Leszek Kurek, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, na zaproszenie Wojciecha Firleja, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczył w posiedzeniu Komisji, które odbyło się 9.07.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił radnym informacje związane z problematyką gromadzenia odpadów na terenie Wielkopolski, w szczególności dotyczące:

  • gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych z uwzględnieniem miejsc gromadzenia odpadów niebezpiecznych,
  • usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych,
  • rozmieszczenia (legalnych) instalacji przetwarzania/unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
  • lokalizacji (legalnych) miejsc składowania odpadów,
  • kompetencji i zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej,
  • współpracy z organami ścigania, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie i po prezentacji radni zadawali pytania w sprawach szczególnie ich interesujących oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat gospodarki odpadami.