Aktualności

Zmiany w rejestrze SENT

SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to system służący monitorowaniu przewozu i obrotu m.in potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska towarów i odpadów. Umożliwia kontrolę transportów przez organy państwa np. Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego, a w przypadku odpadów mogących zagrażać środowisku także przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Brak odpowiedniego zgłoszenia w systemie może skutkować grzywną do 20 000 zł.

W nowym roku zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu SENT-a. Od 12.01.2024 r. kolejne kategorie odpadów, które są transportowane wymagają zgłoszenia w SENT. Są to m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, ich szlamy i zmywacze czy odpadowe kleje i szczeliwa, których masa brutto jest równa lub większa niż 1 Mg albo których objętość przekracza 1 000 l. Obowiązek zgłoszenia ciąży na zlecającym transport odpadów i dotyczy tras krajowych, eksportu, importu oraz tranzytu przez terytorium Polski, natomiast przewoźnik musi posiadać urządzenie, pozwalające zlokalizować pojazd w czasie rzeczywistym. Poniżej podajemy 11 kodów wskazujących na grupę, podgrupy i rodzaje odpadów, o które został rozszerzony obowiązek zgłoszeń:

■ 08 01 11 ‒ odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 13 ‒ szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 15 ‒ szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 17 ‒ odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 19 ‒ zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 21 ‒ zmywacz farb lub lakierów,

■ 08 03 12 ‒ odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 03 14 ‒ szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 04 09 ‒ odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 13 ‒ uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 15 ‒ uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

2024-01-24T08:21:03+01:0024 stycznia,2024|Aktualności|

Działania WIOŚ w Poznaniu w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

„Nielegalne Odpady” to akcja polegająca na kontroli i nadzorze przez inspektorów ochrony środowiska transportów odpadów zarówno w strumieniu krajowym, jak i transgranicznym. Aby wykrywać i eliminować przypadki przestępstw, służby środowiskowe działają w porozumieniu i we współpracy z Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego.

W dniach 15 oraz 20 grudnia 2023 r. w 3 punktach zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami KAS, prowadzili po raz kolejny kontrole pojazdów w ramach akcji „Nielegalne odpady”.

Skontrolowano łącznie 24 pojazdy, w tym 13 przewożących odpady, weryfikując legalność transportów oraz zgodność przewożonego ładunku z dołączoną do transportu dokumentacją przewozową. Tym razem inspektorzy nie stwierdzili naruszeń.

Działania przeprowadzili inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, dla których jednym z zadań jest nadzorowanie działań ograniczających tzw. szarą strefę rynku gospodarowania odpadami oraz prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania, wykrywania i eliminowania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z KAS i ITD pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Działania będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski.

2023-12-22T14:15:07+01:0022 grudnia,2023|Aktualności|

2 stycznia 2024 r. nie pracujemy

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
(M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

2023-12-20T10:17:44+01:0020 grudnia,2023|Aktualności, Ważna informacja|

Konferencja o sprawozdawczości z realizacji działań zapisanych w programach ochrony powietrza

11.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja dotycząca raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych dla stref w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem platformy sprawozdawczej programu ochrony powietrza.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który wystąpił w roli prelegenta, w swojej prezentacji wyjaśnił rolę Inspekcji Ochrony Środowiska w programach ochrony powietrza, podkreślając iż ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Poś) wprowadziła system oceny i zarządzania jakością powietrza.

Na podstawie corocznej oceny jakości powietrza wykonywanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dokonywana jest klasyfikacja stref wskazanych w załączniku do ustawy Poś. W obszarze programów ochrony powietrza i programów działań krótkoterminowych, wojewódzki inspektor ochrony środowiska sprawuje, w imieniu wojewody, nadzór w zakresie:

1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych,
2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,                    starostę oraz inne podmioty,
3) terminowego przekazania sprawozdań okresowych oraz końcowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych.

Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Sprawozdawczość z realizacji działań zapisanych w POPFot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

2023-12-14T08:34:35+01:0014 grudnia,2023|Aktualności|

Wojewódzkie uchwały antysmogowe i program ochrony powietrza


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz inspektorzy WIOŚ w Poznaniu i z poszczególnych Delegatur wzięli udział w konferencji „Kontrolowanie przepisów uchwał antysmogowych – województwo wielkopolskie” organizowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniu 21.11.2023 r.

Zagadnienia związane z poprawą jakości  powietrza są bardzo ważnym aspektem środowiskowym wymagającym szczególnej uwagi oraz działań w celu zapewnienia społeczeństwu jak najlepszej jakości powietrza. Każdy z nas do życia potrzebuje powietrza do oddychania, a w przeszłości ze spełnianiem norm jakości nie było dobrze, choć na przestrzeni ok. 30 lat jakość różnych składników wyraźnie uległa poprawie.

Obecnie najważniejszymi wyzwaniami są zmniejszenie emisji pyłów drobnych oraz benzo(a)pirenu, w czym decydujący wpływ ma sektor komunalny związany z ogrzewaniem budynków, a najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywają samorządy realizujące określone w Prawie ochrony środowiska programy naprawcze oraz inne działania ograniczające skalę niekorzystnych emisji do powietrza.

Prowadzenie szkoleń, konferencji oraz działań edukacyjnych, takich jak realizowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencja, jest kluczowe dla uzyskania docelowej dobrej jakości powietrza.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w tym między innymi kontrole palenisk indywidualnych, rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej dla województwa wielkopolskiego oraz praktyczne i techniczne aspekty kontroli.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/materialy-konferencyjne-i-pomocnicze) zostały udostępnione prezentacje z konferencji.

Natomiast 11.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja dotycząca raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych dla stref w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem platformy sprawozdawczej programu ochrony powietrza. Przedstawione zostaną również możliwe działania kontrolne realizowane przez WIOŚ w Poznaniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Logo jakość powietrza to jakość życia

2023-12-06T15:22:10+01:006 grudnia,2023|Aktualności|

Działania kontrolne inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach operacji „Demeter IX”

Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu w październiku 2023 r. przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym i międzynarodowym w ramach międzynarodowej operacji „Demeter IX”.

Celem prowadzonych działań było przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów na terenie Wielkopolski.

Skontrolowano ponad 100 transportów z czego 58 przewoziło odpady.

W trzech przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska polegające na błędnej klasyfikacji przewożonych odpadów oraz na naruszeniu procedury informacyjnej w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W związku z tym WIOŚ w Poznaniu prowadzi czynności wyjaśniające w ścisłej współpracy z Policją.

2023-11-09T15:20:21+01:009 listopada,2023|Aktualności|

Szkolimy się

W poniedziałek 6.11.2023 r. pracownicy WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obowiązków wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych – obsługa korespondencji zgodnie z przepisami – wymagania prawne i organizacyjne dla podmiotów publicznych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023. Szkolenie dotyczyło kwestii merytorycznych i technicznych związanych z obsługą korespondencji od 10.12.2023 r. czyli od dnia kiedy podmioty publiczne zostają zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Szkolenie miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i uczestniczyło w nim 30 pracowników zarówno z Poznania, jak i Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Szkolenie z e-Doręczeń

2023-11-09T14:43:23+01:009 listopada,2023|Aktualności|

Współpraca Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

3.10.2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Mirosława Olejnik zawarli porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony środowiska. W dokumencie określono, iż współdziałanie polega w szczególności na:

  • wymianie informacji, w tym wzajemnym udostępnianiu danych oraz wymianie doświadczeń,
  • organizowaniu wspólnych szkoleń z obszaru ochrony środowiska.

2023-11-06T09:48:50+01:006 listopada,2023|Aktualności|
Przejdź do góry