W dniu 28.06.2023 r. oraz w dniu 29.06.2023 r. podczas podjętych czynności w związku ze zgłoszeniem śniętych ryb w zbiorniku wodnym Kowalskie potwierdzono występowanie martwych ryb na brzegu oraz w toni wodnej i zaroślach zbiornika wodnego. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń w postaci wylotów czy innych czynników wpływających bezpośrednio na zaistniały stan martwych ryb. Pobrano próbki wody zarówno ze zbiornika wodnego Kowalskie jak i rzeki Główna.

Wyniki analizy wykazały niską zawartość tlenu przy temperaturze wody 23,2-23,50C na poziomie od 2,16 mg O2/l do 5,1 mg O2/l. Wartość graniczna dla II klasy jakości wód dla wskaźnika tlen rozpuszczony wynosi ≥ 7,6 mg O2/l zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475). Poniżej II klasy czystości, czyli poniżej stanu dobrego nie określa się wartości dla większości badanych wskaźników.

W próbkach otrzymano również podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) od 17-19 mg/l, wobec granicznej wartości poniżej 10 mg/l/, co może wskazywać na występowanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Najczęściej podwyższone wartości są efektem mikrobiologicznego rozkładu cząsteczek pochodzących od roślin i zwierząt.

Analiza wyników pobranych prób wskazuje na eutroficzny charakter zbiornika wodnego Kowalskie, który zawiera osady denne wpływające niekorzystnie na organizmy wodne, a w połączeniu z niskim poziomem tlenu i wysoką temperaturą wody powodują masowe śnięcie ryb w zbiorniku.