Aktualności

Informacja w sprawie działań podejmowanych na Jeziorze Niepruszewskim oraz stawie w miejscowości Wąsowo

Jezioro Niepruszewskie

21 sierpnia br. około godz. 03.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie masowego wypływania śniętych ryb na Jeziorze Niepruszewskim w m. Więckowice. Pracownicy WIOŚ przeprowadzili badania terenowe, które wykazały beztlenowe warunki w zbiorniku.

______________________________________________________

Staw w miejscowości Wąsowo gmina Kuślin

21 sierpnia Państwowa Straż Pożarna poinformowała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ujawnieniu śniętych ryb w stawie w miejscowości Wąsowo. Pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody. Wstępnie stwierdzono, że powodem śnięcia ryb jest niski poziom tlenu w wodzie.

2022-08-22T13:28:41+02:0022 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacje w sprawie śniętych ryb na terenie województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 22 sierpnia br. otrzymał informacje o znalezieniu śniętych ryb w niżej wymienionych lokalizacjach:

  • Rzeka Orla w miejscowości Borek koło Dubina
  • Jezioro Średzkie
  • Staw w Kole
  • Jezioro Grójeckie w gminie Siedlec
  • Jezioro Straduńskie w miejscowości Smolarnia

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu monitorują każde zgłoszenie działając w ścisłej współpracy z Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ.

O wynikach badań prób wody pobranych z wyżej wymienionych miejsc będziemy informować na bieżąco.

2022-08-22T11:46:48+02:0022 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja w sprawie sytuacji na rzece Nielba

W dniu 18.08.2022 r. po godzinie 18, inspektorzy WIOŚ w Poznaniu otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się śniętych ryb na rzece Nielba w miejscowości Wągrowiec przy moście kolejowym. Po dotarciu na miejsce, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny odcinka rzeki Nielba.

Stwierdzono 10 sztuk śniętych ryb, niski poziom wody oraz brak przepływu w rzece w miejscu prowadzenia czynności. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracownia w Pile, wykonał pomiar terenowy tlenu rozpuszczonego oraz temperatury (Tlen rozpuszczony – 0,12 mg/l, oraz temp. – 22,1). Nie stwierdzono konieczności poboru prób z rzeki.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że do rzeki Nielba przepompowywana jest za pomocą węży strażackich  ciecz o mętnym zabarwieniu, znajdująca się na terenie budowy filaru mostu zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece – co potwierdzili obecni na miejscu funkcjonariusze KPP Wągrowiec. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile skieruje wystąpienie do Wód Polskich celem załatwienia sprawy oraz poinformuje PZW w Wągrowcu o konieczności usunięcia śniętych ryb z rzeki Nielba.

2022-08-19T14:33:13+02:0019 sierpnia,2022|Aktualności|

Wstępne wyniki badań prób wody pobranych z Jeziora Średzkiego

15 sierpnia br. Inspektorzy WIOŚ Poznań przeprowadzili wizję lokalną Jeziora Średzkiego, która wykazała, że członkowie Społecznej Straży Rybackiej wyłowili śnięte ryby. W zbiorniku, przy linii brzegowej od strony kąpieliska, stwierdzono obecność pojedynczych martwych ryb o niewielkich rozmiarach. Oględziny stanu zbiornika przeprowadzone z pomostu wykazały, że w toni znajdują się żywe, pływające ryby, a na powierzchni wody stwierdzono obecność ptaków wodnych.

Przeprowadzone czynności nie dały możliwości określenia przyczyny śnięcia ryb.

W trakcie powyższych czynności pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Pracownia w Kaliszu pobrali trzy próbki wody (na terenie kąpieliska, na odpływie wody ze zbiornika do rzeki Moskawy oraz w północnej części Zbiornika).

Wstępna analiza próbek wykazała, że jakość wody była najlepsza na północy zbiornika (odcinek początkowy) i pogorszyła się na w południowej jego części i przy tamie.

Zaobserwowano zasadowy odczyn wody oraz podwyższoną zawartość tlenu rozpuszczonego (przy pomoście kąpieliska) co wskazuje na występujący zakwit glonów, który był przyczyną pogorszenia się pozostałych parametrów. Z uwagi na charakter zlewni zbiornika można domniemywać, że przyczyną pierwotnego zanieczyszczenia wód zbiornika (a następnie wtórnego zanieczyszczenia na skutek zakwitu glonów) są spływy z terenów użytkowanych rolniczo lub ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów powyżej zbiornika.

2022-08-19T11:20:35+02:0019 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja w sprawie zanieczyszczenia Północnego Kanału Obry

W dniu 17 sierpnia br. wpłynęło telefoniczne zgłoszenie z Wód Polskich, a następnie ze Straży Pożarnej dotyczące zanieczyszczenia Północnego Kanału Obry oraz o stwierdzeniu kilku śniętych ryb.

Inspektorzy wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ udali się na miejsce w celu oględzin i pobrania prób. Oględziny potwierdziły wystąpienie kilku śniętych ryb.

Przeprowadzone badanie zawartości tlenu w wodzie wykazało niemal 0 mg/l. Zabezpieczono próby wody do analiz.

2022-08-18T13:15:58+02:0018 sierpnia,2022|Aktualności|

Wyniki badań prób wody pobranych z rzeki Ner

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeanalizował wyniki badań wódy pobranej w dniach 08.08.2022 r., 10.08.2022 r. oraz 13.08.2022 r. przez Centralne Laboratoriom Badawcze w Łodzi na łódzkim odcinku rzeki Ner. Analiza nie wykazała zanieczyszczeń w postaci substancji ropopochodnych, pestycydów czy metali ciężkich. Pozostałe analizowane parametry za wyjątkiem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie były w normie. Analizy wykazały, że w dniu 08.08.2022 r. zmierzona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie wyniosła zaledwie 1,25 mg/l. Co mogło spowodować tak zwane zjawisko przyduchy. W następnych dniach poziom tlenu wzrósł.

Przeanalizowano również dostępne wyniki badań wykonanych w dniach 11.08.2022 r. i 13.08.2022 r. na wielkopolskim odcinku rzeki Ner. Są one spójne z badaniami uzyskanymi na łódzkim odcieku rzeki. Uzyskane wyniki nie odbiegają od normy.

Analiza badań wskazuje na wystąpienie naturalnego zjawiska wywołanego wysoką temperaturą i niskim stanem wód.

2022-08-18T11:29:32+02:0018 sierpnia,2022|Aktualności|

Kolejne ujawnienie miejsca nielegalnego demontażu pojazdów

Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie ujawnili kolejne miejsce nielegalnego demontażu pojazdów. Demontaż pojazdów jest dozwolony wyłącznie w przeznaczonych na ten cel stacjach. Takie miejsca muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem oraz posiadać decyzje między innymi w zakresie gospodarki odpadami.

Za nielegalny demontaż pojazdów wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 15 000 zł do 500 000 zł.

2022-08-17T09:51:21+02:0017 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją na Jeziorze Średzkim

15 sierpnia przeprowadzono oględziny Jeziora Średzkiego. Ujawnione zostały śnięte ryby w sąsiedztwie kąpieliska. Zostały one w większości uprzątnięte. Podczas oględzin na Jeziorze Średzkim stwierdzono również obecność żywych ryb.

Inspektorzy WIOŚ zabezpieczyli próby wody do badań. Zawartość tlenu w próbach mieści się w granicach normy.

2022-08-16T13:44:42+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności, Bez kategorii|

Informacje w sprawie sytuacji na rzece Czarna Woda

W piątek 12 sierpnia, inspektorzy WIOŚ otrzymali informacje z Nadzoru Wodnego o zanieczyszczeniu rzeki Czarna Woda. Tego samego dnia zostały pobrane próby wody z rzeki przed i za oczyszczalnią w Sulmierzycach. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonuje teraz badania próbek.

13 sierpnia uprawniony inspektor WIOŚ Delegatura w Kaliszu pobrał próby wody z rzeki Barycz oraz z rzeki Czarna Woda. Została przeprowadzona również wizja w terenie. Nie stwierdzono tam obecności śniętych ryb.

Obecnie nie ma żadnych niepokojących sygnałów na temat pogorszenia się stanu wody w rzece Czarna Woda.

2022-08-16T13:33:05+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|

Spotkanie w sprawie sytuacji na rzece Ner

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, we wtorek 16 sierpnia o godzinie 8:30, zwołano spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole w sprawie działań podejmowanych w związku z zanieczyszczeniem rzeki Ner, dopływem rzeki Warty.

Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w spotkaniu udział biorą Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Obecni są również przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wód Polskich oraz Państwowej Straży Rybackiej.

2022-08-16T08:54:29+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|
Go to Top