W związku z zainteresowaniem społeczeństwa oraz mediów Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje informacje dot. działań podjętych na terenie wyrobiska Bednary.

Upoważnieni inspektorzy WIOŚ w Poznaniu przeprowadzili dotychczas 4 kontrole na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego Bednary w gminie Pobiedziska – dwie kontrole w 2017 r., jedną kontrolę w 2020 r. i ostatnią w 2022 r.

Podczas przeprowadzonych kontroli dokonano poboru próbek odpadów dowiezionych na teren zakładu w czasie obecności inspektorów, odpadów świeżo rozplantowanych, odpadów z obszaru, na którym prowadzono przetwarzanie odpadów, odpadów z  wałów utworzonych wokół zbiorników wodnych, a także próbek wody z obszarów zbiorników bezpośrednio przylegających do miejsc przetwarzania odpadów i wałów utworzonych wokół zbiorników wodnych. Próby zostały pobrane i przebadane przez pracowników akredytowanego laboratorium (wcześniej WIOŚ w Poznaniu, a od 1 stycznia 2019 r. Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział w Poznaniu). Otrzymane wyniki badań pobranych próbek nie wykazały przekroczeń w stosunku do wartości wskaźników określonych w rozporządzeniach, do których odniesiono się w celach poglądowych/porównawczych.

Zarówno podczas kontroli przeprowadzonych w 2017 r., jak i tej przeprowadzonej w 2020 r., stwierdzono, że na terenie wyrobiska przetwarzano odpady mas ziemnych zmieszanych z popiołami, których nie obejmowała decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielająca prowadzącemu działalność gospodarczą jaką jest kopalnia kruszywa, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego BEDNARY – w ramach rekultywacji.
W związku z ww. naruszeniem, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w drodze decyzji wymierzył podmiotowi administracyjną karę pieniężną za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Przedmiotowa decyzja została utrzymana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzją z dnia 17.06.2022 r. Prowadzący działalność gospodarczą, wniósł do WSA w Warszawie skargę na ww. decyzję GIOŚ. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 18 listopada 2022 r. uchylił zaskarżoną decyzję GIOŚ w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

Ponadto Główny Inspektor Ochrony Środowiska  nie uznał za zasadną skargi, która została wniesiona na działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, przez osobę wnoszącą interwencję.

Podczas kontroli przeprowadzonej w 2022 r. dokonano również analizy ewidencji odpadów dotyczącej wywozu z terenu działki, odpadów mas ziemnych zmieszanych z betonowymi płytkami tzw. trylinką. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Pełnomocnik Spółki odmówił podpisania Protokołu kontroli i przedstawił stanowisko Spółki w sprawie stwierdzonego naruszenia. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie znalazł podstawy do zmiany stwierdzonego naruszenia prawa, o czym poinformował podmiot. Mając na uwadze powyższe Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządzeniem pokontrolnym zobowiązał przedstawiciela Spółki do usunięcia naruszenia stwierdzonego podczas kontroli oraz poinformowania tut. Organu o podjętych działaniach w tym zakresie. Prowadzi także dalsze postępowania pokontrolne. O wynikach przeprowadzonej kontroli Organ powiadomił również Starostę Poznańskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Okręgowy Urząd Górniczy.

W zakresie usunięcia odpadów z terenu działki, kompetentnym organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, któremu przekazane zostały wszelkie ustalenia z przeprowadzonych kontroli. Przetwarzanie odpadów na terenie działki prowadzone było w oparciu o ww. decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W związku z powyższym, organem ochrony środowiska kompetentnym w zakresie egzekwowania zapisów ww. decyzji oraz jej skutków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa Wielkopolskiego został również wskazany przez Naczelny Sąd Administracyjny jako organ właściwy do prowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie usunięcia odpadów z ww. terenu.

W toku prowadzonych czynności WWIOŚ otrzymał z Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto opinię biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami sporządzoną na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dotyczącą wpływu na środowisko odpadów zdeponowanych na działce o nr ewid. 17, obręb Bednary, gmina Pobiedziska. Na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonało odwierty na ww. działce. Opinia została przekazana Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego jako organowi właściwemu w sprawie prowadzenia postępowania w zakresie usunięcia tych odpadów.

Warto podkreślić również, że na przestrzeni ostatnich lat przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu brali udział w licznych spotkaniach z innymi organami oraz członkami fundacji zainteresowanymi sprawą wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego Bednary.