W dniu 30.06.2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadzili oględziny jeziora Rogozińskiego, w trakcie prowadzonych oględzin stwierdzili:
– obecność  śniętych ryb w wodzie oraz na terenie plaży, na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– pojedyncze śnięte ryby na lewym brzegu jeziora Rogozińskiego oraz w rzece Mała Wełna poniżej progu piętrzącego na jeziorze Rogozińskim,
– brak widocznego zanieczyszczenia wody jeziora Rogozińskiego,
– brak wprowadzania ścieków na wysokości Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, na prawym brzegu jeziora Rogozińskiego,
– w miejscach prowadzenia oględzin nie stwierdzono innych nielegalnych zrzutów ścieków.

Ponadto w dniu 30.06.2023 r. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu GIOŚ pobrało do analiz 3 próby wody z jeziora Rogozińskiego. Wyniki badania wody w jeziorze Rogozińskim nie potwierdziły wprowadzania surowych ścieków bytowych i nie wykazały obecności Prymnesium cf. Parvum (złotych alg). Badania wody wykazały natomiast zakwit fitoplanktonu (masowa obecność sinic, obecność okrzemek, zaobserwowano zielenice).

Dodatkowo WIOŚ w Poznaniu zwrócił się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach o ustalenie przyczyny śnięcia ryb na plaży gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Rogoźnie, który jest organem właściwym w przedmiotowym zakresie badań. W dniu 12.07.2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przekazał do WIOŚ sprawozdania z badań przedstawiające uzyskane wyniki, które nie wskazują za zatrucie ryb substancjami chemicznymi.

W świetle wyników przeprowadzonej lustracji i uzyskanych wyników badań wód nie można potwierdzić, że ryby padły wskutek zrzutu zanieczyszczeń, w tym zrzutu ścieków bytowych do jeziora w ostatnim okresie czasu. Przyczyną śnięcia ryb w jeziorze Rogozińskim mogło być natomiast okresowe odtlenienie wód jeziora spowodowane wysoką temperaturą i zakwitem fitoplanktonu. Analiza ilościowa fitoplanktonu  potwierdza, że w chwili pobrania próbek miał miejsce jego zakwit, z dominacją sinic. W badanych próbkach stwierdzono stosunkowo niskie stężenia tlenu rozpuszczonego, co w połączeniu z wysoką temperaturą wody, powoduje śnięcie ryb, które w tej temperaturze mają znacznie wyższe zapotrzebowanie na tlen.