy do Jeziora Średzkiego

33. 22 sierpnia (poniedziałek) Staw przy ul. Buszy, miejscowość Koło Stwierdzono obecność śniętych ryb. Niska zawartość tlenu (<3,7). Zbiornik mały (500m2), bezodpływowy, w dniu oględzin zarośnięty.

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

34. 22 sierpnia (poniedziałek) Jezioro Kruchowskie, gmina Trzemeszno Niska zawartość tlenu (3,7 mg/l) w miejscu śnięcia ryb. W pozostałych miejscach pobory zawartość tlenu 7,5 i 9 mg/l. Potwierdzono zakwit wody w jeziorze – początkowa faza.

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

35. 23 sierpnia ( wtorek) Rzeka Moskawa Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

Próba wody pobrana w okolicy mostu Kępa Wielka:

 • tlen 0,2 mg/l
 • odczyn pH 8,81
 • temperatura wody 19,3 °C
 • przewodność 1206 µS/cm

Próba wody pobrana w okolicy mostu Nadziejewo:

 • tlen 0,54 mg/l
 • odczyn pH 6,63
 • temperatura wody 17 °C
 • przewodność 844 µS/cm

Próba wody pobrana w okolicy mostu na ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej:

 • tlen 0,59 mg/l
 • odczyn pH 7,03
 • temperatura wody 20,7 °C
 • przewodność 8,45 µS/cm

kontynuacja wcześniejszych działań.

36. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Raczyńskie w Zaniemyślu Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

 • tlen 2,25 mg/l
 • odczyn pH 6,69
 • temperatura wody 22,1°C
 • przewodność 445 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

37. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Kowalskie + rzeka Główna Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

Próba wody pobrana z Jeziora Kowalskiego przy zaporze:

 • Tlen – 3,39 mg/l
 • odczyn pH – 7,69
 • temperatura wody – 22,2 °C
 • przewodność – 550 µS/cm

Próba wody pobrana z rzeki Głównej:

 • Tlen – 6,59 mg/l
 • odczyn pH – 7,85
 • temperatura wody – 22,3 °C
 • przewodność – 550 µS/cm

Próba wody pobrana z Jeziora Kowalskiego miejscowości Jerzykowo:

 • Tlen – 3,35 mg/l
 • odczyn pH – 7,5
 • temperatura wody – 23 °C
 • przewodność – 550 µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

38. 23 sierpnia ( wtorek) Rzeka Sama, miejscowość Lusowo Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

 • Tlen 7,98 mg/l
 • odczyn pH 7,9
 • przewodność 373 µS/cm
 • woda w kolorze „złotym”

Nie ustalono przyczyny.

39. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Bytyńskie, miejscowość Komorowo, powiat szamotulski Nie potwierdzono obecności śniętych ryb.
40. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Rogozińskie, miejscowość Rogoźno, powiat obornicki Stwierdzono obecność śniętych ryb. Wykonano analizy terenowe, które wykazały:

 • tlen rozpuszczony: 3,2 mg/l, 4,5 mg/l, 1,4 mg/l (Mała Wełna)

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

41. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Grzymisławskie, miejscowość Śrem Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

 • Tlen 0,00 mg/l
 • odczyn pH 7,30
 • temperatura wody 21,5 °C
 • przewodność 762µS/cm

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

42. 23 sierpnia ( wtorek) Jezioro Witosławskie koło miejscowości Osieczna Stwierdzono obecność śniętych ryb. Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

 • Tlen 2,6 mg/l
 • odczyn pH 7,41
 • temperatura wody 22,5 °C
 • przewodność 693 µS/cm

Stwierdzono wyczuwalny siarkowodór.

Obecność śniętych ryb najprawdopodobniej z przyczyn naturalnych.

43. 23 sierpnia ( wtorek) Zanieczyszczenie Młynówki Kaszczorskiej, gmina Przemęt Pobrano próby wody do badań.

Wyniki badań prób wody pobranej 23.08.2022 r.:

Próba wody pobrana w okolicy Młynówki Kaszczorskiej poniżej zrzutu z oczyszczalni w Wieleniu, m. Kaszczor:

 • Tlen 1,13 mg/l
 • odczyn pH 7,31
 • temperatura wody 17,4 °C
 • przewodność 623 µS/cm

Próba wody pobrana w okolicy wylotu z oczyszczalni ścieków w Wieleniu:

 • odczyn pH 7,68
 • temperatura ścieku 22,5°C
 • przewodność 981 µS/cm

Trwają czynności kontrolne w oczyszczalni w Wieleniu.

44. 24 sierpnia (środa) Zanieczyszczenie jeziora Pamiątkowskiego zanieczyszczenie jeziora od strony plaży – miejscowość Pamiątkowo W toku prowadzonych oględzin stwierdzono pojedyncze śnięte sztuki małych ryb. Nie stwierdzono zakwitu wody. Po drugiej stronie jeziora na polach nie stwierdzono wylanej gnojowicy oraz żadnej innej substancji.
45. 24 sierpnia (środa) Rzeka Dębrzynka Łędyczek powiat złotowski – śnięte ryby Niepotwierdzone zgłoszenie o śniętych rybach
46. 24 sierpnia (środa) Mała Wełna od m. Kiszkowo do m. Zakrzewo Prawdopodobne zanieczyszczenie ściekami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków w Zakrzewie.:

Kiszkowo, 24.08.2022 r.

 • odczyn pH 7,5
 • przewodność elektryczna właściwa 951 µS/cm
 • temperatura wody 20,0 ºC
 • temperatura powietrza 25 ºC
 • tlen rozpuszczony 6,6 mg/l

Zakrzewo, 24.08.2022 r. (poniżej oczyszczalni w m. Zakrzewo):

 • pH 7,2
 • przewodność elektryczna właściwa 876 µS/cm
 • temperatura wody 23,0 ºC
 • temperatura powietrza 27 ºC
 • tlen rozpuszczony 5,5

Trwają czynności kontrolne w oczyszczalni w Zakrzewie.

47. 24 sierpnia (środa) Zbiornik retencyjny przy ul. Morasko, dz. ewid. nr 138/7 arkusz 16 obręb Morasko Poznań Wyniki badań prób wody pobranej 24.08.2022 r.:

 • Tlen 13,9 mg/l
 • odczyn pH 9,4-9,5
 • temperatura wody 25°C
 • przewodność 495 µS/cm

Nie ustalono przyczyny śnięcia ryb.

2022-08-29T09:50:35+02:0026 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją na Jeziorze Średzkim

22 sierpnia br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie o pojawieniu się kolejnych śniętych ryb na Jeziorze Średzkim. Działania zostały podjęte przez inspektora WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Kaliszu oraz pracownika Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Podczas oględzin w terenie potwierdzono śnięcie ryb, nie stwierdzono nielegalnych dopływów do jeziora.

Zmierzona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie była na krytycznie niskim poziomie 0,4 – 0,5 mg/l. W północnej części zbiornika zawartość tlenu była na także na niskim poziomie ok. 2 mg/l.

2022-08-23T11:24:49+02:0023 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja w sprawie działań podejmowanych na Jeziorze Niepruszewskim oraz stawie w miejscowości Wąsowo

Jezioro Niepruszewskie

21 sierpnia br. około godz. 03.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie masowego wypływania śniętych ryb na Jeziorze Niepruszewskim w m. Więckowice. Pracownicy WIOŚ przeprowadzili badania terenowe, które wykazały beztlenowe warunki w zbiorniku.

______________________________________________________

Staw w miejscowości Wąsowo gmina Kuślin

21 sierpnia Państwowa Straż Pożarna poinformowała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ujawnieniu śniętych ryb w stawie w miejscowości Wąsowo. Pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody. Wstępnie stwierdzono, że powodem śnięcia ryb jest niski poziom tlenu w wodzie.

2022-08-22T13:28:41+02:0022 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacje w sprawie śniętych ryb na terenie województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 22 sierpnia br. otrzymał informacje o znalezieniu śniętych ryb w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Rzeka Orla w miejscowości Borek koło Dubina
 • Jezioro Średzkie
 • Staw w Kole
 • Jezioro Grójeckie w gminie Siedlec
 • Jezioro Straduńskie w miejscowości Smolarnia

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu monitorują każde zgłoszenie działając w ścisłej współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ.

O wynikach badań prób wody pobranych z wyżej wymienionych miejsc będziemy informować na bieżąco.

2022-08-22T11:46:48+02:0022 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja w sprawie sytuacji na rzece Nielba

W dniu 18.08.2022 r. po godzinie 18, inspektorzy WIOŚ w Poznaniu otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się śniętych ryb na rzece Nielba w miejscowości Wągrowiec przy moście kolejowym. Po dotarciu na miejsce, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny odcinka rzeki Nielba.

Stwierdzono 10 sztuk śniętych ryb, niski poziom wody oraz brak przepływu w rzece w miejscu prowadzenia czynności. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracownia w Pile, wykonał pomiar terenowy tlenu rozpuszczonego oraz temperatury (Tlen rozpuszczony – 0,12 mg/l, oraz temp. – 22,1). Nie stwierdzono konieczności poboru prób z rzeki.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że do rzeki Nielba przepompowywana jest za pomocą węży strażackich  ciecz o mętnym zabarwieniu, znajdująca się na terenie budowy filaru mostu zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece – co potwierdzili obecni na miejscu funkcjonariusze KPP Wągrowiec. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile skieruje wystąpienie do Wód Polskich celem załatwienia sprawy oraz poinformuje PZW w Wągrowcu o konieczności usunięcia śniętych ryb z rzeki Nielba.

2022-08-19T14:33:13+02:0019 sierpnia,2022|Aktualności|

Wstępne wyniki badań prób wody pobranych z Jeziora Średzkiego

15 sierpnia br. Inspektorzy WIOŚ Poznań przeprowadzili wizję lokalną Jeziora Średzkiego, która wykazała, że członkowie Społecznej Straży Rybackiej wyłowili śnięte ryby. W zbiorniku, przy linii brzegowej od strony kąpieliska, stwierdzono obecność pojedynczych martwych ryb o niewielkich rozmiarach. Oględziny stanu zbiornika przeprowadzone z pomostu wykazały, że w toni znajdują się żywe, pływające ryby, a na powierzchni wody stwierdzono obecność ptaków wodnych.

Przeprowadzone czynności nie dały możliwości określenia przyczyny śnięcia ryb.

W trakcie powyższych czynności pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Pracownia w Kaliszu pobrali trzy próbki wody (na terenie kąpieliska, na odpływie wody ze zbiornika do rzeki Moskawy oraz w północnej części Zbiornika).

Wstępna analiza próbek wykazała, że jakość wody była najlepsza na północy zbiornika (odcinek początkowy) i pogorszyła się na w południowej jego części i przy tamie.

Zaobserwowano zasadowy odczyn wody oraz podwyższoną zawartość tlenu rozpuszczonego (przy pomoście kąpieliska) co wskazuje na występujący zakwit glonów, który był przyczyną pogorszenia się pozostałych parametrów. Z uwagi na charakter zlewni zbiornika można domniemywać, że przyczyną pierwotnego zanieczyszczenia wód zbiornika (a następnie wtórnego zanieczyszczenia na skutek zakwitu glonów) są spływy z terenów użytkowanych rolniczo lub ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów powyżej zbiornika.

2022-08-19T11:20:35+02:0019 sierpnia,2022|Aktualności|
Go to Top