Aktualności

NISKA ZAWARTOŚĆ TLENU ROZPUSZCZONEGO W RZEKACH I ZBIORNIKACH WODNYCH PRZYCZYNĄ ŚNIĘCIA RYB

Wraz z nadejściem lata i wzrostem temperatury, w rzekach i zbiornikach coraz częściej występuje zjawisko przyduchy (znaczne obniżenie ilości tlenu rozpuszczalnego w wodzie). Zjawisku sprzyja również niski stan wód wywołany długotrwałą suszą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu odnotowuje liczne przypadki wystąpienia śniętych ryb na terenie województwa wielkopolskiego. W ostatnich dniach podejmowano działania między innymi na Zbiorniku Kowalskim (powiat poznański), Jeziorze Rogozińskim (powiat obornicki), Kanale Obry w Kostrzynie, Jeziorze Błędno (powiat nowotomyski). Wstępne wyniki badań potwierdzają, że przyczyną śnięcia ryb jest niska zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.

2023-07-13T23:32:15+02:003 lipca,2023|Aktualności|

Śnięte ryby w Stawach Sołackich – 18.06.2023r

W dniu 18.06.2023r. o godz. 11:30 dyżurujący inspektor odebrał telefonicznie informację z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu o zgłoszeniu odebranym po godz. 11:00 dotyczącym widocznych martwych ryb w Stawach Sołackich w Parku Sołackim w Poznaniu, które zgłosił pracownik Straży Miejskiej oraz Policja. Podczas podjętych czynności w dniu 18.06.2023 r. oraz w dniu 19.06.2023 r. potwierdzono występowanie martwych ryb unoszących się w przybrzeżnych zaroślach w Stawach Sołackich – zarówno w Małym jak i w Dużym Stawie. W Dużym Stawie stwierdzono znacznie większą ilość martwych ryb niż w Małym Stawie, w dniach oględzin nie stwierdzono martwych szczurów. Woda w Małym Stawie oraz w cieku Bodganka (powyżej stawów) była mętna o szaromlecznym zabarwieniu. Przy brzegu Dużego Stawu Sołackiego przed ujściem do rzeki Bogdanki woda była mętna o zielonkawej barwie, wyczuwalny był silny gnilny rybi zapach. Podczas oględzin na terenie Parku Sołackiego nie stwierdzono żadnych wylotów, z których mogłyby dostawać się zanieczyszczenia.

Dokonano dnia 18.06.2023 r. poboru próbek wody z trzech miejsc: z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu Sołackiego i z cieku Bogdanka na odpływie ze Stawów Sołackich oraz próbkę wody z Dużego Stawu Sołackiego. Dnia następnego, tj. 19.06.2023r. dokonano ponownego poboru dwóch próbek wody: z Dużego Stawu Sołackiego – przy ujściu do cieku Bogdanka, powyżej mostku oraz z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu Sołackiego, powyżej mostku.

Obecnie trwają analizy pobranych próbek przez CLB Oddział w Poznaniu GIOŚ. Wstępne wyniki analiz wskazują na niską zawartość tlenu w wodzie.

Aktualizacja:

Na podstawie otrzymanych wyników badań  próbek wody pobranych w dniu 18.06.2023r. i  w dniu 19.06.2023r. stwierdzono, że większość wskaźników wskazuje, że woda w Stawach Sołackich i rzece Bogdance charakteryzuje się I lub II klasą jakości wód. Niewielkie przekroczenia w stosunku do wartości wskaźników granicznych zawartych w załączniku nr 7 tabela nr 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475) stwierdzono jedynie dla wskaźników takich jak przewodność elektrolityczna właściwa, azot amonowy, ogólny węgiel organiczny, BZT5 w pojedynczych próbkach. Natomiast niedobór w stosunku do norm ww. rozporządzenia stwierdzono dla zawartości tlenu rozpuszczonego, tj. na poziomie 3,0 mg/l O2 w próbie pobranej z Dużego Stawu Sołackiego, gdzie doszło do śnięcia ryb oraz 6,5 mg/l O2 w próbie pobranej z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu podczas, gdy norma dla II klasy jakości wód wynosi ≥ 7,6 mg/l O2, co prawdopodobnie było bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb.

2023-07-25T07:24:57+02:0026 czerwca,2023|Aktualności|

Interwencja na jeziorze Kierskim w dniu 20.05.2023r

Dnia 20.05.2023r. wpłynęło zgłoszenie o widocznej czerwonej plamie na Jeziorze Kierskim i śniętych rybach. Dyżurujący inspektor WIOŚ w Poznaniu podczas czynności nie stwierdził śniętych ryb, jak również plamy w kolorze czerwonym na jeziorze. Z rozmowy z lokalnym rybakiem wynika, że widział on w tym dniu jedynie dwie śnięte ryby, które prawdopodobnie padły po tarle lub z powodu innych czynników naturalnych, a pojawiający się kolor czerwony wody może być wynikiem zakwitu glonów. Pracownik CLB GIOŚ dokonał poboru próby wody z Jeziora Kierskiego w m. Chyby przy molo.

Jezioro Kierskie należy do typu jezior stratyfikowanych o podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera (kod typu: WSd_a). Na podstawie Sprawozdania z badań stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego wynoszącą 18,5 mg/l, co potwierdza zakwit glonów.

Analiza mikroskopowa pobranej próbki wody wykazała masową obecność kryptofitów z klasy Cryptophyceae z rodzaju Plagioselmis. Są to jednokomórkowe monady poruszające się za pomocą wici, a ich intensywny ruch był wyraźnie widoczny w próbce przyżyciowej. Takson jest dominantem w badanej próbce, a jego masowa ilość spowodowała zmętnienie wody.

Z uwagi na fakt, że kryptofity często preferują wody chłodniejsze, ich występowanie najsilniej zaznaczone jest wiosną, jesienią i zimą. Można przypuszczać, że w związku z niskimi temperaturami powietrza w okresie wiosennym w połączeniu z odpowiednimi stężeniami substancji biogennych nastąpił masowy rozwój Plagioselmis sp.

Drugim pod względem liczebności taksonem były sinice nitkowate Limnothrix redekei, jednak nie były to ilości mogące powodować zakwit.

W próbce stwierdzono również drobne zielenice (Chlorophyta) z klas Prasinophyceae oraz Chlorophyceae reprezentowanych m.in. przez rodzaje Desmodesmus, Oocystis, Phacotus. Oznaczono również haptofity (Haptophyceae) z rodzaju Chrysochromulina, pojedyncze okrzemki (Bacillariophyceae) z rodzaju Nitzschia oraz okrzemki centryczne i kryptofity (Cryptophyceae) z rodzaju Cryptomonas.

W próbce można było zaobserwować organizmy zwierzęce takie jak wrotki Rotatoria sp. i Keratella quadrata oraz ameby skorupkowe z rodzaju Euglypha.

Powyższe badania wskazują na przyczynę naturalną, nie stwierdzono zanieczyszczenia wód jeziora ściekami.

2023-07-13T23:34:02+02:0020 czerwca,2023|Aktualności|

Wyciek oleju napędowego z lokomotywy w m. Rybno Wielkie, Gmina Kiszkowo.

W dniu 07.06.2023 r. WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie otrzymał zgłoszenie o wycieku oleju napędowego z lokomotywy na przejeździe kolejowym w m. Rybno Wielkie, Gmina Kiszkowo – wypadek z udziałem samochodu ciężarowego. Na miejsce zadysponowano inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska w celu dokonania oceny zagrożenia dla środowiska. Nie stwierdzono przedostania się paliwa do cieków wodnych. Potwierdzono wyciek oleju napędowego z lokomotywy. Nie doszło do rozszczelnienia cystern kolejowych.

2023-07-13T23:45:11+02:007 czerwca,2023|Aktualności|

Szkolimy się

W dniu 6 czerwca br. w siedzibie WIOŚ w Poznaniu odbyło się szkolenie przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Prokuratur Rejonowych oraz inspektorów i radców prawnych WIOŚ w Poznaniu. Szkolenie realizowane pod nazwą „Studium przypadków w zakresie przestępstw przeciwko środowisku na terenie wielkopolskiego. Sposób realizacji czynności przez Inspektorów WIOŚ w ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023” finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2023-07-13T23:45:11+02:007 czerwca,2023|Aktualności|

Spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

W piątek, 2 czerwca br. w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Celem spotkania była wymiana doświadczeń  pomiędzy organami. Podczas spotkania Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego zawarł porozumienie o wzajemnej współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Spotkanie przedstawicieli WIOŚ oraz Okręgowego Urzędu Górniczego
2023-07-13T23:45:11+02:005 czerwca,2023|Aktualności|

Ujawnienie magazynu odpadów niebezpiecznych w powiecie kolskim.

Inspektorzy Wydziału Zwalczanie Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w dniu 21.05.2023 r. w czynnościach związanych z ujawnieniem na terenie jednej z nieruchomości w miejscowości Ruszków Pierwszy w powiecie kolskim, magazynu odpadów niebezpiecznych. Na terenie nieruchomości znajduje się ponad 70 palet z pojemnikami zawierającymi ciekłe substancje. Doszło do rozszczelnienia 3 pojemników, które zostały doraźnie zabezpieczone przez Straż Pożarną.

W czynnościach uczyli Strażacy PSP w Kole oraz Specjalistyczna Jednostka Chemiczna z Krzesin, Druhowie OSP, Policja oraz Prokuratura. Trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Doszło do porzucenia odpadów przez nieustalonego sprawcę we wcześniej wynajętym magazynie. WIOŚ w Poznaniu zwraca uwagę, że w przypadku wynajęcia hali magazynowej należy bezwzględnie, szczegółowo zweryfikować kontrahenta.

2023-07-13T23:46:17+02:0022 maja,2023|Aktualności|

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla samorządów, które mają problem z usuwaniem porzuconych odpadów

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że utworzony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Program priorytetowy „Usuwanie porzuconych odpadów” wspiera finansowo samorządy poprzez przyznanie pieniędzy na usuwanie porzuconych odpadów.

Z dofinansowania można skorzystać tylko w sytuacji gdy sprawca porzucenia odpadów:

  • Nie może zostać zidentyfikowany,
  • Nie można wobec niego wszcząć postępowania egzekucyjnego lub taka egzekucja okazała się bezskuteczna.

O dofinansowanie z NFOŚiGW może ubiegać się m. in. wójt, burmistrz, prezydent miasta w sytuacjach, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (konieczności niezwłocznego usuwania odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska).

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się: zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi), remediację powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w ramach projektu odpadami (w tym koszty badań zanieczyszczania gleby i ziemi, opracowania projektu planu remediacji i jego wykonania).

Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem w zakresie realizowanym przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego i kosztów nabycia nieruchomości, na której odkryto odpady, nabytych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów organu ochrony środowiska z tytułu odszkodowań przysługujących władającemu powierzchnią ziemi.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz sposobu składania wniosków o naborze 2023 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20212.

2023-07-13T23:46:18+02:0012 maja,2023|Aktualności|

Dalsze czynności dot. pożaru odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie

W dniu 24.04.2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej oceniali skutki pożaru, do którego doszło w dniu 22.04.2023 r. na terenie nielegalnego magazynowania odpadów w Koninie przy ul. Marantowskiej. Próbobiorcy CLB GIOŚ zabezpieczyli próbki gleby w miejscach spływu odcieków z akcji gaśniczej oraz pobrano wodę z pobliskiego cieku do badań laboratoryjnych. Na miejscu w dalszym ciągu czynności prowadzi Straż Pożarna.

2023-07-13T23:46:18+02:0026 kwietnia,2023|Aktualności|
Przejdź do góry