W dniu 18.06.2023r. o godz. 11:30 dyżurujący inspektor odebrał telefonicznie informację z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu o zgłoszeniu odebranym po godz. 11:00 dotyczącym widocznych martwych ryb w Stawach Sołackich w Parku Sołackim w Poznaniu, które zgłosił pracownik Straży Miejskiej oraz Policja. Podczas podjętych czynności w dniu 18.06.2023 r. oraz w dniu 19.06.2023 r. potwierdzono występowanie martwych ryb unoszących się w przybrzeżnych zaroślach w Stawach Sołackich – zarówno w Małym jak i w Dużym Stawie. W Dużym Stawie stwierdzono znacznie większą ilość martwych ryb niż w Małym Stawie, w dniach oględzin nie stwierdzono martwych szczurów. Woda w Małym Stawie oraz w cieku Bodganka (powyżej stawów) była mętna o szaromlecznym zabarwieniu. Przy brzegu Dużego Stawu Sołackiego przed ujściem do rzeki Bogdanki woda była mętna o zielonkawej barwie, wyczuwalny był silny gnilny rybi zapach. Podczas oględzin na terenie Parku Sołackiego nie stwierdzono żadnych wylotów, z których mogłyby dostawać się zanieczyszczenia.

Dokonano dnia 18.06.2023 r. poboru próbek wody z trzech miejsc: z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu Sołackiego i z cieku Bogdanka na odpływie ze Stawów Sołackich oraz próbkę wody z Dużego Stawu Sołackiego. Dnia następnego, tj. 19.06.2023r. dokonano ponownego poboru dwóch próbek wody: z Dużego Stawu Sołackiego – przy ujściu do cieku Bogdanka, powyżej mostku oraz z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu Sołackiego, powyżej mostku.

Obecnie trwają analizy pobranych próbek przez CLB Oddział w Poznaniu GIOŚ. Wstępne wyniki analiz wskazują na niską zawartość tlenu w wodzie.

Aktualizacja:

Na podstawie otrzymanych wyników badań  próbek wody pobranych w dniu 18.06.2023r. i  w dniu 19.06.2023r. stwierdzono, że większość wskaźników wskazuje, że woda w Stawach Sołackich i rzece Bogdance charakteryzuje się I lub II klasą jakości wód. Niewielkie przekroczenia w stosunku do wartości wskaźników granicznych zawartych w załączniku nr 7 tabela nr 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021, poz. 1475) stwierdzono jedynie dla wskaźników takich jak przewodność elektrolityczna właściwa, azot amonowy, ogólny węgiel organiczny, BZT5 w pojedynczych próbkach. Natomiast niedobór w stosunku do norm ww. rozporządzenia stwierdzono dla zawartości tlenu rozpuszczonego, tj. na poziomie 3,0 mg/l O2 w próbie pobranej z Dużego Stawu Sołackiego, gdzie doszło do śnięcia ryb oraz 6,5 mg/l O2 w próbie pobranej z cieku Bogdanka na dopływie do Małego Stawu podczas, gdy norma dla II klasy jakości wód wynosi ≥ 7,6 mg/l O2, co prawdopodobnie było bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb.