Sandra.Wawrzyniak

About Sandra Wawrzyniak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Sandra Wawrzyniak has created 46 blog entries.

Ujawnienie magazynu odpadów niebezpiecznych w powiecie kolskim.

Inspektorzy Wydziału Zwalczanie Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w dniu 21.05.2023 r. w czynnościach związanych z ujawnieniem na terenie jednej z nieruchomości w miejscowości Ruszków Pierwszy w powiecie kolskim, magazynu odpadów niebezpiecznych. Na terenie nieruchomości znajduje się ponad 70 palet z pojemnikami zawierającymi ciekłe substancje. Doszło do rozszczelnienia 3 pojemników, które zostały doraźnie zabezpieczone przez Straż Pożarną.

W czynnościach uczyli Strażacy PSP w Kole oraz Specjalistyczna Jednostka Chemiczna z Krzesin, Druhowie OSP, Policja oraz Prokuratura. Trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Doszło do porzucenia odpadów przez nieustalonego sprawcę we wcześniej wynajętym magazynie. WIOŚ w Poznaniu zwraca uwagę, że w przypadku wynajęcia hali magazynowej należy bezwzględnie, szczegółowo zweryfikować kontrahenta.

2023-05-22T09:38:48+02:0022 maja,2023|Aktualności|

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla samorządów, które mają problem z usuwaniem porzuconych odpadów

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że utworzony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Program priorytetowy „Usuwanie porzuconych odpadów” wspiera finansowo samorządy poprzez przyznanie pieniędzy na usuwanie porzuconych odpadów.

Z dofinansowania można skorzystać tylko w sytuacji gdy sprawca porzucenia odpadów:

 • Nie może zostać zidentyfikowany,
 • Nie można wobec niego wszcząć postępowania egzekucyjnego lub taka egzekucja okazała się bezskuteczna.

O dofinansowanie z NFOŚiGW może ubiegać się m. in. wójt, burmistrz, prezydent miasta w sytuacjach, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (konieczności niezwłocznego usuwania odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska).

Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się: zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów (w tym zanieczyszczonej gleby i ziemi), remediację powierzchni ziemi w zakresie zanieczyszczeń spowodowanych usuwanymi w ramach projektu odpadami (w tym koszty badań zanieczyszczania gleby i ziemi, opracowania projektu planu remediacji i jego wykonania).

Nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem w zakresie realizowanym przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego i kosztów nabycia nieruchomości, na której odkryto odpady, nabytych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów organu ochrony środowiska z tytułu odszkodowań przysługujących władającemu powierzchnią ziemi.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz sposobu składania wniosków o naborze 2023 znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20212.

2023-05-12T13:47:03+02:0012 maja,2023|Aktualności|

Dalsze czynności dot. pożaru odpadów przy ul. Marantowskiej w Koninie

W dniu 24.04.2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej oceniali skutki pożaru, do którego doszło w dniu 22.04.2023 r. na terenie nielegalnego magazynowania odpadów w Koninie przy ul. Marantowskiej. Próbobiorcy CLB GIOŚ zabezpieczyli próbki gleby w miejscach spływu odcieków z akcji gaśniczej oraz pobrano wodę z pobliskiego cieku do badań laboratoryjnych. Na miejscu w dalszym ciągu czynności prowadzi Straż Pożarna.

2023-04-26T08:58:51+02:0026 kwietnia,2023|Aktualności|

Pożar odpadów na ul. Marantowskiej w Koninie

W dniu 22.04.2023 r około godz. 5.30 w Koninie na ul. Marantowskiej doszło do pożaru odpadów komunalnych m.in. tworzyw sztucznych, odpadów z grupy 19 12 12 oraz opon. Kilkanaście zastępów straży pożarnej bierze czynny udział w gaszeniu odpadów. Odpady znajdują się w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Na miejscu są także inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości środowiskowej WIOŚ w Poznaniu.

2023-04-22T21:16:04+02:0022 kwietnia,2023|Aktualności|

Wspólne działania PGW WP oraz WIOŚ w Poznaniu

W dniu 30.03.2023 r. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu wspierali w czynnościach kontrolnych pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Czynności miały na celu zidentyfikowanie nielegalnych wylotów odprowadzających ścieki do Zalewu Średzkiego. W czynnościach wykorzystano zadymiarkę oraz bezzałogowy statek powietrzy.

2023-03-31T12:33:10+02:0031 marca,2023|Aktualności|

Kolejne ujawnienia nielegalnych transportów odpadów w województwie wielkopolskim.

W dniu 29.03.2023 r. w ramach kontynuacji akcji „Nielegalne Odpady” Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ujawnili w Koninie dwa nielegalne transporty odpadów. Rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem deklarowanym na karcie przekazania odpadów.

Jeden z pojazdów przewożący zmieszane odpady różnego pochodzenia został zatrzymany i skierowany na wyznaczony parking w związku ze stwierdzeniem naruszenia szczegółowych wymagań w zakresie transportu odpadów.

Drugi z pojazdów przewożący zmieszane odpady komunalne został odeskortowany przez Inspektorów WIOŚ do zagospodarowania w spalarni odpadów.

2023-03-31T12:23:36+02:0031 marca,2023|Aktualności|

Kolejne działania inspektorów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

W dniu 27.02.2023 r. w ramach kontynuacji akcji „Nielegalne odpady” inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili kontrole pojazdów transportujących odpady.

W dwóch na trzy skontrolowane transporty stwierdzono nieprawidłowości.

Jeden z pojazdów został zatrzymany i skierowany na wyznaczony parking w związku ze stwierdzeniem naruszenia szczegółowych wymagań w zakresie transportu odpadów – rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem deklarowanym na karcie przekazania odpadów oraz transport realizowany był przez inny podmiot niż wskazany w dokumencie.

Na dwóch kierowców nałożono mandat karny za nieposiadanie w trakcie transportu potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów.

2023-03-03T13:08:10+01:003 marca,2023|Aktualności|

Komunikat dot. działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego Bednary

W związku z zainteresowaniem społeczeństwa oraz mediów Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje informacje dot. działań podjętych na terenie wyrobiska Bednary.

Upoważnieni inspektorzy WIOŚ w Poznaniu przeprowadzili dotychczas 4 kontrole na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego Bednary w gminie Pobiedziska – dwie kontrole w 2017 r., jedną kontrolę w 2020 r. i ostatnią w 2022 r.

Podczas przeprowadzonych kontroli dokonano poboru próbek odpadów dowiezionych na teren zakładu w czasie obecności inspektorów, odpadów świeżo rozplantowanych, odpadów z obszaru, na którym prowadzono przetwarzanie odpadów, odpadów z  wałów utworzonych wokół zbiorników wodnych, a także próbek wody z obszarów zbiorników bezpośrednio przylegających do miejsc przetwarzania odpadów i wałów utworzonych wokół zbiorników wodnych. Próby zostały pobrane i przebadane przez pracowników akredytowanego laboratorium (wcześniej WIOŚ w Poznaniu, a od 1 stycznia 2019 r. Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Poznaniu). Otrzymane wyniki badań pobranych próbek nie wykazały przekroczeń w stosunku do wartości wskaźników określonych w rozporządzeniach, do których odniesiono się w celach poglądowych/porównawczych.

Zarówno podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 r., jak i tej przeprowadzonej w 2020 r., stwierdzono, że na terenie wyrobiska przetwarzano odpady mas ziemnych zmieszanych z popiołami, których nie obejmowała decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielająca prowadzącemu działalność gospodarczą jaką jest kopalnia kruszywa, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego BEDNARY – w ramach rekultywacji.
W związku z ww. naruszeniem, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w drodze decyzji wymierzył podmiotowi administracyjną karę pieniężną za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Przedmiotowa decyzja została utrzymana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17.06.2022 r. Prowadzący działalność gospodarczą, wniósł do WSA w Warszawie skargę na ww. decyzję GIOŚ. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 18 listopada 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję GIOŚ w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto Główny Inspektor Ochrony Środowiska  nie uznał za zasadną skargi, która została wniesiona na działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, przez osobę wnoszącą interwencję.

Podczas kontroli przeprowadzonej w 2022 r. dokonano również analizy ewidencji odpadów dotyczącej wywozu z terenu działki, odpadów mas ziemnych zmieszanych z betonowymi płytkami tzw. trylinką. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Pełnomocnik Spółki odmówił podpisania Protokołu kontroli i przedstawił stanowisko Spółki w sprawie stwierdzonego naruszenia. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie znalazł podstawy do zmiany stwierdzonego naruszenia prawa, o czym poinformował podmiot. Mając na uwadze powyższe Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządzeniem pokontrolnym zobowiązał przedstawiciela Spółki do usunięcia naruszenia stwierdzonego podczas kontroli oraz poinformowania tut. Organu o podjętych działaniach w tym zakresie. Prowadzi także dalsze postępowania pokontrolne. O wynikach przeprowadzonej kontroli Organ powiadomił również Starostę Poznańskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Okręgowy Urząd Górniczy.

W zakresie usunięcia odpadów z terenu działki, kompetentnym organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, któremu przekazane zostały wszelkie ustalenia z przeprowadzonych kontroli. Przetwarzanie odpadów na terenie działki prowadzone było w oparciu o ww. decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W związku z powyższym, organem ochrony środowiska kompetentnym w zakresie egzekwowania zapisów ww. decyzji oraz jej skutków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa Wielkopolskiego został również wskazany przez Naczelny Sąd Administracyjny jako organ właściwy do prowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie usunięcia odpadów z ww. terenu.

W toku prowadzonych czynności WWIOŚ otrzymał z Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto opinię biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami sporządzoną na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dotyczącą wpływu na środowisko odpadów zdeponowanych na działce o nr ewid. 17, obręb Bednary, gmina Pobiedziska. Na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonało odwierty na ww. działce. Opinia została przekazana Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jako organowi właściwemu w sprawie prowadzenia postępowania w zakresie usunięcia tych odpadów.

Warto podkreślić również, że na przestrzeni ostatnich lat przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu brali udział w licznych spotkaniach z innymi organami oraz członkami fundacji zainteresowanymi sprawą wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego Bednary.

2023-02-03T11:01:14+01:003 lutego,2023|Aktualności|

Ogłoszenie o pracę: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

Ogłoszenie o Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-625 Poznań ul. Czarna Rola 4

Ogłoszenie nr 114844 / 31.01.2023

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Miejsce pracy:
Poznań, ul. Czarna Rola 4

Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych przez WIOŚ, w tym przygotowuje odpowiedzi związane z prawem prasowym lub innymi przepisami udostępniającymi informację (funkcja rzecznika prasowego)
 • koordynuje zbieranie informacji o działaniach WIOŚ
 • przygotowuje wystąpienia i prezentacje obrazujące pracę i działania podejmowane przez WIOŚ
 • redaguje strony internetowe w zakresie aktualności i wydarzeń bieżących oraz proponuje i koordynuje pozostałe zakresy
 • upowszechnia zasady prostego języka w komunikacji publicznej
 • analizuje informacje medialne związane z ochroną środowiska i z działalnością WIOŚ
 • stymuluje i wykorzystuje nowe formy przekazu, w tym portali społecznościowych do kreowania pozytywnego wizerunku WIOŚ oraz kształtowania pozytywnych postaw prośrodowiskowych
 • utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów oraz organizuje wspólne wydarzenia
Potrzebne ci będą: (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • wiedza z zakresu działania WIOŚ oraz organizacji i struktury IOŚ
 • znajomość Prawa prasowego
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość KPA
 • łatwość komunikacji
 • dzielenie się wiedzą
 • doskonalenie zawodowe
 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy własnej
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • budowanie relacji
 • skuteczna komunikacja
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie: (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe profilowe: prawo, administracja, ochrona środowiska i kierunki pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony środowiska i/lub współpracy z mediami
 • studia podyplomowe z zakresu: public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej
 • umiejętność przygotowywania materiałów prasowych, informacji edukacyjnych dla mediów, publikacji tekstów itp. oraz dostosowania formy wypowiedzi do kanału komunikacji
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku medialnego
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rozwiązywanie problemów

Co oferujemy:

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki mieszkaniowej w ramach ZFŚS
 • wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej (w ramach ZFŚS)
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego
 • „wymienialnia” książek – umożliwienie pracownikom podzielenia się ciekawą lekturą, wypożyczenia książki lub czasopism

__________________________________________________________________________________________________

Aplikuj do 14 lutego 2023
W formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 114844” na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 61 827 05 36
 • Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Twoja aplikacja musi zawierać:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia)

Dołącz, jeśli posiadasz:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 _________________________________________________________________________________________________

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja formalna przesłanych dokumentów
 • Rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2023-03-01
________________________________________________________________________________________________
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@poznan.wios.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań Dane dotyczące kandydatów do pracy (wyniki naboru) są udostępniane firmie wykonującej usługi informatyczne w tym zakresie.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
2023-02-02T09:04:09+01:002 lutego,2023|Aktualności|

Azbest też jest ważny!

13 grudnia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Leszek Kurek, uczestniczył w „Konferencji z zakresu ochrony środowiska i klimatu – obowiązki JST, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz osób fizycznych w zakresie usuwania azbestu”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Pile. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji omawiano między innymi wyniki realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego” czy kwestię pozyskiwania środków finansowych na działania w zakresie usuwania azbestu, którymi dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WWIOŚ wziął udział w panelu „Organizacja unieszkodliwiania azbestu w regionie – problemy i dylematy”, podczas którego zaprezentował wyniki kontroli dotyczących składowania i utylizacji azbestu w Wielkopolsce.

Kontrole podmiotów (planowe i pozaplanowe, w tym interwencyjne) w kwestii użytkowania i zagospodarowania azbestu lub materiałów zawierających azbest wykonywane są przez inspektorów WIOŚ w Poznaniu w sposób ciągły w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego: „Kontrola zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji”.

W ostatnich latach WIOŚ w Poznaniu wykonał kilkadziesiąt kontroli w kwestii użytkowania i zagospodarowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. Kontrole wykazały, że zdarzają się jeszcze sytuacje gdzie występują nieprawidłowości w zakresie:

 • nieprzekazania informacji w wyrobach zawierających azbest organowi ochrony środowiska,
 • demontażu pokrycia dachowego przez osoby fizyczne bez zawiadomienia odpowiednich organów,
 • nieterminowego złożenia marszałkowi województwa sprawozdania w zakresie użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Zauważono również problemy w zakresie postępowania z azbestem lub materiałami zawierającymi azbest:

 • brak wiedzy w zakresie bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania, usuwania
  i zagospodarowania wyrobów zawierających azbest – dotyczy głównie demontażu pokryć dachowych przez osoby fizyczne,
 • większość naruszeń w trakcie kontroli dotyczy braku zgłoszenia informacji o wyrobach zawierających azbest do organu oraz zaniedbań z tym związanych
 • problem stanowi również niewystarczająca ilość środków finansowych, którymi dysponują gminy, związanych z dofinansowaniem osób fizycznych w zakresie gospodarowania zużytych pokryć dachowych zawierających azbest.
2023-01-16T11:07:46+01:0016 grudnia,2022|Aktualności|
Go to Top