Na spotkanie, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 18.06.2024 r., Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk zaprosiła przedstawicieli gminnych jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Podczas spotkania dyskutowano kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa jako wspólnego zadania administracji rządowej i samorządowej.

Pewność poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski jest kształtowana m.in. poprzez dobrze zorganizowaną współpracę pomiędzy poszczególnymi organami, a także bieżącą aktualizację informacji i wiedzy. W związku z tym dyrektorzy WUW oraz przedstawiciele jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, omówili zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem kryzysowym,
  • ochroną ludności i obroną cywilną,
  • wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych,
  • magazynowaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Leszek Kurek, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problematykę gospodarowania odpadami i magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych w Wielkopolsce podkreślając, że od 2018 r. usunięto odpady z 64 takich miejsc, a w roku bieżącym z 4 lokalizacji.

Wystąpienie Leszka Kurka