Sandra.Wawrzyniak

About Sandra Wawrzyniak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Sandra Wawrzyniak has created 11 blog entries.

Informacja dotycząca podkładów kolejowych

W związku z prowadzonymi przez Inspektorów z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu w dniu 03.08.2022r. czynnościami związanymi z porzucaniem i zakopywaniem podkładów kolejowych przypominamy, że podkłady kolejowe stanowią odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym powinny być przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpad o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej
o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.

W przypadku nielegalnego nagromadzenia odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania na własny koszt.

Za zbieranie odpadów drewnianych podkładów kolejowych grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z akcji inspektorów oraz poglądowe zdjęcie podkładów kolejowych.

2022-08-05T12:25:22+02:005 sierpnia,2022|Aktualności|

Usuwanie porzuconych odpadów z kompleksu leśnego Mikołajówek

W dniu 21 lipca br. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu uczestniczyli w czynnościach nadzorujących wywóz ciekłych odpadów niebezpiecznych porzuconych w dniu 15 czerwca br. przez dotąd nieustalonego sprawcę na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Mikołajówek, gmina Koło.

Wywieziono w sumie 3 paleto-pojemniki typu „mauser”, które zawierały odpady niebezpieczne oraz zanieczyszczoną wyciekami ziemię.

WIOŚ przypomina, że w przypadku porzuconych odpadów do ich usunięcia zobowiązany jest posiadacz odpadów lub w przypadku braku możliwości jego ustalenia właściciel terenu, na którym zostały one składowane lub magazynowane. W tym przypadku były to Lasy Państwowe.

Prokuratura Rejonowa w Kole prowadzi śledztwo w  sprawie porzucenia odpadów niebezpiecznych
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, co mogło zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

2022-07-21T14:23:05+02:0021 lipca,2022|Aktualności|

Pożar w zakładzie przetwarzania odpadów w Rawiczu

We wtorek (19 lipca br.) około godz. 00:20 w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej doszło do pożaru w zakładzie przetwarzania odpadów zajmującym się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. Pożarem została objęta powierzchnia 3500 – 4000 m2, na miejscu działa 39 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Rawicza, Leszna, Krotoszyna, Poznania i Gostynia (ponad 100 strażaków). W pożarze nikt nie został poszkodowany.

Po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu, na miejsce udał się Kierownik Delegatury WIOŚ w Lesznie.

W zakładzie przetwarzania odpadów w Rawiczu trwa kontrola interwencyjna prowadzona przez inspektorów WIOŚ Delegatury w Lesznie. W ramach prowadzonych działań ustalono, że odpady magazynowane są niezgodnie z wydanymi przez Starostę Rawickiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzjami oraz niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W trakcie kontroli o ustaleniach została powiadomiona Państwowa Straż Pożarna oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

2022-07-21T13:22:05+02:0019 lipca,2022|Aktualności|

Briefing prasowy w związku z utworzeniem nowego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

2022-07-11T22:28:26+02:008 lipca,2022|Aktualności|

Ujawnione nielegalne deponowanie odpadów na terenie wyrobiska w gminie Zbąszyń

W związku ze zgłoszeniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu nielegalnego deponowania odpadów w wyrobisku po wydobywaniu kruszywa naturalnego na terenie gminy Zbąszyń (powiat nowotomyski), podczas działań rozpoznawczych potwierdzono w terenie zasadność zgłoszenia. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął czynności kontrolne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, które w dalszym ciągu trwają. Sprawę pod kątem przestępstwa przeciwko środowisku prowadzi również Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

2022-07-07T12:02:38+02:007 lipca,2022|Aktualności|

Wyniki badań próbek pobranych z rzeki Warty 3 czerwca br.

W dniu 3 czerwca br. do tut. Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły informacje o widocznym zanieczyszczeniu rzeki Warty. Jeszcze tego samego dnia, uprawniony inspektor WIOŚ w Poznaniu przeprowadził oględziny rzeki Warty w rejonie ul. Nadbrzeże i ul. Panny Marii w Poznaniu oraz na wysokości przejazdu kolejowego w dzielnicy Śródka, a także w rejonie ul. Poznańskiej w Czapurach, gm. Mosina.

Tut. Inspektorat zlecił w dniu 3 czerwca br. Centralnemu Laboratorium Badawczemu, pobór prób wody z rzeki Warty do oceny fizykochemicznej i mikroskopowej pobranych prób. Ze wstępnych badań wynikało, że widoczny osad nie jest zanieczyszczeniem chemicznym. Stwierdzono wówczas wykwit okrzemek.

Pełne wyniki zbadanych wskaźników takich jak przewodność elektrolityczna, fosfor ogólny i azot ogólny wskazują na I klasę jakości wód powierzchniowych. Podwyższone wartości zawiesiny ogólnej wynikały z masowej obecności i zakwitu w wodzie okrzemek centrycznych, co wynika z oceny mikroskopowej pobranej próbki wody z rzeki. Wyniki badań wskazują również na obecność okrzemek pierzastych, zielenic chlorokokalnych, kryptofitów, złotowiciowców, euglenin i sinic nitkowatych.

Uzyskane wyniki pobranych prób wody nie potwierdziły zanieczyszczenia wody w rzece Warcie, a ewentualny opis zgłoszenia, wskazuje na zakwit okrzemek centrycznych, które od czasu do czasu przechodzą eksplozje populacyjne i są przyczyną swobodnego, powierzchniowego unoszenia się w skupiskach, wizualnie przypominających brązową pianę.

Poniżej zdjęcia z dnia poboru próbek:

 

2022-07-06T13:38:05+02:006 lipca,2022|Aktualności|

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw w sprawie Jeziora Kierskiego

W nawiązaniu do naszego poprzedniego komunikatu z dnia 29 czerwca br. na temat zakończenia kontroli w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach pierwszych działań pokontrolnych w tej sprawie, pismem z dnia 30 czerwca br. zawiadomił Prokuraturę Rejonową Poznań-Grunwald w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko środowisku:

 • z art. 182 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138), poprzez zanieczyszczenie wody w Kanale Przybrodzkim, rowie SK-63 i Samicy Kierskiej (Pamiątkowkiej) na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica, w takiej ilości i postaci, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody w Jeziorze Kierskim, w związku z przynajmniej okresowym odprowadzaniem nieodpowiednio oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym;
 • z art. 186 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, poprzez nieutrzymywanie w należytym stanie eksploatacji urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem, w wyniku zaniechania podejmowania działań minimalizujących ryzyko powstawania zakłóceń technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym.

Powyższe podyktowane było ustaleniami ostatniej kontroli, obejmującej oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym, podczas której stwierdzono, że:

 • odprowadzane ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym przynajmniej okresowo nie były oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami, co stanowiło główne zagrożenie dla jakości wody w Kanale Przybrodzkim, rowie SK-63 i Samicy Kierskiej, jak i również w samym Jeziorze Kierskim, tzn. nie stwierdzono istotnego obniżenia jakości wody w Jeziorze Kierskim, niemniej jednak potwierdzono zaistnienie zagrożenia, że do takiego istotnego obniżenia jakości wody mogło dojść, gdyż aktualnie nie jest możliwe określenie jaki długotrwały wpływ na jakość wody w Jeziorze Kierskim będzie miał dopływ znacznej ilości substancji biogennych (związki azotu i fosforu) wraz ze ściekami pochodzącymi z kontrolowanej oczyszczalni;
 • eksploatator oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym nie podjął z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich możliwych do realizacji działań, które pozwoliłyby zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem w wyniku występowania okresowych zaburzeń technologicznych pracy oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, np. poprzez kontrolę dostawców wprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, których incydentalnie zła jakość na dopływie do oczyszczalni doprowadzała okresowo do istotnego pogorszenia jakości odprowadzanych ścieków.

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazał do prokuratury całość zgromadzonego przez siebie materiału dowodowego w sprawie. Dalsze działania pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej osób winnych popełnienia wskazanych czynów zabronionych zależą od decyzji organów ścigania.

Zdjęcie ilustracyjne – fot. Ekaterina Bolovtsova

2022-07-04T09:20:04+02:004 lipca,2022|Aktualności|

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich przychylił się do wniosku WIOŚ i uchylił częściowo pozwolenie wodnoprawne.

W komunikacie z dnia 6 kwietnia br. informowaliśmy, że na skutek zakończonych działań kontrolnych obejmujących oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informację o ustaleniach kontroli, wraz z wnioskiem o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce odpowiedzialnej za funkcjonowanie oczyszczalni ścieków na odprowadzanie ścieków
w Tarnowie Podgórnym.

Decyzją z dnia 14 czerwca br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uwzględnił racje przedstawione przez WIOŚ oraz postanowił ograniczyć bez odszkodowania pozwolenie wodnoprawne udzielone w zakresie warunków wprowadzania ścieków komunalnych do wód dla eksploratora oczyszczalni ścieków
w Tarnowie Podgórnym.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu argumentuje swoją decyzję brakiem możliwości określenia procentu redukcji zanieczyszczeń przez zarządcę oczyszczalni ścieków. Jak zauważył, na terenie oczyszczalni ścieków nie ma obecnie urządzenia służącego do pomiaru przepływu ścieków surowych.

2022-06-30T00:32:38+02:0029 czerwca,2022|Aktualności|

Zakończona kontrola w sprawie Jeziora Kierskiego

W uzupełnieniu naszego komunikatu z dnia 6 kwietnia br. w sprawie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego (https://poznan.wios.gov.pl/2022/04/06/zanieczyszczenie-jeziora-kierskiego) poniżej przedstawiamy informację o ustaleniach Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podjętych w wyniku wpływających zgłoszeń interwencyjnych.

Pierwsze oględziny i pobór próbek – marzec 2022

Podczas oględzin przeprowadzonych dnia 3 marca br. ustalono, że ścieki z oczyszczalni ścieków
w Tarnowie Podgórnym odprowadzane wylotem do Kanału Przybrodzkiego w miejscowości Góra (gmina Tarnowo Podgórne) powodują negatywne zmiany w początkowym biegu Kanału Przybrodzkiego w postaci zmętnienia i szaro-brązowego zabarwienia wody, a także gromadzenia się przy brzegu cieku szaro-brązowo-czarnego osadu (fotografia 1).

Zdjęcie Kanału Przybrodzkiego

Fotografia 1. Kanał Przybrodzki przy wylocie ścieków z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym w miejscowości Góra, 3 marca br.

W dopływie do Samicy Kierskiej (zwanej popularnie Pamiątkowską), tj. rowie SK-63, było widać intensywny przepływ wizualnie mętnej wody o zabarwieniu brązowo-szarym, która na kaskadzie tworzyła kłęby kremowo-szarej piany (fotografia 2).

Zdjęcie rowu SK-63

Fotografia 2. Rów SK-63 przy przepuście drogi wojewódzkiej nr 184, między Napachaniem a Mrowinem, 3 marca br.

Woda w Samicy Kierskiej przy przepuście była wizualnie lekko mętna, szara. Stan wody był wysoki, koryto miało wygląd naturalny, przy brzegu widoczna była gdzieniegdzie cienka pokrywa lodu. Na powierzchni roślin zanurzonych w wodzie nie było widać osadów charakterystycznych dla ścieków. Powierzchnia wody w Jeziorze Kierskim przy brzegu dzikiej plaży (w pobliżu ujścia Samicy Kierskiej do jeziora) oraz przy molo na kąpielisku publicznym Krzyżowniki była pokryta cienką warstwą lodu. W czasie poboru próbek, woda była wizualnie przejrzysta.

Wyniki badań próbek pobranych w marcu

Według wyników badań próbek wody i ścieków pobranych dnia 3 marca br., jakość ścieków odprowadzanych z wylotu z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym przekraczała najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w obowiązujących przepisach,
w zakresie niektórych zbadanych parametrów, tj. biochemiczne zapotrzebowanie na tlen w okresie 5 dób i azot ogólny. Przekroczenia stwierdzono również w zakresie niektórych wskaźników charakterystycznych dla ścieków przemysłowych, wchodzących w skład ścieków komunalnych dopływających na oczyszczalnię, tj. ogólny węgiel organiczny i azot amonowy.

Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych dnia 3 marca br. z Samicy Kierskiej porównano do odpowiednich wartości granicznych dla klas jakości wód powierzchniowych. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość wody w Samicy Kierskiej, zarówno powyżej, jak i poniżej ujścia dopływu (rowu SK-63), była poniżej stanu dobrego, tzn. mieściła się poniżej klasy 2 jakości wód (poniżej klasy 2 nie określa się wartości dla większości badanych wskaźników), przy czym poniżej dopływu rowu SK-63 jakość wody w tym cieku uległa wyraźnemu pogorszeniu, zwłaszcza w odniesieniu do substancji biogennych, tj. nastąpił wzrost stężenia różnych form azotu i fosforu ogólnego. Rów SK-63 doprowadzał do Samicy Kierskiej znaczny ładunek związków azotu w formie amonowej (jest to charakterystyczne dla nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych ścieków komunalnych), a w mniejszym zakresie również związków fosforu.

Uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych dnia 3 marca br. z Jeziora Kierskiego porównano do odpowiednich wartości granicznych dla klas jakości wód powierzchniowych. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość wody w Jeziorze Kierskim w obu zbadanych miejscach była podobna. Pod kątem takich wskaźników jak fosfor ogólny, azot ogólny czy przewodność elektryczna właściwa, jakość wody była poniżej stanu dobrego, tzn. poniżej klasy 2 (poniżej klasy 2 nie określa się wartości dla większości badanych wskaźników).

Drugie oględziny i pobór próbek – marzec 2022

25 marca br. przeprowadzono oględziny Jeziora Kierskiego przy jego południowym brzegu, na terenie poznańskiego Oddziału Żeglarskiego PTTK Wagabunda. Woda przy brzegu jeziora była koloru czerwono-brunatnego (fotografia 3). W wodzie unosiły się krótkie nitki w tym samym kolorze. Przejrzystość wody była niewielka. Pomiędzy brzegiem jeziora i pomostem widoczna była unosząca się na powierzchni zawiesina z widocznymi fragmentami traw i pianą w kolorze białym. W tym dniu również pobrano do badań próbkę wody przy brzegu na terenie klubu żeglarskiego PTTK Wagabunda.

Zdjęcie Jeziora Kierskiego

Fotografia 3. Jezioro Kierskie przy południowym brzegu, na terenie poznańskiego Oddziału Żeglarskiego PTTK Wagabunda przy ul. Międzyzdrojskiej w Poznaniu, 25 marca br.

Według wyników badań próbki wody pobranej dnia 25 marca br., jakość wody w Jeziorze Kierskim była gorsza, aniżeli wskazywały wyniki badań próbek wody pobranych dnia 3 marca br. w zakresie wskaźników fosfor ogólny i azot ogólny, co mogło jednak wynikać z masowej obecności w próbce pobranej dnia 25 marca br. sinic z rodzaju Planktothrix. Intensywny rozwój tych sinic wskazuje na zaburzenie równowagi ekologicznej, spowodowanej przez wzrost stężenia substancji biogennych (związki azotu i fosforu) w wodzie. Skupiska tych organizmów mogą być transportowane daleko od miejsca ich pierwotnego zakwitu, spychane do brzegu zbiornika wodnego przez wiatr i fale.

Kontrola w oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

W dniach od 12 kwietnia do 27 maja br. przeprowadzono kontrolę obejmującą oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym. Podczas tej kontroli sformułowano następujące wnioski:

 1. odprowadzane ścieki komunalne z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym przynajmniej okresowo nie były oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami, co stanowiło główne zagrożenie dla jakości wody w Kanale Przybrodzkim, rowie SK-63 i Samicy Kierskiej, jak i również w samym Jeziorze Kierskim
 2. odtworzenie wododziału na rowie SK-63, którym zanieczyszczona ściekami woda z Kanału Przybrodzkiego odpływała do Samicy Kierskiej i dalej do Jeziora Kierskiego, nie należy do obowiązków eksploatatora oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym i było jedynie wtórną przyczyną zgłaszanego pogorszenia jakości wody w tym jeziorze;
 3. oprócz zanieczyszczeń dopływających do Jeziora Kierskiego z oczyszczalni ścieków
  w Tarnowie Podgórnym, do jeziora dopływają również zanieczyszczenia z innych źródeł – tu zidentyfikowano zanieczyszczenia obszarowe rolnictwa – jednak to zanieczyszczenia wypływające z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, stanowią przeważającą składową pogarszającego się stanu Jeziora Kierskiego;
 4. na podstawie uzyskanych wyników badań wody pobranej z Jeziora Kierskiego wywnioskowano, że żadne wartości wskaźników zanieczyszczeń zbadane w próbkach pobranych dnia 20 kwietnia br. nie są wyższe niż wartości wskaźników zanieczyszczeń zbadane w ramach państwowego monitoringu środowiska w podobnym okresie w latach poprzednich, tj. w marcu 2017 roku
  i w marcu 2020 roku, jednak aktualnie nie jest możliwe określenie jaki długotrwały wpływ na jakość wody w Jeziorze Kierskim będzie miał dopływ znacznej ilości biogenów wraz ze ściekami pochodzącymi z kontrolowanej oczyszczalni, jednak intensywny zakwit wczesną wiosną br. zimnolubnych sinic, wskazuje na zachwianie równowagi ekologicznej tego
  zbiornika wodnego;
 5. eksploatator oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym nie podjął z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich możliwych do realizacji działań, które pozwoliłyby zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem w wyniku występowania okresowych zaburzeń technologicznych pracy oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym, np. poprzez kontrolę dostawców wprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, których incydentalnie zła jakość na dopływie do oczyszczalni doprowadzała okresowo do istotnego pogorszenia jakości odprowadzanych ścieków.

Działania podejmowane przez WWIOŚ

Wobec ustaleń kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podejmie stosowne działania pokontrolne, adekwatne do rangi naruszeń. O wszystkich decyzjach podjętych przez WWIOŚ w temacie zanieczyszczenia Jeziora Kierskiego będziemy informować w osobnych komunikatach, za pośrednictwem strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2022-06-30T11:25:37+02:0029 czerwca,2022|Aktualności|

Zaświadczenie o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska

W odpowiedzi na wzmożone zainteresowanie pozyskaniem zaświadczeń o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikowano szczegółową instrukcję poprawnego składania wniosku o wydanie dokumentu.

Informacje o tym jak pozyskać zaświadczenie można znaleźć w zakładce „Załatwianie spraw” oraz pod linkiem <https://bip.poznan.wios.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-administracyjnych-kar-pienieznych-za-przekroczenia-lub-naruszenia-warunkow-korzystania-ze-srodowiska/>

Wskazanie zakładki Załatwianie spraw

Wskazanie zakładki Zaświadczenie o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska

 Wskazanie strony Zaświadczenie o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska - BIP

2022-06-24T23:56:55+02:0024 czerwca,2022|Aktualności|
Go to Top