Dnia 20.05.2023r. wpłynęło zgłoszenie o widocznej czerwonej plamie na Jeziorze Kierskim i śniętych rybach. Dyżurujący inspektor WIOŚ w Poznaniu podczas czynności nie stwierdził śniętych ryb, jak również plamy w kolorze czerwonym na jeziorze. Z rozmowy z lokalnym rybakiem wynika, że widział on w tym dniu jedynie dwie śnięte ryby, które prawdopodobnie padły po tarle lub z powodu innych czynników naturalnych, a pojawiający się kolor czerwony wody może być wynikiem zakwitu glonów. Pracownik CLB GIOŚ dokonał poboru próby wody z Jeziora Kierskiego w m. Chyby przy molo.

Jezioro Kierskie należy do typu jezior stratyfikowanych o podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera (kod typu: WSd_a). Na podstawie Sprawozdania z badań stwierdzono zawartość tlenu rozpuszczonego wynoszącą 18,5 mg/l, co potwierdza zakwit glonów.

Analiza mikroskopowa pobranej próbki wody wykazała masową obecność kryptofitów z klasy Cryptophyceae z rodzaju Plagioselmis. Są to jednokomórkowe monady poruszające się za pomocą wici, a ich intensywny ruch był wyraźnie widoczny w próbce przyżyciowej. Takson jest dominantem w badanej próbce, a jego masowa ilość spowodowała zmętnienie wody.

Z uwagi na fakt, że kryptofity często preferują wody chłodniejsze, ich występowanie najsilniej zaznaczone jest wiosną, jesienią i zimą. Można przypuszczać, że w związku z niskimi temperaturami powietrza w okresie wiosennym w połączeniu z odpowiednimi stężeniami substancji biogennych nastąpił masowy rozwój Plagioselmis sp.

Drugim pod względem liczebności taksonem były sinice nitkowate Limnothrix redekei, jednak nie były to ilości mogące powodować zakwit.

W próbce stwierdzono również drobne zielenice (Chlorophyta) z klas Prasinophyceae oraz Chlorophyceae reprezentowanych m.in. przez rodzaje Desmodesmus, Oocystis, Phacotus. Oznaczono również haptofity (Haptophyceae) z rodzaju Chrysochromulina, pojedyncze okrzemki (Bacillariophyceae) z rodzaju Nitzschia oraz okrzemki centryczne i kryptofity (Cryptophyceae) z rodzaju Cryptomonas.

W próbce można było zaobserwować organizmy zwierzęce takie jak wrotki Rotatoria sp. i Keratella quadrata oraz ameby skorupkowe z rodzaju Euglypha.

Powyższe badania wskazują na przyczynę naturalną, nie stwierdzono zanieczyszczenia wód jeziora ściekami.